Zobacz podgałęzie


 

KADENCJA 2006 -2010

 

ROK 2010

 

XXXIV z dnia 26 lutego 2010 roku

Uchwała Nr 326/XXXIV/2010 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno  na 2010 rok zobacz

Uchwała Nr 327/XXXIV/2010 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno zobacz

Uchwał Nr 328/XXXIV/2010 w sprawie odrzucenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno obejmującej tereny położone w Cekanowie - działki nr ew. 258/4, 292/1, 292/25, 291/25; w Słupnie - dz. nr ew. 322/3; w Nowym Gulczewie - dz.nr ew. 86/5, 86/6, 90 wniesionych przez P. Ewę i Władysława Zalewskich zam. Cekanowo ul. Królewska 31 , P. Barbarę Chutkowską zam. Cekanowo ul. Królewska 34. zobacz

Uchwała Nr 329/XXXIV/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno obejmującej tereny położone w Cekanowie - działki nr ew. 258/4, 292/1, 292/25, 291/25; w Słupnie - dz. nr ew. 322/3; w Nowym Gulczewie - dz.nr ew. 86/5, 86/6, 90 zobacz

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/96/1710

Uchwał Nr 330/XXXIV/2010 w prawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Słupno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. zobacz     http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/96/1711

Uchwała Nr 331/XXXIV/2010 w sprawie nabycia gruntu położonego w Szeligach oznaczonego jako działak nr 56/12 o pow. 0,2522 ha. zobacz

Uchwała Nr 332/XXXIV/2010 w sprawie nabycia gruntów położonych w Słupnie oznaczonych jako działki nr 206/11 i 206/14 o łącznej powierzchni 0,0856 ha. zobacz

Uchwała Nr 333/XXXIV/2010 w sprawie nabyciagruntu położonego w Cekanowie oznaczonego jako działak nr 422/7 o pow. 0,2541 ha. zobacz

Uchwała Nr 334/XXXIV/2010 w sprawie realizacji projektu systemowego "AKTYWNIEJ PRZEZ ŻYCIE" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez vośrodki pomocy społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego". zobacz

Uchwała Nr 335/XXXIV/2010 w sprawie przekazania w użytkowanie sołectwu Barcikowo świetlicy położonej we wsi Barcikowo Gmina Słupno. zobacz

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/96/1712

Uchwała Nr 336/XXXIV/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr 322/XXXIII/09 Rady Gminy Słupnoz dnia 29.12.2009 r. w sprawie realizacji projektu "Dni Wsi - integracja społeczna na obszarach wiejskich"  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji" współfinansowanego ze środków Europejskieg Funduszu Społecznego. zobacz

Uchwała Nr 337/XXXIV/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr 203/XXV/05 Rady Gminy Słupno z dnia 31 marca 2005 r. dotyczącej uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słupno. zobacz

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/96/1713

Uchwała Nr 338/XXXIV/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki Nad DZieckiem i Rodziną na lata 2010 - 2015. zobacz


sesja XXXV z dnia 26 marca 2010 roku

Uchwała Nr 339/XXXV/10 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2010 rok zobacz

Uchwała Nr 340/XXXV/10 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 r. zobacz

Uchwała Nr 341/XXXV/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w Słupnie, oznaczonego jako działka nr 198/12 o pow. 0,0746 ha. zobacz

Uchwała Nr 342/XXX/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w Słupnie oznaczonego jako działki nr 205/4, 205/7, 205/12 o pow. łącznej 0,1665 ha. zobacz

Uchwała Nr 343/XXXV/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w  Cekanowie oznaczonego jako działka nr 290/26 o pow. 0,1912 ha. zobacz

Uchwała Nr 344/XXXV/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w Cekanowie oznaczonego jako działka nr 298/3 o pow. 0,0294 ha. zobacz

Uchwała Nr 345/XXXV/10 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słupno drogi wewnętrznej położonej w Liszynie oznaczonej jako działki nr 176/36 zobacz

Uchwała Nr 346/XXXV/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w Liszynie oznaczonego jako działki nr 172/9, 172/13 o pow. łącznej 0,0174 ha. zobacz

 

sesja XXXVI  z dnia 30 kwietnia 2010 roku

Uchwała Nr 347/XXXVI/10 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słupno zobacz

Uchwała Nr 348/XXXVI/10 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2010 rok zobacz

Uchwała Nr 349/XXXVI/10 w sprawie zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnychb za wykonywanie prac społecznie użytecznych zobacz

zobacz

Uchwała Nr 350/XXXVI/10 w sprawie wyrażenia gody na udzielenie bonifikaty do opłat rocznych ustalanych gminnym jednostkom organizacyjnym z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Gminy  Słupno zobacz

Uchwała Nr 351/XXXVI/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustalanych gminnym jednostkom organizacyjnym z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Gminy  Słupno zobacz

Uchwała Nr 352/XXXVI/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w Słupnie oznaczonego jako działka nr 149/3 o pow. 0,1542 ha zobacz

Uchwała Nr 353/XXXVI/10 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadzcenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zobacz

Uchwała Nr 354/XXXVI/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w Mirosławiu oznaczonego jako działka nr 48/9 o pow. 0,0404 ha zobacz

Uchwała Nr 355/XXXVI/10 w sprawie upoważnienia Wójta do nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słupno gruntów w obrębie ewidencyjnym PGR Gulczewo stanowiących własność Skarbu Państwa, co do których prawo własności wykonuje Agencja Nieruchomości Rolnych zobacz

Uchwała Nr 356/XXXVI/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno zobacz

Uchwał Nr 357/XXXVI/10 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo - mieszkaniowej w Nowym Gulczewie zobacz

Uchwała Nr 358/XXXVI/10 w sprawie przystąpienia do zmainy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno -  w Słupnie zobacz

Uchwała Nr 359/XXXVI/10 w sprawie przystąpienia do zmainy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno -  w Cekanowie zobacz

Uchwała Nr 360/XXXVI/10 w sprawie przystąpienia do zmainy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno -  w Słupnie  zobacz

Uchwała Nr 361/XXXVI/10 w sprawie przystąpienia do zmainy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno -  w Nowym Gulczewie zobacz

 

sesja XXXVII/10 z dnia  21 maja  2010

Uchwała nr 362/XXXVII/2010 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2010 zobacz

Uchwała Nr 363/XXXVII/2010 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie gminy Słupno będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. zobacz

Uchwała Nr 364/XXXVII/2010 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku i ustalenia dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach Pieńkach zobacz

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/197/5522

Uchwała Nr 365/XXXVII/2010 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej połączenia gmin: Słupno, Bodzanów i BUlkowo w jeden okręg wyborczy. zobacz

 

sesja XXXVIII/10 z dnia 21 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 366/XXXVIII/10 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2010 rok. zobacz

Uchwała Nr 367/XXXVIII/10 w sprawie podziału gminy na obwody głosowania i ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Słupnie zobacz

Uchwała Nr 368/XXXVIII/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie za rok 2009 zobacz

Uchwała Nr 369/XXXVIII/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zobacz

Uchwała Nr 370/XXXVIII/10 w sprawie zmiany propozycji statutu Związku Gmin REgionu Płockiego zobacz

Uchwała Nr 371/XXXVIII/10 w sprawie nadania nazw ulicy Wiśniowa we wsi Cekanowo gm. Słupno zobacz

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/197/5523

Uchwała Nr 372/XXXVIII/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w Bielinie oznaczonego jako działka nr 129/7 o pow. 0,0716 ha zobacz

Uchwała Nr 373/XXXVIII/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w Borowiczkach Pieńkach oznaczonego jako działka nr 182/4 o pow. 0,0441 ha zobacz

Uchwała Nr 374/XXXVIII/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Słubice zobacz

Uchwała Nr 375/XXXVIII/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gąbin zobacz

Uchwała Nr 376/XXXVIII/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w Słupnie oznaczonego jako działka nr 196/15 pow. 0,0662 ha zobacz

Uchwała Nr 377/XXXVIII/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie zobacz

 

Sesja XXXIX/10 z dnia 9 lipca  2010 r.

Uchwała Nr 378/XXXIX/10 w sprawie zmiany uchwały Nr 367/XXXVIII/10 Rady Gminy Słupno z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania i ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Słupnie zobacz

Uchwała Nr 379/XXXIX/10 w sprawie nadania nazwy ulicy  we wsi Słupno gm. Słupno zobacz

 

Sesja XL/10 z dnia 30 sierpnia  2010 r.

Uchwała Nr 380/XL/10 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2010 rok zobacz

Uchwała Nr 381/XL/10 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w związku z realizacją zadania inwestycyjngo pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupnie" zobacz

Uchwał Nr 382/XL/10 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie." zobacz

Uchwała Nr 383/XL/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w Szeligach oznaczonego jako działka nr 53 o pow. 0,01 ha. zobacz

Uchwała Nr 384/XL/10 w sprawie nabycia gruntu położonego  w Wykowie oznaczonego jako działka nr 252 o pow. 0,02 ha . zobacz

Uchwała Nr 385/XL/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia części działki nr 31/12 położonej w Liszynie zobacz

Uchwała Nr 386/XL/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno" zobacz

Uchwała Nr 387/XL/10 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno w Miszewku Strzałkowskim. zobacz

Uchwała Nr 388/XL/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno" . zobacz

Uchwała Nr 389/XL/10 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno. zobacz

Uchwała Nr 390/XL/10 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Cekanowie. zobacz

Uchwała Nr 391/XL/10 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólneo zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno - w Mirosławiu pod zabudowę produkcyjno - usługową. zobacz

Uchwała Nr 392/XL/10 w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupno. zobacz

Uchwała Nr 393/XL/10 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 162/XV/08 Rady Gminy w Słupnie w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Banku Ochrony Środowiska. zobacz

Uchwała Nr 394/XL/10 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słupno. zobacz

Uchwała Nr 395/XL/10   w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Słupno na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele p.w. ś. Marcina w Słupnie. zobacz

Uchwała Nr 396/XL/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno". zobacz

Uchwała Nr 397/XL/10 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno. zobacz

Uchwała Nr 398/XL/10 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2010 rok. zobacz

Uchwała Nr 399/XL/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku. zobacz

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/208/6613

Uchwała Nr 400/XL/10 w sprawie opłaty od posiadania psów zobacz

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/208/6614

Uchwała Nr 401/XL/10 w sprawie opłaty targowej zobacz

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/208/6615

Uchwała Nr 402/XL/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunki dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg. zobacz

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/208/6616

Uchwała Nr 403/XL/10 w sprawie ustalenia opłat za wodę z urządzeń wodociągowych oraz opłat za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupno. zobacz

Uchwała Nr 404/XL/10 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji. zobacz

 

Sesja XLI/10 z dnia 29 września  2010 r.

Uchwała Nr 405/XLI/10 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy, działalności pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy w roku 2011. zobacz

 

Sesja XLII/10 z dnia 29 października  2010 r.

Uchwała Nr 406/XLII/10 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2010 rok. zobacz

Uchwała Nr 407/XLII/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Słupno. zobacz

Uchwała Nr 408/XLII/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. zobacz

Uchwała Nr 409/XLII/10 w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. zobacz

Uchwała Nr 410/XLII/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w Liszynie oznaczonego jako działka nr 176/37 o pow. 0,0459 ha. zobacz

Uchwała N 411/XLII/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia części działki nr 31/37 położonej w Nowym Gulczewie. zobacz

Uchwała Nr 412/XLII/10 w sprawie przyjęcia przez Gminę Dłupno darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Płockiego położonych w Borowiczkach - Pieńkach gmina Słupno. zobacz

Uchwała Nr 413/XLII/10 w sprawie przyjęcia przez Gminę Słupno darowizny nieruchomości stanowiących własnośćPowiatu Płockiego położonych w Liszynie gmina Słupno. zobacz

Uchwałą Nr 414/XLII/10 w sprawie przyjęcia przez Gminę Słupno darowizny nieruchomości stanowiących własnść Powiatu Płockiego położonych w Bielinie gmina Słupno. zobacz

Uchwałą Nr 415/XLII/10 w sprawie przyjęcia przez Gminę Słupno darowizny nieruchomości stanowiących własnść Powiatu Płockiego położonych w Wykowie gmina Słupno. zobacz

Uchwała Nr 416/XLII/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w Borowiczkach Pieńkach oznaczonego jako część działki nr 156/2. zobacz

Uchwała Nr 417/XLII/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w Cekanowie oznaczonego jako działka nr 297/49 o pow. 0,2539 ha. zobacz

Uchwała Nr 418/XLII/10 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno. zobacz

Uchwała Nr 419/XLII/10 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie lokalu położonego w Bielinie. zobacz

Uchwała Nr 420/XLII/10 w sprawie obniżenia ceny żyta do naliczenia podatku rolnego oraz zwolnień dotyczących tego podatku. zobacz

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/201/5830

Uchwała Nr 421/XLII/10 w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok. zobacz

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/201/5831

 

Sesja XLIII/10 z dnia 10 listopada  2010 r.

Uchwała Nr 422/XLIII/10 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2010 rok. zobacz

Uchwała Nr 423/XLIII/10 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno obejmującej tereny położone w Miszewku Strzałkowskim - działka nr ew. 23/1 i 23/2; w Miszewku Stefany - dz. nr ew. 54/1; w Starym Gulczewie - dz. nr ew. 74/8; w Liszynie - dz. nr ew. 4, 9/2, 25,27,53/7, 75/7, 85/; w Borowiczkach Pieńkach - dz. nr ew. 18/1, 114/8, 315/1, 155/7 w CEkanowie - dz. nr ew. 193,194,207/10; w Słupnie - dz. nr ew. 64/20, 111/55, 111/56 i 114/1. zobacz http://mazow ieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/218/7451

Uchwała Nr 424/XLIII/10 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno obejmującej tereny położone w Barcikowie - dz. nr 29; w Miszewku Strzałkowskim - dz. nr 105; w Starym Gulczewie - dz. nr 15/1, 22/6, 42/2 w Mijakowie - dz. nr 42/1, 58, 123, 124. zobacz http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/218/7452

 Kadencja 2006-2010 

sesja I 27 listopada 2006

uchwała nr 1 zobacz

uchwała nr 2 zobacz

uchwała nr 3 zobacz

 

sesja II 6 grudnia 2006

uchwała nr 4 zobacz

uchwała nr 5 zobacz

uchwała nr 6 zobacz

uchwała nr 7 zobacz

uchwała nr 8 zobacz

uchwała nr 9 zobacz

uchwała nr 10 zobacz

 

sesja III 14 grudnia 2006

uchwała nr 11 zobacz

uchwała nr 12 zobacz

uchwała nr 13 zobacz

uchwała nr 14 zobacz

uchwała nr 15 zobacz

uchwała nr 16 zobacz

uchwała nr 17 zobacz

uchwała nr 18 zobacz

uchwała nr 19 zobacz

uchwała nr 20 zobacz

uchwała nr 21 zobacz

sesja IV 5 stycznia 2007

uchwała nr 22 zobacz

uchwała nr 23 zobacz

uchwała nr 24 zobacz

uchwała nr 25 zobacz

uchwała nr 26 zobacz

uchwała nr 27 zobacz

uchwała nr 28 zobacz

  sesja V 1 marca 2007

uchwała nr 29  zobacz

uchwała nr 30  zobacz

uchwała nr 31 zobacz

uchwała nr 32 zobacz

uchwała nr 33  zobacz

uchwała nr 34  zobacz

uchwała nr 35 zobacz

uchwała nr 36 zobacz

uchwała nr 37 zobacz

uchwała nr 38 zobacz

uchwała nr 39 zobacz

uchwała nr 40 zobacz

uchwała nr 41 zobacz

uchwała nr 42 zobacz

uchwała nr 43 zobacz

uchwała nr 44 zobacz

  sesja VI 13 kwietnia 2007

uchwała nr 45 zobacz

uchwała nr 46 zobacz

uchwała nr 47 zobacz

uchwała nr 48 zobacz

uchwała nr 49 zobacz

uchwała nr 50 zobacz

uchwała nr 51 zobacz

uchwała nr 52 zobacz

uchwała nr 53 zobacz

uchwała nr 54 zobacz

uchwała nr 55 zobacz

uchwała nr 56 zobacz

uchwała nr 57 zobacz

  sesja VII 29 maja 2007

uchwała nr 58 zobacz

uchwała nr 59 zobacz

uchwała nr 60 zobacz

uchwała nr 61 zobacz

uchwała nr 62 zobacz

uchwała nr 63 zobacz

uchwała nr 64 zobacz

uchwała nr 65 zobacz

uchwała nr 66 zobacz

uchwała nr 67  zobacz

  sesja VIII 27 czerwca 2007

uchwała nr 68 zobacz

uchwała nr 69 zobacz

uchwała nr 70 zobacz

uchwała nr 71  zobacz 

uchwała nr 72 zobacz

uchwała nr 73 zobacz

uchwała nr 74 zobacz

uchwała nr 75 zobacz

uchwała nr 76  zobacz

  sesja IX 9 sierpnia 2007

uchwała nr 77 zobacz

uchwała nr 78 zobacz

uchwała nr 79 zobacz

uchwała nr 80 zobacz

uchwała nr 81  zobacz

uchwała nr 82  zobacz

uchwała nr 83 zobacz

uchwała nr 84  zobacz

uchwała nr 85 zobacz

  sesja X 7 września 2007

  uchwała nr 86 zobacz

uchwała nr 87 zobacz

uchwała nr 88 zobacz

uchwała nr 89  zobacz

  sesja XI 26 października 2007

uchwała nr 90 zobacz

uchwała nr 91 zobacz

uchwała nr 92 zobacz

uchwała nr 93 zobacz

uchwała nr 94 zobacz

uchwała nr 95 zobacz

uchwała nr 96 zobacz

uchwała nr 97 zobacz

uchwała nr 98 zobacz

uchwała nr 99 zobacz

uchwała nr 100 zobacz

uchwała nr 101 zobacz

uchwała nr 102 zobacz

  sesja XII 14 listopada 2007

uchwała nr 103 zobacz

  sesja XIII 21 grudnia 2007

uchwała nr 104  zobacz   budżet 2008 zobacz

uchwała nr 105 zobacz

uchwała nr 106 zobacz

uchwała nr 107 zobacz

uchwała nr 108 zobacz

uchwała nr 109 zobacz

uchwała nr 110 zobacz

uchwała nr 111 zobacz

uchwała nr 112 zobacz

uchwała nr 113 zobacz

uchwała nr 114 zobacz

uchwała nr 115 zobacz

  sesja XIV 29 lutego 2008  

uchwała nr 116 zobacz

uchwała nr 117 zobacz

uchwała nr 118 zobacz

uchwała nr 119 zobacz

uchwała nr 120 zobacz

uchwała nr 121 zobacz

uchwała nr 122 zobacz

uchwała nr 123 zobacz

uchwała nr 124 zobacz

uchwała nr 125 zobacz

uchwała nr 126 zobacz

uchwała nr 127 zobacz

uchwała nr 128 zobacz

uchwała nr 129 zobacz

uchwała nr 130 zobacz

uchwała nr 131 zobacz

uchwała nr 132 zobacz

uchwała nr 133 zobacz

uchwała nr 134 zobacz

uchwała nr 135 zobacz

uchwała nr 136 zobacz

uchwała nr 137 zobacz

uchwała nr 138 zobacz

uchwała nr 139 zobacz

uchwała nr 140 zobacz

uchwała nr 141 zobacz

uchwała nr 142 zobacz

uchwała nr 143 zobacz

uchwała nr 144 zobacz

uchwała nr 145 zobacz

uchwała nr 146 zobacz

uchwała nr 147 zobacz

uchwała nr 148 zobacz

uchwała nr 149 zobacz

uchwała nr 150 zobacz

uchwała nr 151 zobacz

uchwała nr 152 zobacz

uchwała nr 153 zobacz

uchwała nr 154 zobacz

uchwała nr 155 zobacz

  sesja XV 28 marca 2008   

uchwała nr 156 zobacz

uchwała nr 157 zobacz

uchwała nr 158 zobacz

uchwała nr 159 zobacz

uchwała nr 160 zobacz

uchwała nr 161 zobacz

uchwała nr 162 zobacz

uchwała nr 163 zobacz

uchwała nr 164 zobacz

uchwała nr 165 zobacz

  sesja XVI 25 kwietnia 2008   

uchwała nr 166 zobacz

uchwała nr 167 zobacz

uchwała nr 168 zobacz

uchwała nr 169 zobacz

  sesja XVII 06 czerwca 2008  

uchwała nr 170 zobacz

uchwała nr 171 zobacz

uchwała nr 172 zobacz

uchwała nr 173 zobacz

uchwała nr 174 zobacz

uchwała nr 175 zobacz

uchwała nr 176 zobacz

uchwała nr 177 zobacz

uchwała nr 178 zobacz

uchwała nr 179 zobacz

  sesja XVIII 14 sierpnia 2008  

uchwała nr 180 zobacz

uchwała nr 181 zobacz

uchwała nr 182 zobacz

uchwała nr 183 zobacz

uchwała nr 184 zobacz

uchwała nr 185 zobacz

uchwała nr 186 zobacz

uchwała nr 187 zobacz

uchwała nr 188 zobacz

uchwała nr 189 zobacz

uchwała nr 190 zobacz

uchwała nr 191 zobacz

uchwała nr 192 zobacz

uchwała nr 193 zobacz

  sesja XIX 15 września 2008

uchwała nr 194 zobacz

uchwała nr 195 zobacz

uchwała nr 196 zobacz

  sesja XX 27 października 2008

uchwała nr 197 zobacz

uchwała nr 198 zobacz

uchwała nr 199 zobacz

uchwała nr 200 zobacz

uchwała nr 201 zobacz

uchwała nr 202 zobacz

uchwała nr 203 zobacz

uchwała nr 204 zobacz

uchwała nr 205 zobacz

uchwała nr 206 zobacz

uchwała nr 207 zobacz

uchwała nr 208 zobacz

uchwała nr 209 zobacz

uchwała nr 210 zobacz

uchwała nr 211 zobacz

uchwała nr 212 zobacz

uchwała nr 213 zobacz

  sesja XXI 14 listopada 2008

uchwała nr 214 zobacz

uchwała nr 215 zobacz

  sesja XXII 19 grudnia 2008

uchwała nr 216 zobacz

uchwała nr 217 zobacz

uchwała nr 218 zobacz

uchwała nr 219 zobacz

uchwała nr 220 zobacz

uchwała nr 221 zobacz

uchwała nr 222 zobacz

uchwała nr 223 zobacz

uchwała nr 224 zobacz

uchwała nr 225 zobacz

uchwała nr 226 zobacz

uchwała nr 227 zobacz

uchwała nr 228 zobacz

uchwała nr 229 zobacz

  sesja XXIII 26 lutego 2009

uchwała nr 230 zobacz

uchwała nr 231 zobacz

uchwała nr 232 zobacz

uchwała nr 233 zobacz

uchwała nr 234 zobacz

uchwała nr 235 zobacz

uchwała nr 236 zobacz

uchwała nr 237 zobacz

uchwała nr 238 zobacz

uchwała nr 239 zobacz

uchwała nr 240 zobacz

uchwała nr 241 zobacz

uchwała nr 242 zobacz

uchwała nr 243 zobacz

  sesja XXIV 30 marca 2009

uchwała nr 244 zobacz

uchwała nr 245 zobacz

uchwała nr 246 zobacz

uchwała nr 247 zobacz , zobacz

uchwała nr 248 zobacz

  sesja XXV 20 kwietnia 2009

uchwała nr 249 zobacz

  sesja XXVI 27 kwietnia 2009

uchwała nr 250 zobacz

uchwała nr 251 zobacz , zobacz

uchwała nr 252 zobacz

  sesja XXVII 18 maja 2009

 uchwała nr 253 zobacz

 uchwała nr 254 zobacz

 uchwała nr 255 zobacz

 uchwała nr 256 zobacz

 uchwała nr 257 zobacz

 uchwała nr 258 zobacz

 uchwała nr 259 zobacz

 uchwała nr 260 zobacz

 uchwała nr 261 zobacz

     sesja XXVIII 3 lipca 2009

 

  uchwała nr 262 zobacz

  uchwała nr 263 zobacz

 uchwała nr 264 zobacz

uchwała nr 265 zobacz

uchwała nr 266 zobacz

uchwała nr 267 zobacz

uchwała nr 268 zobacz

uchwała nr 269 zobacz

uchwała nr 270 zobacz

uchwała nr 271 zobacz

uchwała nr 272 zobacz

  sesja XXIX 31 sierpnia 2009

uchwała nr 273 zobacz

uchwała nr 274 zobacz

uchwała nr 275 zobacz

uchwała nr 276 zobacz

uchwała nr 277 zobacz

uchwała nr 278 zobacz

uchwała nr 279 zobacz

uchwała nr 280 zobacz

uchwała nr 281 zobacz

uchwała nr 282 zobacz

uchwała nr 283 zobacz

  sesja XXX z dnia 28 września 2009 r.

uchwała nr 284 w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.  zobacz

uchwała nr 285 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku zobacz

uchwała nr 286 w sprawie opłat od posiadania psów zobacz

uchwała nr 287 w sprawie opłaty targowej zobacz

uchwała nr 288 w sprawie ustalenia opłat za wodę z urządzeń wodociągowych oraz opłat za odprowadzanie  ścieków na terenie gminy Słupno zobacz

uchwała nr 289 w sprawie nadania nazw ulic we wsi Słupno gm. Słupno zobacz

uchwała nr 290  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słupno Nr 268/XXVIII/09 z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie nabycia gruntu położonego w Cekanowie oznaczonego jako dz.nr 301/16, 301/18 o pow. 0,7226 ha. zobacz

uchwała nr 291 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na rok 2010 na realizację zadania "Budowa budynku socjalnego w  Słupnie" zobacz

uchwała nr 292 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na rok 2010 na n/w  zadań inwestycyjnych :

1. "Rozbudowę bloku uzdatniania SUW w Słupnie"

2. "Przebudowa drogi gminnej nr 291202 W na odcinku drogi powiatowej nr 2901 W Rogozino - Imielnica do m. Stare Gulczewo , gm. Słupno zobacz

  sesja XXXI z dnia 26 października 2009 r.

uchwała nr 293 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Słupno na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele p.w. św. Marcina w Słupnie. zobacz

uchwała nr 294 w sprawie obniżenia ceny żyta do naliczenia podatku rolnego oraz zwolnień dotyczących tego podatku zobacz

uchwała nr 295 w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok zobacz

uchwała nr 296 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy w roku 2010 zobacz

uchwała nr 297 w sprawie nabycia gruntu położonego w Nowym Gulczewie oznaczonej jako działki nr 75/17 i 75/29 o łącznej powierzchni 0,0322 ha zobacz

uchwała 298 w sprawie nabycia gruntu położonego w Liszynie oznaczonego jako działka nr 159/3 o powierzchni 0,1895 ha zobacz

uchwała nr 299 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Liszyno gm. Słupno. zobacz

uchwała nr 300 w sprawie zmian w budżecie na rok 2009 ZOBACZ

uchwała nr 301 w sprawie podjęcia czynności zmierzających do przejścia na rzecz Gminy Słupno gruntów PGR Gulczewo stanowiących własność Skarbu Państwa, co do których prawo własności wykonuje Agencji Nieruchomości Rolnych. zobacz

uchwała 302 w sprawie oddania w najem lokalu na prowadzenie gabinetu stomatologicznego w budynku przy ul. Miszewskiej 8 a w Słupnie. zobacz

  sesja XXXII z dnia 27 listopada 2009 r.

uchwała nr 303/XXXII/09 w sprawie zmian w budżecie zobacz

uchwała nr 304/XXXII/09 w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie przetargu nieruchomości położonej w Wykowie zobacz

uchwała nr 305/XXXII/09 w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie przetargu nieruchomości położonych w Słupnie zobacz

uchwała nr 306/XXXII/09 w sprawie nabycia gruntu położonego jako działka 10/66 o pow. 0,2040 ha zobacz

uchwała nr 307/XXXII/09 w sprawie nabycia gruntu położonego w Słupnie oznaczonego jako działka 200/3 o pow. 0,1650 ha zobacz

uchwała nr 308/XXXII/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej w Cekanowie i Wykowie obejmującej teren położony w Cekanowie - działka nr ew. 419 zobacz

uchwała nr 309/XXXII/09 w sprawie przeznaczenia do zbycia działki nr 133/3 położonej w Samborzu gm. Słupno zobacz

uchwała nr 310/XXXII/09 w prawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Słupno na 2010 rok zobacz

uchwała nr 311/XXXII/09 w sprawie ustalenia diet przysługujących radnych za udział w posiedzeniach Rady i Komisji zobacz

uchwała nr 312/XXXII/09 w sprawie skargi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "SALUS" zobacz

uchwała nr 313/XXXII/09 w sprawie zmiany uchwały nr 295/XXXI/09 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych zobacz

uchwała nr 314/XXXII/09 w sprawie odmowy udziału w kosztach obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku zobacz

  sesja XXXIII z dnia 29  GRUDNIA 2009 r.

uchwała Nr 315/XXXIII/09 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok zobacz

Uchwała Budżetowa na rok 2010 - uchwała nr 316/XXXIII/09 zobacz

uchwała nr 317/XXXIII/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - zobacz

uchwała nr 318/XXXIII/09 w sprawie rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Słupnie za czas służy przekraczającej normę, oraz przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego zobacz

uchwała nr 319/XXXIII/09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Słupno do Partnerstwa z Gminą Bodzanów, Gminą Płock, Gminą Bielsk, Gminą Gąbin, Gminą Łąck , Gminą Nowy Duninów, Gminą Radzanowo, Gminą Stara Biała, Gminą Staroźreby, Gminą Wyszogród i ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w celu aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Priorytet IV : Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka  Działanie 4.3 : Ochrona powietrza, energetyka Projekt : "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego" zobacz

uchwała nr 320/XXXIII/09 w sprawie nabycia gruntu położonego w Nowym Gulczewie oznaczonego jako działka nr 167/8 o pow. 0,0281 ha zobacz

uchwała nr 321/XXXIII/09 w sprawie podjęcia czynności zmierzających do nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Słupno gruntów w obrębie ewidencyjnym PGR Gulczewo stanowiących własność Skarbu Państwa, co do których prawo własności wykonuje Agencja Nieruchomości Rolnych zobacz

uchwała nr 322/XXXIII/09 w sprawie realizacji projektu "Dni Wsi - integracja społeczna na obszarach wiejskich " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzez aktywnej integracji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - zobacz

  Uchwała nr 323/XXXIII/09 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego zobacz

uchwała intencyjna nr 324/XXXIII/09 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy 2010 roku dla zadania inwestycyjnego - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Słupnie zobacz

uchwała intencyjna nr 325/XXXIII/09 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy 2010 roku dla zadania inwestycyjnego - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie zobacz

    sesja XXXIV z dnia 26 lutego 2010 roku

Uchwała Nr 326/XXXIV/2010 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno  na 2010 rok zobacz

Uchwała Nr 327/XXXIV/2010 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno zobacz

Uchwał Nr 328/XXXIV/2010 w sprawie odrzucenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno obejmującej tereny położone w Cekanowie - działki nr ew. 258/4, 292/1, 292/25, 291/25; w Słupnie - dz. nr ew. 322/3; w Nowym Gulczewie - dz.nr ew. 86/5, 86/6, 90 wniesionych przez P. Ewę i Władysława Zalewskich zam. Cekanowo ul. Królewska 31 , P. Barbarę Chutkowską zam. Cekanowo ul. Królewska 34. zobacz

Uchwała Nr 329/XXXIV/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno obejmującej tereny położone w Cekanowie - działki nr ew. 258/4, 292/1, 292/25, 291/25; w Słupnie - dz. nr ew. 322/3; w Nowym Gulczewie - dz.nr ew. 86/5, 86/6, 90 zobacz

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/96/1710

Uchwał Nr 330/XXXIV/2010 w prawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Słupno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. zobacz     http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/96/1711

Uchwała Nr 331/XXXIV/2010 w sprawie nabycia gruntu położonego w Szeligach oznaczonego jako działak nr 56/12 o pow. 0,2522 ha. zobacz

Uchwała Nr 332/XXXIV/2010 w sprawie nabycia gruntów położonych w Słupnie oznaczonych jako działki nr 206/11 i 206/14 o łącznej powierzchni 0,0856 ha. zobacz

Uchwała Nr 333/XXXIV/2010 w sprawie nabyciagruntu położonego w Cekanowie oznaczonego jako działak nr 422/7 o pow. 0,2541 ha. zobacz

Uchwała Nr 334/XXXIV/2010 w sprawie realizacji projektu systemowego "AKTYWNIEJ PRZEZ ŻYCIE" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez vośrodki pomocy społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego". zobacz

Uchwała Nr 335/XXXIV/2010 w sprawie przekazania w użytkowanie sołectwu Barcikowo świetlicy położonej we wsi Barcikowo Gmina Słupno. zobacz

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/96/1712

  Uchwała Nr 336/XXXIV/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr 322/XXXIII/09 Rady Gminy Słupnoz dnia 29.12.2009 r. w sprawie realizacji projektu "Dni Wsi - integracja społeczna na obszarach wiejskich"  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji" współfinansowanego ze środków Europejskieg Funduszu Społecznego. zobacz

Uchwała Nr 337/XXXIV/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr 203/XXV/05 Rady Gminy Słupno z dnia 31 marca 2005 r. dotyczącej uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słupno. zobacz

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/96/1713

 

Uchwała Nr 338/XXXIV/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki Nad DZieckiem i Rodziną na lata 2010 - 2015. zobacz

sesja XXXV z dnia 26 marca 2010 roku

Uchwała Nr 339/XXXV/10 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2010 rok zobacz

Uchwała Nr 340/XXXV/10 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 r. zobacz

Uchwała Nr 341/XXXV/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w Słupnie, oznaczonego jako działka nr 198/12 o pow. 0,0746 ha. zobacz

Uchwała Nr 342/XXX/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w Słupnie oznaczonego jako działki nr 205/4, 205/7, 205/12 o pow. łącznej 0,1665 ha. zobacz

Uchwała Nr 343/XXXV/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w  Cekanowie oznaczonego jako działka nr 290/26 o pow. 0,1912 ha. zobacz

Uchwała Nr 344/XXXV/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w Cekanowie oznaczonego jako działka nr 298/3 o pow. 0,0294 ha. zobacz

Uchwała Nr 345/XXXV/10 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słupno drogi wewnętrznej położonej w Liszynie oznaczonej jako działki nr 176/36 zobacz

Uchwała Nr 346/XXXV/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w Liszynie oznaczonego jako działki nr 172/9, 172/13 o pow. łącznej 0,0174 ha. zobacz

  sesja XXXV I z dnia 30 kwietnia 2010 roku

Uchwała Nr 347/XXXVI/10 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słupno zobacz

Uchwała Nr 348/XXXVI/10 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2010 rok zobacz

Uchwała Nr 349/XXXVI/10 w sprawie zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnychb za wykonywanie prac społecznie użytecznych zobacz

zobacz

Uchwała Nr 350/XXXVI/10 w sprawie wyrażenia gody na udzielenie bonifikaty do opłat rocznych ustalanych gminnym jednostkom organizacyjnym z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Gminy  Słupno zobacz

Uchwała Nr 351/XXXVI/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustalanych gminnym jednostkom organizacyjnym z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Gminy  Słupno zobacz

Uchwała Nr 352/XXXVI/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w Słupnie oznaczonego jako działka nr 149/3 o pow. 0,1542 ha zobacz

Uchwała Nr 353/XXXVI/10 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadzcenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zobacz

Uchwała Nr 354/XXXVI/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w Mirosławiu oznaczonego jako działka nr 48/9 o pow. 0,0404 ha zobacz

Uchwała Nr 355/XXXVI/10 w sprawie upoważnienia Wójta do nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słupno gruntów w obrębie ewidencyjnym PGR Gulczewo stanowiących własność Skarbu Państwa, co do których prawo własności wykonuje Agencja Nieruchomości Rolnych zobacz

Uchwała Nr 356/XXXVI/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno zobacz

Uchwał Nr 357/XXXVI/10 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo - mieszkaniowej w Nowym Gulczewie zobacz

Uchwała Nr 358/XXXVI/10 w sprawie przystąpienia do zmainy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno -  w Słupnie zobacz

Uchwała Nr 359/XXXVI/10 w sprawie przystąpienia do zmainy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno -  w Cekanowie zobacz

Uchwała Nr 360/XXXVI/10 w sprawie przystąpienia do zmainy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno -  w Słupnie  zobacz

Uchwała Nr 361/XXXVI/10 w sprawie przystąpienia do zmainy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno -  w Nowym Gulczewie zobacz

  sesja XXXVII/10 z dnia  21 maja  2010

  Uchwała nr 362/XXXVII/2010 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2010 zobacz

Uchwała Nr 363/XXXVII/2010 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie gminy Słupno będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. zobacz

  Uchwała Nr 364/XXXVII/2010 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku i ustalenia dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach Pieńkach zobacz

  Uchwała Nr 365/XXXVII/2010 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej połączenia gmin: Słupno, Bodzanów i BUlkowo w jeden okręg wyborczy. zobacz

  sesja XXXVIII/10 z dnia 21 czerwca 2010 r.

  Uchwała Nr 366/XXXVIII/10 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2010 rok. zobacz

Uchwała Nr 367/XXXVIII/10 w sprawie podziału gminy na obwody głosowania i ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Słupnie zobacz

Uchwała Nr 368/XXXVIII/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie za rok 2009 zobacz

Uchwała Nr 369/XXXVIII/10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zobacz

Uchwała Nr 370/XXXVIII/10 w sprawie zmiany propozycji statutu Związku Gmin REgionu Płockiego zobacz

Uchwała Nr 371/XXXVIII/10 w sprawie nadania nazw ulicy Wiśniowa we wsi Cekanowo gm. Słupno zobacz

Uchwała Nr 372/XXXVIII/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w Bielinie oznaczonego jako działka nr 129/7 o pow. 0,0716 ha zobacz

Uchwała Nr 373/XXXVIII/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w Borowiczkach Pieńkach oznaczonego jako działka nr 182/4 o pow. 0,0441 ha zobacz

Uchwała Nr 374/XXXVIII/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Słubice zobacz

Uchwała Nr 375/XXXVIII/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gąbin zobacz

Uchwała Nr 376/XXXVIII/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w Słupnie oznaczonego jako działka nr 196/15 pow. 0,0662 ha zobacz

Uchwała Nr 377/XXXVIII/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie zobacz

sesja XXXIX/10 z dnia 9 lipca  2010 r.

  Uchwała Nr 378/XXXIX/10 w sprawie zmiany uchwały Nr 367/XXXVIII/10 Rady Gminy Słupno z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania i ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Słupnie zobacz

Uchwała Nr 379/XXXIX/10 w sprawie nadania nazwy ulicy  we wsi Słupno gm. Słupno zobacz

 

sesja XL/10 z dnia 30 sierpnia  2010 r.

  Uchwała Nr 380/XL/10 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2010 rok zobacz

Uchwała Nr 381/XL/10 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w związku z realizacją zadania inwestycyjngo pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupnie" zobacz

Uchwał Nr 382/XL/10 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie." zobacz

Uchwała Nr 383/XL/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w Szeligach oznaczonego jako działka nr 53 o pow. 0,01 ha. zobacz

Uchwała Nr 384/XL/10 w sprawie nabycia gruntu położonego  w Wykowie oznaczonego jako działka nr 252 o pow. 0,02 ha . zobacz

Uchwała Nr 385/XL/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia części działki nr 31/12 położonej w Liszynie zobacz

Uchwała Nr 386/XL/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno" zobacz

Uchwała Nr 387/XL/10 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno w Miszewku Strzałkowskim. zobacz

Uchwała Nr 388/XL/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno" . zobacz

Uchwała Nr 389/XL/10 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno. zobacz

Uchwała Nr 390/XL/10 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Cekanowie. zobacz

Uchwała Nr 391/XL/10 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólneo zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno - w Mirosławiu pod zabudowę produkcyjno - usługową. zobacz

Uchwała Nr 392/XL/10 w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Słupno. zobacz

Uchwała Nr 393/XL/10 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 162/XV/08 Rady Gminy w Słupnie w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Banku Ochrony Środowiska. zobacz

Uchwała Nr 394/XL/10 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słupno. zobacz

Uchwała Nr 395/XL/10  w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Słupno na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele p.w. ś. Marcina w Słupnie. zobacz

Uchwała Nr 396/XL/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno". zobacz

Uchwała Nr 397/XL/10 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno. zobacz

Uchwała Nr 398/XL/10 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2010 rok. zobacz

Uchwała Nr 399/XL/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku. zobacz

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/208/6613

Uchwała Nr 400/XL/10 w sprawie opłaty od posiadania psów zobacz

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/208/6614

Uchwała Nr 401/XL/10 w sprawie opłaty targowej zobacz

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/208/6615

Uchwała Nr 402/XL/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunki dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg. zobacz

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/208/6616

Uchwała Nr 403/XL/10 w sprawie ustalenia opłat za wodę z urządzeń wodociągowych oraz opłat za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupno. zobacz

Uchwała Nr 404/XL/10 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji. zobacz

 

sesja XLI/10 z dnia 29 września  2010 r.

Uchwała Nr 405/XLI/10 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy, działalności pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy w roku 2011. zobacz

 

sesja XLII/10 z dnia 29 października  2010 r.

Uchwała Nr 406/XLII/10 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2010 rok. zobacz

Uchwała Nr 407/XLII/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Słupno. zobacz

Uchwała Nr 408/XLII/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. zobacz

Uchwała Nr 409/XLII/10 w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. zobacz

Uchwała Nr 410/XLII/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w Liszynie oznaczonego jako działka nr 176/37 o pow. 0,0459 ha. zobacz

Uchwała N 411/XLII/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia części działki nr 31/37 położonej w Nowym Gulczewie. zobacz

Uchwała Nr 412/XLII/10 w sprawie przyjęcia przez Gminę Dłupno darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Płockiego położonych w Borowiczkach - Pieńkach gmina Słupno. zobacz

Uchwała Nr 413/XLII/10 w sprawie przyjęcia przez Gminę Słupno darowizny nieruchomości stanowiących własnośćPowiatu Płockiego położonych w Liszynie gmina Słupno. zobacz

Uchwałą Nr 414/XLII/10 w sprawie przyjęcia przez Gminę Słupno darowizny nieruchomości stanowiących własnść Powiatu Płockiego położonych w Bielinie gmina Słupno. zobacz

Uchwałą Nr 415/XLII/10 w sprawie przyjęcia przez Gminę Słupno darowizny nieruchomości stanowiących własnść Powiatu Płockiego położonych w Wykowie gmina Słupno. zobacz

Uchwała Nr 416/XLII/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w Borowiczkach Pieńkach oznaczonego jako część działki nr 156/2. zobacz

Uchwała Nr 417/XLII/10 w sprawie nabycia gruntu położonego w Cekanowie oznaczonego jako działka nr 297/49 o pow. 0,2539 ha. zobacz

Uchwała Nr 418/XLII/10 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno. zobacz

Uchwała Nr 419/XLII/10 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie lokalu położonego w Bielinie. zobacz

Uchwała Nr 420/XLII/10 w sprawie obniżenia ceny żyta do naliczenia podatku rolnego oraz zwolnień dotyczących tego podatku. zobacz

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/201/5830

Uchwała Nr 421/XLII/10 w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok. zobacz

http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/201/5831

sesja XLIII/10 z dnia 10 listopada  2010 r.

Uchwała Nr 422/XLIII/10 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2010 rok. zobacz

Uchwała Nr 423/XLIII/10 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno obejmującej tereny położone w Miszewku Strzałkowskim - działka nr ew. 23/1 i 23/2; w Miszewku Stefany - dz. nr ew. 54/1; w Starym Gulczewie - dz. nr ew. 74/8; w Liszynie - dz. nr ew. 4, 9/2, 25,27,53/7, 75/7, 85/; w Borowiczkach Pieńkach - dz. nr ew. 18/1, 114/8, 315/1, 155/7 w CEkanowie - dz. nr ew. 193,194,207/10; w Słupnie - dz. nr ew. 64/20, 111/55, 111/56 i 114/1. zobacz http://mazow ieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/218/7451

Uchwała Nr 424/XLIII/10 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno obejmującej tereny położone w Barcikowie - dz. nr 29; w Miszewku Strzałkowskim - dz. nr 105; w Starym Gulczewie - dz. nr 15/1, 22/6, 42/2 w Mijakowie - dz. nr 42/1, 58, 123, 124. zobacz http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/218/7452

Kadencja 2002- 2006

 

sesja I 19 listopada 2002r.                  zobacz

sesja II 5 grudnia 2002r.                     zobacz

sesja III 12 grudnia 2002r.                   zobacz

sesja IV 30 grudnia 2002r.                   zobacz  

sesja V 14 lutego 2003r.                        zobacz

sesja VI 28 marca 2003r.                    zobacz

sesja VII 25 kwietnia 2003r.                 zobacz

sesja VIII 02 czerwca 2003r.                zobacz

sesja IX 27 czerwca 2003r.                  zobacz

cd sesji IX                                          zobacz

sesja X 29 sierpnia 2003r.                   zobacz

sesjaXI 24 października 2003r.              zobacz                                 

sesja XII 12 grudnia 2003r.                zobacz

sesja XIII 30 grudnia 2003r.                zobacz

  sesja XIV 16 lutego 2004r.                  zobacz

sesja XV 30 marca 2004

uchwała nr 138 w sprawie zaciągnięcia pożyczki  zobacz

uchwała nr 139 w sprawie zmian w budżecie na rok 2004  zobacz

uchwała nr 140 w sprawie zasad odpłatności za świadczenia przyznane

w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania dzieci z terenu       

gminy Słupno  zobacz

uchwała nr 141 w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej  zobacz

uchwała nr 142 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Budżetu, Rolnictwa, Oświaty

i Polityki Społecznej  zobacz

 

sesja XVI 22 kwietnia 2004

uchwała nr 143 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy

za 2003r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słupno zobacz

uchwała nr 144 w sprawie uzupełnienia składu Komisji

d/s Współpracy z Wójtem zobacz

uchwała nr 145 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy zobacz

uchwała nr 146 w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Słupnie zobacz

 

sesja XVII 31 maja 2004

uchwała nr 147 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno w obszarze lokalizacji rurociągu naftowego zobacz

uchwała nr 148 w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdu porzuconego z zamiarem wyzbycia się zobacz

 

sesja XVIII 28 czerwca 2004

uchwała nr 149 zmian w budżecie na rok 2004  zobacz

uchwała nr 150 w sprawie nadania nazw ulicom w Słupnie gm. Słupno zobacz

uchwała nr 151 w sprawie zmiany działek 294/47 i 294/42 w Słupnie gm. Słupno zobacz

uchwała nr 152 w sprawie ustalenia Statutu GOPS w Słupnie  zabacz

uchwała nr 153 w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola w Wykowie  zobacz

uchwała nr 154 w sprawieustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Słupno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  zobacz

uchwała nr 155 w sprawie opłat za wybudowanie infrastruktury technicznej na terenie Gminy Słupno zobacz

uchwała nr 156 w sprawie przeznaczenia do zbycia części drogi z działki nr 36/5 położonej w Słupnie zobacz

uchwała nr 157 w sprawie przekazania na rzecz sołectwa Nowe Gulczewo prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 77/8 w Nowym Gulczewie zobacz

 

sesja XIX 29 lipca 2004

ucwała nr 158 w sprawie zmiany w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr 130/XIV/04 Rady Gminy w Słupnie z dn 16 lutego 2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupno na 2004 rok zobacz

uchwała nr 159 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Słupno na leta 2004-2006 oraz 2007-2014  zobacz

uchwała nr 160 w sprawie opinii w przedmiocie przebiegu drogi krajowej Nr 62 na odcinku Płock (węzeł Boryszewo)-Słupno-Borowice   zobacz

 

sesja XX 31 sierpnia 2004

uchwała nr 161 w sprawie zmian w budżecie na rok 2004 zobacz

uchwała nr 162 w sprawie korekty budżetu na rok 2004 zobacz

uchwała nr 163 w sprawie nadania nazw ulicom w Słupnie gm. Słupno zobacz

uchwała nr 164 w sprawie nadania nazw ulicom w Nowym Gulczewie zobacz

uchwała nr 165 w sprawie nadania nazwy ulicy  w Liszynie gm. Słupno zobacz

 

sesja XXI 19 października 2004

uchwała nr 166 w sprawie zmian w budżecie na rok 2004 zobacz

uchwała nr 167 w sprawie nadania nazw ulicom w Liszynie gm. Słupno zobacz

uchwała nr 168 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego zobacz

uchwała nr 169 w sprawieprzeznaczenia do zbycia orz ustalenia zasad sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych przy ulicy Młynarskiej w Słupnie zobacz

uchwała nr 170 w sprawiezaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych zobacz

 

sesja XXII 26 listopada 2004

uchwała nr 171 w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok zobacz

uchwała nr 172 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Słupno oraz wartości jednego punktu w złotych zobacz

uchwała nr 173 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zobacz

uchwała nr 174 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy na rok 2005 zobacz

 

sesja XXIII 28 grudnia 2004

uchwała nr 175 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok zobacz

uchwała nr 176 w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok zobacz

uchwała nr 177 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zobacz

uchwała nr 178 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zobacz

uchwała nr 179 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Słupno na rok 2005 zobacz

uchwała nr 180 w sprawie odwołania ze stanowiska Sekretarz Gminy zobacz

uchwała nr 181 w sprawie odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy zobacz

uchwała nr 182 w sprawie odwołania ze stanowiska Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Słupnie zobacz

uchwała nr 183 w sprawie powołania na stanowisko Sekretarza Gminy zobacz

uchwała nr 184 w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Gminy zobacz

sesja XXIV 25 lutego 2005

uchwała nr 185 w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok zobacz

uchwała nr 186 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowych materiałów informacyjnych toważyszących projektowi budżetu zobacz

uchwała nr 187 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słupno drogi wewnętrznej w Borowiczkach Pieńkach oznaczonej numerem 193/15 zobacz

uchwała nr 188 w sprawie przeznaczenia do zbycia oraz ustalenia zasad sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych przy ulicy Młynarskiej w Słupnie  zobacz

uchwała nr 189 w sprawie odwołania ze stanowiska Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Słupnie zobacz

uchwała nr 190 w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Słupnie zobacz

uchwała nr 191 w sprawie powołania na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Słupnie zobacz

uchwała nr 192 w sprawie zlikwidowania Gminnego Klubu Młodzieży w Słupnie zobacz

uchwała nr 193 w sprawie regulaminu wynagrodzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słupno zobacz

uchwała nr 194 w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słupno zobacz

uchwała nr 195 w sprawie ochrony gminy przed napływem wszelkich produktów, roślin i żywności genetycznie modyfikowanej oraz uprawom roślin zmodyfikowanych genetycznie zobacz

uchwała nr 196 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zobacz

uchwała nr 197 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych zobacz

 

sesja XXV 31 marca 2005

uchwała nr 198 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. zobacz

uchwała nr 199 w sprawie oddalenia skargi na działalność Wójta Gminy Słupna. zobacz

uchwała nr 200 w sprawie zmian w budżecie na rok 2005. zobacz

uchwała nr 201 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży, warunków oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Słupno. zobacz

uchwała nr 202 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktycznego i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Słupno w 177/XXIII/04 z dnia 28 grudnia 2004r. zobacz

uchwała nr 203 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słupno. zobacz

uchwała nr 204 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Słupno części działki 51 położonej w Szeligach z przeznaczeniem pod lokalizację kontenera dla celów gospodarczych wsi Szeligi. zobacz

uchwała nr 205 w sprawie przeznaczenia do zbycia części działki 440/1 położonej w Słupnie. zobacz

uchwała nr 206 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Słupno działki 54/9 położonej w Słupnie z przeznaczeniem pod lokalizację ścieżki rowerowej. zobacz

uchwała nr 207 w sprawie zmiany w statusie Gminy Słupno. zobacz

uchwała nr 208 w sprawie zmian w uchwale nr 186/XXIV/05 Rady Gminy w Słupnie z dnia 25.02.2005r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowych materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. zobacz

 

sesja XXVI 27 kwietnia 2005

uchwała nr 209 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słupno. zobacz

uchwała nr 210 w sprawie zmian w budżcie na rok 2005 zobacz

uchwała nr 211 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. zobacz

uchwała nr 212 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Słupno. zobacz

uchwała nr 213 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach przez Gminę Słupno. zobacz

uchwała nr 214 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Sołectwa Ramutowo prawa użytkowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 25/4 w Święcieńcu. zobacz

 

sesja XXVII 31 maja 2005

uchwała nr 215 w sprawie zmian w budżecie na rok 2005.  zobacz

uchwała nr 216 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Słupno na lata 2005-2012. zobacz

uchwała nr 217 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słupno z organiazacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005. zobacz

uchwała nr 218 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słupno drogi wew. w Mirosławiu oznaczonej numerami 48/10, 48/13 oraz w Miszewku Strzałkowskim oznaczonej numerami 14/18, 14/22.  zobacz

uchwała nr 219 w sprawie przeznaczenia do zbycia działek budowlanych przy ulicy Młynarskiej w Słupnie oraz zasad ustalenia ich sprzedaży. zobacz

uchwała nr 220 w sprawie przeznaczenia do zbycia części działki 183/12 położonej w Borowiczkach Pieńkach. zobacz

uchwała nr 221 w sprawie "programu ochrody środowiska dla gminy Słupno wraz z Planem gospodarki odpadami na lata 2004-2011". zobacz

uchwała nr 222 w sprawie powołania Wiejskiego Klubu Kultury w Wykowie. zobacz

 

sesja XXVIII 28 czerwca 2005    

uchwała nr 223 w sprawie zmian w budżecie na rok 2005 zobacz

uchwała nr 224 w sprawie uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej zobacz

uchwała nr 225 w sprawie uzupełnienia składu Komisji do Spraw Współpracy z Wójtem zobacz

uchwała nr 226 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie umowy nr Z/2.14/III/3.1/151/04 o dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Gulczewie w gminie Słupno w powiecie płockim".  zobacz

 

sesja XXIX 30 sierpnia 2005  

uchwała nr 227 w sprawie zmian w budżecie na rok 2005 zobacz

uchwała nr 228 w sprawie nadania nazw ulic we wsi Cekanowo gm. Słupno zobacz

uchwała nr 229 w sprawie przeznaczenia do zbycia działek budowlanych przy ulicy Młynarskiej w Słupnie oraz ustalenia zasad ich sprzedaży zobacz

uchwała nr 230 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Słupno drogi wewnętrznej w Cekanowie oznaczonej nr 290/18 zobacz

uchwała nr 231 w sprawie opłaty stałej za świadczenia prowadzonego przez Gminę Samorządowego Przedszkola w Słupnie zobacz

uchwała nr 232 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki 319 położonej w Cekanowie gm. Słupno  zobacz

sesja XXX 29 września 2005 roku

uchwała Nr 233 w sprawie zmian w budżecie na rok 2005. zobacz

uchwała Nr 234 w sprawie zgłoszenia do współfinansowania przez Europejski Fundusz Społeczny projektu pn. "Przeciw wykluczeniu - Centrum Integracji Społecznej". zobacz

uchwała nr 235 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupnie. zobacz

uchwała nr 236 w sprawie nadania ulicy we wsi Borowiczki Pieńki gm. Słupno zobacz

uchwała nr 237 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Mirosławiu zobacz

uchwała nr 238 w sprawie zmiany Uchwały Nr 226/XXVIII/05 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenia umowy nr Z/2.14/III3.1/151/04 o dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Gulczewie w gminie Słupno w powiecie płockim" zobacz

sesja XXXI 24 listopada 2005 roku

uchwała nr 239 w sprawie ustalenia ceny życia do naliczenia podatku rolnego oraz zwolnień dotyczących tego podatku zobacz

uchwała nr 240 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej na terenie gminy Słupno oraz zwolnień dotyczących tego podatku. zobacz

sesja 241 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień dotyczących tego podatku zobacz

uchwała nr 242 w sprawie określenia wzoru formularzy "informacja w sprawie podatku" rolnego, leśnego i od nieruchomości dla osób fizycznych oraz załączników do informacji - dane o nieruchomościach i zwolnieniach podatkowych. zobacz

uchwała nr 243 w sprawie określenia wzoru formularzy "deklaracja na podatek" rolny, leśny i od nieruchomości dla osób prawnych oraz załączników do deklaracji - dane o nieruchomościach i zwolnieniach podatkowych.

uchwała nr 244 w sprawie zmian w budżecie na rok 2005. zobacz

uchwała nr 245 w sprawie zmiany uchwały nr 235/XXX/05 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupnie zobacz

uchwała nr 246 w sprawie zmiany uchwały nr 234/XXX/05 Rady Gminy Słupno z dnia 29.09.2005 r. w sprawie zgłoszenia do współfinansowania przez Europejski Fundusz Społeczny projektu pn. "Przeciw wykluczeniu - Centrum Integracji Społecznej w Słupnie" zobacz

uchwała nr 247 w sprawie zasad odpłatności za świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania dzieci z terenu gminy Słupno. zobacz

sesja XXXII 39 grudnia 2005 roku

uchwała nr 248 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 zobacz

uchwała nr 249 w sprawie zmian w budżecie na rok 2005 zobacz

uchwała nr 250 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Słupno. zobacz

uchwała nr 251 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zobacz

uchwała nr 252 w sprawie przystąpienia gminy Słupno do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobacz

uchwała nr 253 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zobacz

uchwała nr 254 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy Słupno na III kwartał 2006 zobacz

uchwała Nr 255 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Słupno Nr 157/XVIII/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie przekazania na rzecz sołectwa Nowe Gulczewo prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 77/8 w Nowym Gulczewie. zobacz

sesja XXXIII 17 marca 2006

uchwała nr 256 w sprawie zmian w budżecie na rok 2006 zobacz

uchwała nr 257 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słupno zobacz

uchwała nr 258 w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słupno zobacz

uchwała nr 259 w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonanie prac społecznie użytecznych zobacz

uchwała nr 260 w sprawie odrzucenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno zobacz

uchwała nr 261 w sprawie odrzucenia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno zobacz

uchwała nr 262 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno  zobacz

uchwała nr 263 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe  zobacz

uchwała nr 264 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Słupno na lata 2004-2006 oraz 2007-2014"  zobacz

 

sesja XXXIV 29 marca 2006

uchwała nr 265 w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej  zobacz

uchwała nr 266 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej zobacz

uchwała nr 267 w sprawie w rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Słupnie za czas służby przekraczającej normę  zobacz

uchwała nr 268 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 zobacz

uchwała nr 269 w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pn. "Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza"  zobacz

uchwała nr 270 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Cekanowo gm. Słupno  zobacz

uchwała nr 271 w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok zobacz

 

sesja XXXV 20 kwietnia 2006

uchwała nr 272 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słupno zobacz

uchwała nr 273 w sprawie zmian w budżecie na rok 2006  zobacz

uchwała nr 274 w sprawie ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczysto ści ciekłych  zobacz

uchwała nr 275 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słupno zobacz

uchwała nr 276 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego uchwałą Rady Gminy Słupno Nr 253/XXXII/05 z dnia 30 grudnia 2005  zobacz

uchwała nr 277 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy  zobacz

 

sesja XXXVI 22 czerwca 2006

uchwała nr 278 w sprawie zmian w budżecie na rok 2006 zobacz

uchwała nr 279 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajeć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słupno  zobacz

uchwała nr 280 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Słupno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  zobacz

uchwała nr 281 w sprawie przystąpienia Gminy Słupno do LGD pn. "Stowarzyszenia Rozwoju Ziemii Płockiej" jako członka wspierającego  zobacz

uchwała nr 282 w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie w samorządową instytucję kultury pn. "Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie"  zobacz

uchwała nr 283 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006 zobacz

uchwała nr 284 w sprawie uchylenia uchwały Nr 352/XXVI/02 Rady Gminy Słupno z dnia 15 marca 2002, w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie  zobacz

uchwała nr 285 w sprawie przeznaczenia do zbycia części działki 31/14 położonej w Nowym Gulczewie zobacz


sesja XXXVII/06 31 sierpnia 2006

Uchwała nr 286 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Słupno za I półrocze roku budżetowego zobacz

Uchwała nr 287 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonaniu planu finansowego za I półrocze roku budżetowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie. zobacz

Uchwała nr 288w sprawie zmian w budżecie na rok 2006. zobacz

Uchwała nr 289 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słupno drogi wewnętrznej w Liszynie oznaczonej numerem 75/2. zobacz


sesja XXXVIII 24 października 2006 roku

Uchwała nr 290  w sprawie zmian w budżecie na rok 2006. zobacz

Uchwała nr 291 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego. zobacz

Uchwała nr 292 w sprawie ustalenia diet dla członków Gminnej Strażackiej Orkiestry Dętej w Słupnie. zobacz

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Nina Stańczak
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-13 11:51:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-14 09:06:11
  • Liczba odsłon: 3637
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2351212]

przewiń do góry