KADENCJA 2010-2014


ROK 2014

Sesja XL/14 z dnia 17 października 2014 r.

Uchwała Nr 387/XL/14 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Słupno dróg wewnętrznych położonych w Cekanowie oznaczonych jako oznaczonych jako działki nr 271/35, 271/29, 271/33 zobacz


Uchwała Nr 386/XL/14 w sprawie przeznaczenia do zbycia działki nr 298/3 położonej w Cekanowie zobacz

Uchwała Nr 385/XL/14 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Słupno drogi wewnętrznej położonej w Słupnie oznaczonej jako działka nr 133/45 zobacz

Uchwała Nr 384/XL/14 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Słupno drogi wewnętrznej położonej w Bielinie oznaczonej jako działki nr 138/4, 138/8 , 138/10 zobacz

Uchwała 383/XL/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia przez Gminę Słupno darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Miszewku Strzałkowskim, Mirosławiu i Cekanowie gmina Słupno   zobacz

Uchwała Nr 382/XL/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz mapa1 mapa2 mapa3

Uchwała Nr 381/XL/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz mapa1 mapa2 mapa3 mapa4

Uchwała Nr 380/XL/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz mapa1 mapa2 mapa3 mapa4

Uchwała Nr 379/XL/14 w sprawie nieodpłatnego przejęcia sieci wodociągowej wraz z przyłączami zlokalizowanej we wsi Borowiczki-Pieńki zobacz

Uchwala Nr 378/XL/14 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi podmiotami, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy w roku 2015 zobacz

Uchwała Nr 377/XL/2014 w sprawie ustalenia opłat za wodę z urządzeń wodociągowych oraz opłat za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupno, z wyłączeniem wsi Nowe Gulczewo oraz wsi Borowiczki-Pieńki  zobacz

Uchwała  Nr 376/XL/14 w sprawie udzielenie pomocy finansowej powiatowi Płockiemu na realizację dofinansowania kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mirosławiu przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych i "Centrum Usług Środowiskowych" zobacz

Uchwała Nr 375/XL/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 374/XL/14 zmieniająca Uchwale Budżetową Gminy Słupno na 2014rok zobacz


Uchwała na 373/XL/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014 -2020 - zobaczUchwała Nr 372/XXXIX/14  zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w Słupno na lata 2014 -  2020


Sesja XXXIX/14 z dnia 5 września 2014 r.


Uchwała Nr 372/XXXIX/14  w sprawie przekazania na rzecz sołectwa Ramutowo prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 29 w obrębie Ramutowo zobacz

Uchwała Nr 371/XXXIX/14 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych zobacz  Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 370/XXXIX/14 nabycia na rzecz Gminy Słupno dróg wewnętrznych w Cekanowie oznaczonych jako działki nr 328/5, 329/2 zobacz

Uchwała Nr 369/XXXIX/14 nabycia na rzecz Gminy Słupno dróg wewnętrznych w Bielinie oznaczonych jako działki nr 104/9, 104/5 zobacz

Uchwała Nr 368/XXXIX/14 zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz

Uchwała Nr 367/XXXIX/14 zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz

Uchwała Nr 366/XXXIX/14 zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz

Uchwała Nr 365/XXXIX/14 utworzenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczestników zamieszkałych na terenie Gminy Słupno" zobacz   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 364/XXXIX/14 utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Słupno zobacz   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 363/XXXIX/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok zobacz


Uchwała Nr 362/XXXIX/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014 - 2020 zobaczSesja XXXVIII/14 z dnia 11 lipca 2014 r.


Uchwała Nr 361/XXXVIII/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok zobacz

Uchwała Nr 360/XXXVIII/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014 - 2020 zobacz


Sesja XXXVII/14 z dnia 2 czerwca 2014 r.


Uchwała Nr 359/XXXVII/14 w sprawie zwolnienia z opłat za użytkowanie nieruchomości Stowarzyszenie Wodniaków Gminy Słupno "FLIS" zobacz

Uchwała Nr 358/XXXVII/14 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno przeznaczenia do zbycia części działki nr 297/5 położonej w Cekanowie zobacz

Uchwała Nr 357/XXXVII/14 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz Rozstrzygnięcia Nadzorcze
Uchwała Nr 356/XXXVII/14 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz

Uchwała Nr 355/XXXVII/14 w sprawie  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz

Uchwała Nr 354/XXXVII/14 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz

Uchwała Nr 353/XXXVII/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Słupno a Związkiem Gmin regionu Płockiego w ramach projektu pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" zobacz

Uchwała Nr 352/XXXVII/14 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku i ustalenia dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach- Pieńkach zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego  Rozstrzygnięcia Nadzorcze

Uchwała Nr 351/XXXVII/14 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupno oraz warunków zwolnienia z tych opłat zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 350/XXXVII/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu zobacz

Uchwała Nr 349/XXXVII/14 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie za rok 2013 zobacz

Uchwała Nr 348/XXXVII/14 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie za rok 2013 zobacz

Uchwała Nr 347/XXXVII/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok zobacz

Uchwała Nr 346/XXXVII/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014 - 2020 zobacz

Uchwała Nr 345/XXXVII/14 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok zobacz

Uchwała Nr 344/XXXVII/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupno na 2013 rok zobacz


Sesja XXXVI/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.


Uchwała Nr 343/XXXVI/14 zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słupno drogi położonej w Liszynie oznaczonej jako działka nr 95/6 zobacz

Uchwała Nr 342/XXXVI/14 w sprawie oddania w najem lokalu w budynku przy ul. Miszewskiej 8a w Słupnie przeznaczonego na prowadzenie gabinetu stomatologicznego zobacz

Uchwała Nr 341/XXXVI/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Słupno zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 340/XXXVI/14 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Liszynie zobacz

Uchwała Nr 339/XXXVI/14 zmieniającą uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy w 2014 roku zobacz

Uchwała Nr 338/XXXVI/14 w sprawie zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych zobacz   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 337/XXXVI/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok zobaczSesja XXXV/14 z dnia 7 kwietnia 2014 r.


Uchwała Nr 336/XXXV/14 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów do głosowania utworzonych na terenie Gminy Słupno zobacz    Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 335/XXXV/14 w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Słupno zobacz   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 334/XXXV/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego zobacz


Sesja XXXIV/14 z dnia 14 marca 2014 r.


Uchwała Nr 333/XXXIV/14 w sprawie nabycia gruntu położonego w Cekanowie oznaczonego jako działki nr 291/53, 291/54, 292/54, 291/48 zobacz

Uchwała Nr 332/XXXIV/14 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słupno drogi wewnętrznej położonej w Liszynie oznaczonej jako działki nr 95/6 zobacz

Uchwała Nr 331/XXXIV/14 w sprawie nabycia gruntu położonego w Słupnie oznaczonego jako działka nr 202/9 zobacz

Uchwała Nr 330/XXXIV/14 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Słupno na lata 2014- 2017 zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 329/XXXIV/14 w sprawie poparcia stanowiska z dnia 30.08.2013 r. Lokalnych Grup działania z województwa mazowieckiego zobacz

Uchwała Nr 328/XXXIV/14 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słupno w 2014 roku" zobacz

Uchwała Nr 327/XXXIV/14 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Słupno na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele p.w. św. Wincentego i Anastazego w Święcieńcu zobacz

Uchwała Nr 326/XXXIV/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu na realizację zadania "Przebudowana-modernizacja drogi powiatowej Nr 2940W w odcinku 1,9 km Słupno - Miszewko- Białkowo i drogi powiatowej Nr 2941W na odcinku 1,25 km Miszewko- Pepłowo- Cieśle" zobacz

Uchwała Nr 325/XXXIV/14 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 zobacz

Uchwała Nr 324/XXXIV/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego zobacz

Uchwała Nr 323/XXXIV/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok zobacz

Uchwała Nr 322/XXXIV/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014-2020 zobaczSesja XXXIII/14 z dnia 7 lutego 2014 r


Uchwała Nr 321/XXXII/14 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do partnerstwa w projekcie "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" zobacz

Uchwała Nr 320/XXXII/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 zobacz  Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 319/XXXII/14 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 zobacz   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 318/XXXII/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok zobacz

Uchwała Nr 317/XXXII/14 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2014 rok zobacz

Uchwała Nr 316/XXXII/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014-2020 zobacz


ROK 2013

Sesja XXXII/13 z dnia 30 grudnia 2013 r

Uchwała Nr 315/XXXII/13 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słupno drogi dojazdowej położonej w Słupnie jako działka nr 64/23 zobacz

Uchwała Nr 314/XXXII/13 w sprawie nabycia gruntu położonego w Słupnie oznaczonego jako działka nr 191/2 o pow. 0,0059ha oraz gruntów położonych w Borowiczkach- Pieńkach oznaczonych jako działki o pow. 0,0113ha i 250/7 o pow. 0,0157ha zobacz

Uchwała Nr 313/XXXII/13 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uznanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Słupno zobacz     Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 312/XXXII/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2016 zobacz

Uchwała Nr 311/XXXII/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok zobacz

Uchwała Nr 310/XXXII/13 w sprawie Regulaminu Rady Gminy w Słupnie zobacz     Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 309/XXXII/13 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Słupno na lata 2013-2020 zobacz

Uchwała Nr 308/XXXII/13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka powołanego na potrzeby Regionalnego Instrumentu Terytorialnego zobacz

Uchwała Nr 307/XXXII/13 w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Rady Komisji zobacz

Uchwała Nr 306/XXXII/13 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego zobacz

Uchwała Nr 305/XXXII/13 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków zobacz

Uchwała Nr 304/XXXII/13 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2013 rok zobacz

Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na rok 2014 Nr 303/XXXII/13   zobacz     Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 302/XXXII/13 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014 - 2020 zobacz


Sesja XXXI/13 z dnia 15 listopada 2013 r


Uchwała Nr 301/XXXI/13 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Słupno na 2014 rok zobacz    

Uchwała Nr 300/XXXI/13 w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz Andrzeja Cybulskiego,nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 58/1 i 59 w Barcikowie zobacz    

Uchwała Nr 299/XXXI/13 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bielino gm. Słupno zobacz    Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 298/XXXI/13 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie świetlicy wiejskiej wraz z działką nr ew. 97/2 położonej w Mirosławiu na rzecz Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" z siedzibą w Słupnie ul. Warszawska 26a zobacz   

Uchwała Nr 297/XXXI/13 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie lokalu położonego w Bielinie na rzecz Stowarzyszenia Wodniaków Gminy Słupno "Flis" z siedzibą w Bielinie 10a zobacz   

Uchwała Nr 296/XXXI/13 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno - w Miszewku Strzałkowskim zobacz    Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 295/XXXI/13 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy w roku 2014 zobacz

Uchwała Nr 294/XXXI/13 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania i sposób jej rozliczania dla spółek wodnych działających na terenie gminy Słupno zobacz    Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 293/XXXI/13 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień dotyczących tego podatku zobacz    Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 292/XXXI/13 w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2014 rok zobacz    Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 291/XXXI/13 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2013 rok zobacz

Uchwała Nr 290/XXXI/13 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2013 rok zobacz

Uchwała Nr 289/XXXI/13 w sprawie zmiany Uchwały 206/XXIX/12 Rady Gminy w Słupnie w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013-2016 zobacz


Sesja XXX/13 z dnia 21 października 2013 r


Uchwała Nr 288/XXX/13 w sprawie przyjęcia przez Gminę Słupno darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Miszewku Strzałkowskim, Mirosławiu i Cekanowie gmina Słupno zobacz

Uchwała Nr 287/XXX/13 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno - w Wykowie  zobacz   załącznik nr1   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 286/XXX/13 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno - w Bielinie zobacz , załącznik nr1 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 285/XXX/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015 dla Gminy Słupno zobacz  

Uchwała Nr 284/XXX/13 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania i sposób rozliczania dla spółek wodnych działających na terenie gminy Słupno zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 283/XXX/13 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego zobacz    Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 282/XXX/13 w sprawie ustalenia opłat za wodę z urządzeń wodociągowych oraz opłat za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupno zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 281/XXX/13 w sprawie opłaty targowej zobacz   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 280/XXX/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku id nieruchomości oraz zezwoleń dotyczących tego podatku zobacz   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 279/XXX/13 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2013 rok zobacz   

Uchwała Nr 278/XXX/13 w sprawie zmiany Uchwały 206/XXIX/12 Rady Gminy w Słupnie w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013-2016 zobacz   


Sesja XXIX/13 z dnia 26 sierpnia 2013 r


Uchwała Nr 277/XXIX/13 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości zobacz  

Uchwała Nr 276/XXIX/13 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gmina Słupno zobacz , Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 275/XXIX/13 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Słupno gmina Słupno zobacz , Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 274/XXIX/13 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Słupno w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego zobacz  

Uchwała Nr 273/XXIX/13 w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu świetlicy wiejskiej w Mirosławiu oraz placu zabaw zlokalizowanego przy tej świetlicy zobacz , Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała Nr 272/XXIX/13 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słupno  zobacz , Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 271/XXIX/13 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Gminie Słupno oraz określenia granic ich obwodów zobacz , Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 270/XXIX/13 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Gminie Słupno oraz określenia granic ich obwodów zobacz , Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 269/XXIX/13 w sprawie ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Słupno zobacz , Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 268/XXIX/13 zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego zobacz  

Uchwała Nr 267/XXIX/13 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2013 rok zobacz

Uchwała Nr 266/XXIX/13 w sprawie zmiany Uchwały 206/XXIX/12 Rady Gminy w Słupnie w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013-2016 zobacz  


Sesja XXVIII/13 z dnia 28 czerwca 2013 r


Uchwała Nr 265/XXVIII/13 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Słupno zobacz

Uchwała Nr 264/XXVIII/13 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Gminy Słupno zobacz

Uchwała Nr 263/XXVIII/13 w sprawie nabycia gruntu położonego w Słupnie oznaczonego jako działka 86/2 o pow. 0,0049 ha zobacz

Uchwała Nr 262/XXVIII/13 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno zobacz   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 261/XXVIII/13 w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Słupno zobacz

Uchwała Nr 260/XXVIII/13 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie za rok 2012 zobacz

Uchwała Nr 259/XXVIII/13 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie za 2012 rok zobacz

Uchwała Nr 258/XXVIII/13 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2013 rok zobacz

Uchwała Nr 257/XXVIII/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 206 /XXIII/ 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 - 2016 zobacz

Uchwała Nr 256/XXVIII/13 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok zobacz

Uchwała Nr 255/XXVIII/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2012 rok zobaczSesja XXVII/13 z dnia 24 maja 2013 r

Uchwała Nr 254/XXVII/13 w sprawie nadania nazw ulic we wsi Słupno i Szeligi gm. Słupno - zobacz   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 253/XXVII/13 w sprawie nadania nazw ulicy we wsi Szeligi gm. Słupno - zobacz   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 252/XXVII/13 w sprawie nadania nazw ulicy we wsi Cekanowo gm. Słupno - zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 251/XXVII/13 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku i ustalenia dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach- Pieńkach - zobacz   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała Nr 250/XXVII/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu - zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 249/XXVII/13 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2013 rok - zobacz

Uchwała Nr 248/XXVII/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 206/XXIII/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013-2016 - zobaczSesja XXVI/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r


Uchwała Nr 240/XXVI/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 206/XXIII/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013-2016 - zobacz  

Uchwała Nr 241/XXVI/13 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2013 rok - zobacz

Uchwała Nr 242/XXVI/13 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso - zobacz , Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego  

Uchwała Nr 243/XXVI/13 w sprawie zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych - zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 

Uchwała Nr 244/XXVI/13 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słupno w 2013 roku" - zobacz

Uchwała Nr 245/XXVI/13 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Słupno dróg wewnętrznych położonych w Starym Gulczewie oznaczonych jako działki 15/6 i 15/10 - zobacz

Uchwała Nr 246/XXVI/13 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za ich korzystanie - zobacz , Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 

Uchwała Nr 247/XXVI/13 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Barcikowo - zobacz


Sesja XXV/13 z dnia 1 marca 2013 r


Uchwała Nr 222/XXV/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 206 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej   Gminy   Słupno na lata 2013 – 2016 zobacz

Uchwała Nr 223/XXV/13 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno   na   2013 rok  zobacz

Uchwała Nr 224/XXV/13 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miszewko Strzałkowskie  zobacz

Uchwała Nr 225/XXV/13 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 zobacz

Uchwała Nr 226/XXV/13 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie partycypacji w kosztach obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku zobacz

Uchwała Nr 227/XXV/13 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie w samorządową instytucję kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie”  zobacz,    Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 228/XXV/13 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie oraz nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie zobacz Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 229/XXV/13 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupno na lata 2013-2017  zobacz,  Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 230/XXV/13 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słupno  zobacz   Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 231/XXV/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz

Uchwała Nr 232/XXV/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz

Uchwała Nr 233/XXV/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno  zobacz

Uchwała Nr 234/XXV/13 w sprawie nabycia gruntu położonego w Nowym Gulczewie   oznaczonego jako działki nr 79/5, 79/17, 79/23 zobacz

Uchwała Nr 235/XXV/13 w sprawie nabycia gruntu położonego w Cekanowie oznaczonego   jako działka 289/54 zobacz

Uchwała Nr 236/XXV/13 w sprawie nabycia gruntu położonego w Cekanowie oznaczonego   jako działki 281/5, 281/10, 281/15, 281/20  zobacz

Uchwała Nr 237/XXV/13 w sprawie nabycia gruntów położonych w Szeligach oznaczonych   jako działki dz. 128/12 i 128/13 oraz 129/11  zobacz

Uchwała Nr 238/XXV/13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i realizacji projektu pn. „www.e-slupno2.eu" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion zobacz

Uchwała Nr 239/XXV/13 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego zobacz


Sesja XXIV/13 z dnia 4 luty 2013 r

  Uchwała Nr 220/XXIV/13 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2013 rok zobacz

Uchwała Nr 220/XXIV/13 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego zobacz

Uchwała Nr 221/XXIV/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr 216/XXIII/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słupno zobacz   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2547
ROK 2012

  Sesja XXIII/12 z dnia 28 grudzień 2012 r

Uchwała Nr 218/XXIII/12 w sprawie skargi Anny Ujazda. zobacz
Uchwała Nr 217/XXIII/12 w sprawie uchwalenia aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla gminy Słupno na lata 2012 - 2016 z perspektywą do roku 2019" zobacz

Uchwała Nr 216/XXIII/12 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słupno. zobacz   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=354

Uchwała Nr 215/XXIII/12 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Miszewskiej 8a w Słupnie na prowadzenie ośrodka zdrowia. zobacz

Uchwała Nr 214/XXIII/12 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. zobacz

Uchwała Nr 213/XXI/12 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie. zobacz http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=353

Uchwała Nr 212/XXIII/12 w sprawie partycypacji w kosztach obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. zobacz

Uchwała Nr 211/XXIII/12 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego. zobacz

Uchwała Nr 210/XXIII/12 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. zobacz

Uchwała Nr 209/XXIII/12 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok.  zobacz

Uchwała Nr 208 /XXIII/12 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr 124/XIII/11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2012 - 2015 zobacz

Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na rok 2013 Nr 207/XXIII/12   zobacz   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=352

Uchwała Nr Pł.14.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. zobacz

Uchwała Nr 206/XXIII/12 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013-2016 zobacz

  Sesja XXII/12 z dnia 23 listopada 2012 r

Uchwała Nr 205/XXII/12 w sprawie wyodrębnienia i sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią działki nr 175 w Liszynie przy ul. Wawrzyńca Sikory 19a. zobacz

Sesja XXI/12 z dnia 13 listopada 2012 r

Uchwała Nr 204/XXI/12 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Słupno na 2013 rok. zobacz

Uchwała Nr 203/XXI/12 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 157/XVII/12 z dnia 4 czerwca 2012 r. Rady  Gminy w Słupnie w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Słupno, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania. zobacz http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=8247
Uchwała Nr 202/XXI/12 w sprawie zmian w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Słupno na lata 2009-2015. zobacz

Uchwała Nr 201/XXI/12 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Cekanowie. zobacz http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=8246
Uchwała Nr 200/XXI/12 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy w roku 2013 r. zobacz

Uchwała Nr 199/XXI/12 w sprawie ustalenia opłat za wodę z urządzeń wodociągowych oraz opłat za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupno. zobacz http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=8245
Uchwała Nr 198/XXI/12 w sprawie opłaty od posiadania psów. zobacz  http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=8244

Uchwała Nr 197/XXI/12 w sprawie zmiany obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień dotyczących tego podatku. zobacz http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=8243
Uchwała Nr 196/XXI/12 w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2013 rok. zobacz  http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=8242

Uchwała Nr 195/XXI/12 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok. zobacz
Uchwała Nr 194/XXI/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr 124/XIII/11 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2012-2015. zobacz

Uchwała Nr 193/XXI/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XX/11 Rady Gminy z dnia 19 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok. zobacz


Sesja XX/12 z dnia 19 października 2012 r

Uchwała Nr 192/XX/12 w sprawie Zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego. zobacz

Uchwała Nr 191/XX/12 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowe Gulczewo gm. Słupno. zobacz http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=7276

Uchwała Nr 190/XX/12 w sprawie przekazania na rzecz sołectwa Słupno prawa nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 72/3 w obrębie Słupno. zobacz

Uchwała Nr 189/XX/12 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości. zobacz

Uchwała Nr 188/XX/12 w sprawie nabycia gruntu położonego w Cekanowie oznaczonego jako działki nr 290/42 i 172/1. zobacz    

Uchwała Nr 187/XX/12 w sprawie obwodów głosowania. zobacz  http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=8470

Uchwała Nr 186/XX/12 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Słupno.  zobacz  http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=7275

Uchwała Nr 185/XX/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr 203/XXV/05 Rady Gminy Słupno z dnia 31 marca 2005r. dotyczącej uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Słupno.  zobacz http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=7274

Uchwała Nr 184/XX/12 w sprawie opłaty targowej. zobacz http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=7273

Uchwała Nr 183/XX/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku. zobacz   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=7272

Uchwała Nr 182/XX/12 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012. zobacz

Uchwała Nr 181/XX/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr 124/XIII/11 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2012-2015. zobacz

 

Sesja XIX/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r

Uchwała Nr 180/XIX/12 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Cekanowo gm. Słupno.  zobacz http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=6402
Uchwała Nr 179/XIX/12 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Słupno gm. Słupno. zobacz http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=6401

Uchwała Nr 178/XIX/12 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu położonego w Rydzynie oznaczonego jako działki nr 46/2, 53/4, 325/6  i 58/4 o pow. łącznej 0,0983 ha.  zobacz
Uchwała Nr 177/XIX/12 w sprawie nabycia gruntu położonego w Bielinie oznaczonego jako działka nr 137/2  o pow. łącznej 0,0570 ha. zobacz

Uchwała Nr 176/XIX/12 w sprawie nabycia gruntu położonego w Słupnie oznaczonego jako działki nr 133/46, 133/47 i 133/48 o pow. łącznej 0,0881 ha. zobacz
Uchwała Nr 175/XIX/12 w sprawie nabycia gruntu położonego w Słupnie oznaczonego jako działki nr 548/10 i 548/19 o pow. łącznej 0,1896 ha. zobacz

Uchwała Nr 174/XIX/12 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno.  zobacz    http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=6482
Uchwała Nr 173/XIX/12 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno.  zobacz   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=6481

Uchwała Nr 172/XIX/12 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno.  zobacz  http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=6480

Uchwała Nr 171/XIX/12 w sprawie Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno.   zobacz

Uchwała Nr 170/XIX/12 w sprawie Zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego. zobacz
Uchwała Nr 169/XIX/12 w sprawie Przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.  zobacz

Uchwała Nr 168/XIX/12 w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Regionu Płockiego.  zobacz
Uchwała Nr 167/XIX/12 w sprawie okręgów wyborczych.  zobacz   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=6400

Uchwała Nr 166/XIX/12 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 r.  zobacz
Uchwała Nr 165/XIX/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr 124 / XIII/11 rady Gminy w Słupnie a dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2012-2015. zobacz  

Sesja XVIII z dnia 2 lipca 2012 r

Uchwała Nr 161/XVIII/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr 124 / XIII/11 rady Gminy w Słupnie a dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2012-2015.  zobacz

Uchwała Nr 162/XVIII/12 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 r. zobacz

Uchwała Nr 163/XVIII/12 w sprawie zaciągnęcia długoterminowego kredytu na sfinalizowanie planowanego deficytu budżetu. zobacz

Uchwała Nr 164/XVIII/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu. zobacz

 

Sesja XVII z dnia 4 czerwca 2012 r

Uchwała Nr 160/XVII/12 w sprawie powierzenia gminnego transportu zbiorowego na liniach łączących Gminę Słupno i Miasto Płock. zobacz

Uchwała Nr 159/XVII/12 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych"z siedzibą w Słupnie. zobacz

Uchwała Nr 158/XVII/12 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku i ustalenia dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach Pieńkach. zobacz    http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4739

Uchwała Nr 157/XVII/12 w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Słupno, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania działań. zobacz   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=4768

Uchwała Nr 156/XVII/12 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok. zobacz

Uchwała Nr 155/XVII/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr 124/III/11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2011 - 2015. zobacz

Uchwała Nr 154/XVII/12 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.  zobacz

Uchwała Nr 153/XVII/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2011 rok. zobacz

  SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁUPNO ZA 2011 R. ZOBACZ

Sesja XVI z dnia 27 kwietnia 2012 r .

Uchwała Nr 152/XV/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia działki nr 34/2 położonej w Ramutowie gmina Słupno. zobacz

Uchwała Nr 151/XVI/12 w sprawie nabycia gruntu położonego w Wykowie oznaczonego jako  działki nr 227/5 i nr 227/7 o łącznej pow. 0,1060 ha. zobacz

Uchwała Nr 150/XVI/12 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 - 2014" zobacz

Uchwała Nr 149/XVI/12 w sprawie zmiany wysokości świadczeń dl bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych. zobacz http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=3937

Uchwała Nr 148/XVI/12 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok zobacz

 

Sesja XV z dnia 26 marca 2012 r.

Uchwała Nr 147/XV/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Mirosław gm. Słupno. zobacz

Uchwała Nr 146/XV/12 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok. zobacz

Uchwała Nr 145/XV/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr 124/III/11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2011 - 2015 zobacz

 

Sesja XIV z dnia 12 marca 2012 r.
Uchwała Nr 144/XIV/12 w sprawie przeznaczenia do zbycia działki nr 32/15 położonej w Mijakowie. zobacz

Uchwała Nr 143/XIV/12 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słupno w 2012 roku" zobacz   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2695

Uchwała Nr 142/XIV/12 w sprawie zamiaru powierzenia Związkowi Gmin Regionu Płockiego zadań gminy związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi. zobacz

Uchwała Nr 141/XIV/12 w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Słupno na lata 2012-2015 zobacz

Uchwała Nr 140/XIV/12 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie. zobacz    http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2694

Uchwała Nr 139/XIV/12 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie zobacz    http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2693

Uchwała Nr 138/XIV/12 w sprawie zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych. zobacz http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2692

Uchwała Nr 137/XIV/12 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013. zobacz

Uchwała Nr 136/XIV/12 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok. zobacz

Uchwała Nr 135/XIV/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr 124/III/11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2011 - 2015. zobacz

  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SŁUPNIE Z S. W CEKANOWIE ZA 2011 ROK ZOBACZ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE ZA 2011 ROK ZOBACZ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 R. GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁUPNIE ZOBACZ

ROK 2011   

 

Sesja XIII z dnia 30 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr 134/XIII/11 w sprawie zmiany uchwały nr 19/III/2010 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego" zobacz

Uchwała Nr 133/XIII/11 w sprawie nabycia gruntu położonego w Słupnie oznaczonego jako działki nr 148/8 i 148/14 o łącznej pow. 0,2094 ha. zobacz

Uchwała Nr 132/XIII/11 w sprawie nabycia gruntu położonego w Liszynie oznaczonego jako działka  nr 11/16 o pow. 0,3103 zobacz

Uchwała Nr 131/XIII/11 w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Słupno do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działania II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e-usług pn.: Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”. zobacz

Uchwała Nr 130/XIII/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. zobacz

Uchwała Nr 129/XIII/11 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego. zobacz

Uchwała Nr 128/XIII/11 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. zobacz

Uchwała Nr 127/XIII/11 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2011 rok. zobacz

Uchwała Nr 126/XIII/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/III/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2011 - 2014. zobacz

Uchwała Nr 125/XIII/11 Uchwała Budżetowa zobacz    http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=841

Uchwała Nr 124/XIII/11 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2012 - 2015 zobacz

 

Sesja XII z dnia 14 listopada 2011 r.

Uchwała Nr 123/XII/11 w sprawie skargi Bogusława Roberta Pęcherzewskiego. zobacz

Uchwała Nr 122/XII/11 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Słupno na 2012 rok. zobacz

Uchwała Nr 121/XII/11 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Liszyno, gm. Słupno. zobacz

Uchwała Nr 120/XII11 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Borowiczki - Pieńki, gm. Słupno. zobacz

Uchwała Nr 119/XI/11 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno -  w Słupnie. zobacz

Uchwała Nr 118/XI/11 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno. zobacz

Uchwała Nr 117/XI/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia :Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno". zobacz

Uchwała Nr 116/XI/11 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy w roku 2012. zobacz

Uchwała Nr 115/XI/11 w sprawie ustalenia opłat za wodę z urządzeń wodociągowych oraz opłat za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupno. zobacz

Uchwała Nr 114/XII/11 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień dotyczących tego podatku zobacz

Uchwała Nr 113/XII/11 w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok. zobacz

Uchwała Nr 112/XII/11 w sprawie opłaty od posiadania psów zobacz

Uchwała Nr 111/XII/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku. zobacz

Uchwała Nr 110/XII/11 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2011 rok. zobacz

Uchwała Nr 109/XII/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/III/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2011-2014 zobacz

 

Sesja XI z dnia 17 października 2011

Uchwała Nr 108/XI/2011 w sprawie uchylenia uchwały 48/VI/11 z 27 kwietnia 2011 r. w sprawie oddania w użytkowanie na rzecz Park Sport Sp. z o.o. z siedzibą 09-410 Płock ul. Czwartaków 18/11 reprezentowanej przez Bogdana Zalewskiego i Lecha Mikołajewskiego - części nieruchomości położonej w Starym Gulczewie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 36/4 w obrębie PGR Gulczewo. zobacz

Uchwała Nr 107/XI/2011 w sprawie  nabycia gruntu położonego w Cekanowie oznaczonego jako działki nr 273/4 i 274/7 o łącznej pow. 0,0698 ha. zobacz

Uchwała Nr 106/XI/2011 w sprawie nabycia gruntu położonego w Bielinie oznaczonego jako działki nr 121/5 i 121/8 o łącznej pow. 0,1098 ha. zobacz

Uchwała Nr 105/XI/2011 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Cekanowo gm. Słupno. zobacz

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=6058

Uchwała Nr 104/XI/2011 zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu płockiego. zobacz  


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=6280

Uchwała Nr 103/XI/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 70/VIII/07 Rady Gminy w Słupnie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słupno. zobacz    http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5969

Uchwała Nr 102/XI/2011 w sprawie zmiany siedziby Samorządowego Przedszkola "Niezapominajka" w Słupnie. zobacz


http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=6279

Uchwała Nr 101/XI/2011 w sprawie określenia wzoru formularzy "informacji w sprawie podatku" rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz załączników do informacji - dane o nieruchomościach i zwolnieniach podatkowych. zobacz

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5968

Uchwała Nr 100/XI/2011 w sprawie określenia wzoru formularzy - deklaracja na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz załączników do deklaracji - dane o nieruchomościach i zwolnieniach podatkowych. zobacz

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5967

Uchwała Nr 99/XI/2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie i Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie. zobacz

Uchwała Nr 98/XI/2011 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011. zobacz

Uchwała Nr 97/XI/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/III/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2011 - 2014 zobacz

 

Sesja X z dnia 29 sierpnia 2011

Uchwała Nr 96/X/11 w sprawie wyboru ławników do Sądów Powszechnych na kadencję 2012 - 2015. zobacz

Uchwała Nr 95/X/11 w sprawie zmiany uchwały Nr 367/XXXVIII/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania i ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Słupnie. zobacz http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5246

Uchwała Nr 94/X/11 w sprawie skargi Bogusława Roberta Pęcherzewskiego. zobacz

Uchwała Nr 93/X/11 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno. zobacz http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5245

Uchwała Nr 92/X/11 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno. zobacz    http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5244

Uchwała Nr 91/X/11 w sprawie nabycia gruntu położonego w Borowiczkach - Pieńkach oznaczonego jako działka nr 330/2 o pow. 0,0875 ha. zobacz

Uchwała Nr 90/X/11 w sprawie nabycia gruntu położonego w Borowiczkach - Pieńkach oznaczonego jako działka nr 62/22 o pow. 0,0916 ha. zobacz

Uchwała Nr 89/X/11 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu położonego w Liszynie oznaczonego jako działka nr 53/3 o pow. 0,0510 ha. zobacz

Uchwała Nr 88/X/11 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno - w Nowym Gulczewie, Wykowie, Słupnie. zobacz

Uchwała Nr 87/X/11 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno -  w Bielinie. zobacz

Uchwała Nr 86/X/11 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno. zobacz

Uchwała Nr 85/X/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno." zobacz

Uchwała Nr 84/X/11 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno. zobacz

Uchwała Nr 83/X/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno." zobacz

Uchwała Nr 82/X/11 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno. zobacz

Uchwała Nr 81/X/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno." zobacz

Uchwała Nr 80/X/11 w sprawie Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno. zobacz    zobacz

Uchwała Nr 79/X/11 w sprawie Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno. zobacz

Uchwała Nr 78/X/11 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słupno. zobacz

Uchwała Nr 77/X/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu. zobacz

Uchwała Nr 76/X/11 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2011 rok zobacz

Uchwała Nr 75/X/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/III/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2011 - 2014 zobacz

 

Sesja IX z dnia 18 lipca 2011

Uchwała Nr 74/XI/11 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2011 rok. zobacz

Uchwała Nr 73/IX/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/III/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2011-2014. zobacz

 

Sesja VIII z dnia 27 czerwca 2011

Uchwała Nr 72/VIII/11 w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Spraw Wyborów Ławników do Sądów Powszechnych. zobacz

Uchwała Nr 71/VIII/11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupno. zobacz http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/118/3760

Uchwała Nr 70/VIII/11 w sprawie utworzenia Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie oraz nadania Statutu Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie. zobacz  http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/118/3759

Uchwała Nr 69/VIII/11 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie za rok 2010. zobacz  

Uchwała Nr 68/VIII/11 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2011 rok. zobacz

Uchwała Nr 67/VIII/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/III/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2011-2014. zobacz

Uchwała Nr 66/VIII/11 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupno absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok. zobacz

Uchwała Nr 65/VIII/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok. zobacz

 

Sesja VII z dnia 27 maja 2011

Uchwała Nr 64/VII/11 w sprawie nabycia gruntu położonego w Cekanowie oznaczonego jako działka nr 287/46 o pow. 0,0302 ha. zobacz

Uchwała Nr 63/VII/11 w sprawie przekazania na rzecz sołectwa Nowe Gulczewo prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 77/8 w obrębie Gulczewo Kolonia. zobacz

Uchwała Nr 62/VII/11 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno. zobacz  

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/108/3420

Uchwała Nr 61/VII/11 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku i ustalenia dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach Pieńkach. zobacz http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/108/3419

Uchwała Nr 60/VII/11 w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu w Słupnie. zobacz

Uchwała Nr 59/VII/11 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2011. zobacz

Uchwała Nr 58/VII/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/III/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2011-2014. zobacz

 

Sesja VI z dnia 27 kwietnia 2011

Uchwała Nr 42/VI/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/III/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2011 - 2014 zobacz

Uchwała Nr 43/VI/2011 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2011 rok zobacz

Uchwała Nr 44/VI/2011 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Święcieńcu   zobacz  

Uchwała Nr 45/V/2011 w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie oraz nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupnie zobacz

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/84/2689

Uchwała Nr 46/VI/11 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. zobacz

Uchwała Nr 47/VI/11 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Słupno oraz wskazania organu do tego uprawnionego. zobacz   

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/84/2691

Uchwała Nr 48/VI/11 w sprawie oddania w użytkowanie na rzecz Park Sport Sp. z o.o. z siedzibą 09-410 Płock ul. Czwartaków 18/11 reprezentowanej przez Bogdana Zalewskiego i Lecha Mikołajewskiego - części nieruchomości położonej w Starym Gulczewie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 36/4 w obrębie PGR Gulczewo. zobacz

Uchwała Nr 49/VI/11 w sprawie zwolnienia z opłat za użytkowanie Stowarzyszenia Wodniaków Gminy Słupno "FLIS". zobacz

Uchwała Nr 50/VI/11 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Słupno. zobacz

Uchwała Nr 51/VI/11 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno zobacz http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/84/2692

Uchwała Nr 52/VI/11 w sprawie nadania nazwy przedłużenia ulicy we wsi Liszyno gm. Słupno. zobacz http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/84/2693

Uchwała Nr 53/VI/11 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie psa drogowego dróg gminnych. zobacz http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/84/2694

Uchwała Nr 54/VI/11 w sprawie oddania w użytkowanie na rzecz Doroty Woźniak, części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 406/1 w Słupnie zobacz

Uchwała Nr 55/VI/11 w sprawie oddania w użyczenie na rzecz spółki z o.o. "Zielony Ogród" z siedzibą w Słupnie ul. Pocztowa 4, części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 101 w Słupnie. zobacz

Uchwała Nr 56/VI/11 w sprawie nabycia gruntów położonych w Miszewku Strzałkowskim oznaczonych jako działki nr 256/2 i 256/7 o pow. łącznej 0,2887 ha. zobacz

Uchwała Nr 57/VI/11 w sprawie nabycia gruntu położonego w Starym Gulczewie oznaczonego jako działka nr 30/9 o pow. 0,0886 ha. zobacz


Sesja V z dnia 18 marca 2011

Uchwała Nr 33/V/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/III/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2011 - 2014 zobacz  

Uchwała Nr 34/V/2011 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2011 zobacz

Uchwała Nr 35/V/2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie" zobacz  

Uchwała Nr 36/V/2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie". zobacz

Uchwała Nr 37/V/2011 w sprawie przekazania do korzystania sołectwom Gminy Słupno z nieruchomości Gminy Słupno oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Słupno. zobacz   http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/63/2033

Uchwała Nr 38/V/2011 w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Cekanowie oraz nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie zobacz , http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/63/2034

Uchwała Nr 39/V/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Gminy Słupno na lata 2011-2015. zobacz

Uchwała Nr 40/V/2011 w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych na 2011 r. zobacz

Uchwała Nr 41/V/2011 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słupno drogi wewnętrznej położonej w Słupnie oznaczonej jako działka nr 111/60 o pow. 0,0218 ha. zobaczSesja IV z dnia 11 lutego 2011

Uchwała Nr 25/IV/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/III/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2011 - 2014 zobacz

Uchwała Nr 26/IV/2011 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2011 rok zobacz

Uchwała Nr 27/IV/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zobacz

Uchwała Nr 28/IV/2011 w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi na terenie Gminy Słupno zobacz

Uchwała Nr 29/IV/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno zobacz    http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/30/976

Uchwała Nr 30/IV/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno zobacz http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/30/977

Uchwała Nr 31/ IV/2011 w sprawie skargi Ewy i Jerzego Żurawskich zobacz

Uchwała Nr 32/IV/2011 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku. zobacz


ROK 2010


Sesja III z dnia 30 grudnia 2010 roku

Uchwała Nr 11/III/2010 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słupno na lata 2011 - 2014 zobacz

Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na rok 2011 Nr 12/III/2010 zobacz    http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/10/384

Uchwała Nr 13/III/2010 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2010 rok zobacz

Uchwała Nr 14/III/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok zobacz

Uchwała Nr 15/III/2010 w sprawie rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Słupnie za czas służby przekraczającej normę, oraz przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego zobacz

Uchwała Nr 16/III/2010 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla Przewodniczącego Rady Gminy Słupno zobacz

Uchwała Nr 17/III/2010 w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Rady i Komisji zobacz

Uchwała Nr 18/III/2010 w sprawie  przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Słupno na 2011 rok. zobacz

Uchwała Nr 19/III/2010 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego zobacz

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/10/385

Uchwała Nr 20/III/2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Barcikowie zobacz

Uchwała Nr 21/III/2010 w sprawie nabycia gruntu położonego w Borowiczkach Pieńkach oznaczonego jako działka nr 316/3 o pow. 0,0980 ha zobacz

Uchwała Nr 22/III/2010 w sprawie nabycia gruntu położonego w Miszewku - Stefany oznaczonego jako działka nr  31/4 o pow. 0,0975 ha.  zobacz

Uchwała Nr 23/III/2010 w sprawie nabycia gruntu położonego w Cekanowie oznaczonego jako działka nr 270/26 o pow. 0,1715 ha. zobacz

Uchwała Nr 24/III/2010 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 września 2010 roku Nr 399/XLI/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku zobacz

  http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2011/10/386

 

Sesja II z dnia 10 grudnia 2010 roku

Uchwała Nr 3/II/2010 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2010 rok zobacz

Uchwała Nr 4/II/2010   w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. zobacz

Uchwał Nr 5/II/2010 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Słupnie i ustalenia liczby członków zobacz

Uchwała Nr 6/II/2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Słupnie zobacz

Uchwała Nr 7/II/2010 w sprawie  powołania Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Słupno zobacz

Uchwała Nr 8/II/2010 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Gminy Słupno . zobacz

Uchwała Nr 9/II/2010   w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Słupno. zobacz

Uchwała Nr 10/II/2010 w sprawie powołania Komisji ds. Współpracy z Wójtem Rady Gminy Słupno zobacz

 

Sesja I z dnia 1 grudnia 2010 roku

Uchwała Nr 1/I/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Słupno zobacz

Uchwał Nr 2/I/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Słupno zobacz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-14 09:04:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-14 09:04:31
  • Liczba odsłon: 1213
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2358708]

przewiń do góry