Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
289 Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2020/2021 do placówek oświatowych w gminie Słupno Ewa Woźniak 2020-08-28
288 11RS. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Kasztanowej i ul. Topolowej w Słupnie, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2020-08-17
287 10RS. Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Słupno Renata Sobolewska 2020-08-07
286 Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Gulczewie, gmina Słupno Renata Sobolewska 2020-06-30
285 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji w ramach projektu pn. "Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Słupno" współfinansowanego w ramach osi priorytetowej IV "przejście na gospodarkę niskoemisyjną". Działanie 4.3. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poddziałanie 4.3.1. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Ewa Woźniak 2020-04-08
284 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę komputerów typu laptop wraz z oprogramowaniem w kwocie 60 tyś. złotych do siedziby Zamawiającego. Ulicki Tomasz 2020-03-31
283 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu pn" Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Słupno" współfinansowanego w ramach osi priorytetowej IV "przejście na gospodarkę niskoemisyjną". Działanie 4.s. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poddziałanie 4.3.1. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Ulicki Tomasz 2020-03-31
282 Ułożenie kostką brukową drogi wjazdowej i parkingu – wybranie gruntu z wywozem, z nową podbudową. Miejsce wykonania - teren Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie Ulicki Tomasz 2020-02-27
281 9RS. Nr sprawy WIR.271.2.12.2020 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno. Renata Sobolewska 2020-02-11
280 Usługa cateringowa- „Terapia zajęciowa – serwis kawowy” w ramach projektu „CENTRUM ROZWOJU SENIORA” prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie Ewa Woźniak 2020-02-05
279 Usługa opieki dziennej uczestników w ramach projektu „CENTRUM ROZWOJU SENIORA” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie Ewa Woźniak 2020-02-04
278 8RS. Nr sprawy WIR.271.2.10.2020 - PT sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Lokalna w Borowiczkach Pieńkach Renata Sobolewska 2020-01-30
277 7RS. Nr sprawy WIR.271.2.9.2020 - PT sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej w drodze - działka o nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cekanowie (do działki o nr ewid. 29549 i 295/51. Renata Sobolewska 2020-01-30
276 6RS. Nr sprawy WIR.271.2.8.2020- -PT i budowa spinki sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 55/6) Renata Sobolewska 2020-01-30
275 5RS. Nr sprawy WIR.271.2.7.2020 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Basztowej w Nowym Gulczewie. Renata Sobolewska 2020-01-28
274 4RS. Nr sprawy WIR.271.2.6.2020 - Budowa sieci wodociągowej z przepięciem przyłącza w Rydzynie. Renata Sobolewska 2020-01-28
273 3RS. Nr sprawy WIR.271.2.5.2020 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Ułańskiej w Nowym Gulczewie. Renata Sobolewska 2020-01-28
272 2RS. Nr sprawy WIR.271.2.4.2020 - Budowa sieci wodociągowej w Miszewku Stefany. Renata Sobolewska 2020-01-28
271 1RS. Nr sprawy: WIR.271.2.3.2020 - Budowa sieci wodociągowej ul. Sokola w Słupnie Renata Sobolewska 2020-01-28
270 Sprzedaż samochodu ciężarowego Nissan pickup rok produkcji - 1999r. Załęska Marzena 2019-12-17
268 Dostawa fabrycznie nowego samochodu 7 Osobowego na potrzeby gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie Ulicki Tomasz 2019-11-27
267 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. wymiany urządzeń grzewczych w ramach współfinansowanego projektu pn: "Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Słupno". Ulicki Tomasz 2019-11-22
266 Usługa przeprowadzenia szkoleń w trakcie realizacji zadania pn.: "Szkolenia dla nauczycieli w projekcie Kreatywnie i interaktywnie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Załęska Marzena 2019-09-26
265 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą. Renata Sobolewska 2019-09-24
264 Budowa tężni solankowej w miejscowości Cekanowo, gmina Słupno Renata Sobolewska 2019-09-24
263 Budowa IV etapu sieci wodociągowej w ul. Calineczki w miejscowości Słupno, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2019-09-17
262 Usługa przeprowadzenia szkoleń w trakcie realizacji zadania pn.: "Szkolenia dla nauczycieli w projekcie Kreatywnie i interaktywnie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Ulicki Tomasz 2019-09-11
261 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejącego przyłącza wodociągowego w działce o nr ewid. 18/5 w miejscowości Rydzyno, gmina Słupno Renata Sobolewska 2019-09-06
260 Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2019/2020 do placówek oświatowych w gminie Słupno Iwona Bodal 2019-09-04
259 Zagospodarowanie terenu na park (skwerek) w miejscowości Wykowo - etap II Renata Sobolewska 2019-08-09
258 PT Modernizacja SUW Mijakowo wraz z połączeniem do systemu wodociągowego Mijakowo-Gulczewo-Słupno Renata Sobolewska 2019-08-06
257 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Słupno i jej jednostek organizacyjnych. Ulicki Tomasz 2019-07-26
256 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej DN 315 poprzez wbudowanie studni rewizyjnej betonowej DN 1200 oraz zamontowaniu przepływomierza do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków, zasilanego z akumulatora umieszczonego w oddzielnej skrzynce, zlokalizowanej pod jezdnią ul. Szlacheckiej w miejscowości Nowe Gulczewo, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2019-07-12
255 PT Modernizacja SUW Mijakowo wraz z połączeniem do systemu wodociągowego Mijakowo-Gulczewo-Słupno Renata Sobolewska 2019-07-12
254 Remont istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Liszyno, gmina Słupno Renata Sobolewska 2019-07-02
253 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Gulczewo, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2019-06-19
251 Wykonanie nawierzchni utwardzonej kostką brukową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie Ulicki Tomasz 2019-06-19
252 Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla zagospodarowania ternu parku rekreacji "Nad Słupianką" w miejscowości Słupno, gmina Słupno Iwona Bodal 2019-06-14
250 PT i budowa odcinka ca 230mb sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kasztanowa - ul. Topolowa w Słupnie (dz. o nr ewid. 109, 153). Renata Sobolewska 2019-05-14
249 PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze i nr ewid. 255/6 - ul. Łamana i 255/13 - ul. Prosta w Miszewku Strzałkowskim (do dz. o nr ewid. 255/14). Renata Sobolewska 2019-05-14
248 PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej i w ul. Kościelnej w Słupnie (z dz. o nr ewid. 65/23, 66/12). Renata Sobolewska 2019-05-14
247 PT Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 73/21). Renata Sobolewska 2019-05-14
246 PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hiacyntowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 118/10). Renata Sobolewska 2019-05-14
245 Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu pn.„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w związku z realizacją przez Gminę Słupno projektu grantowego pn.„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” POPC.03.01.00-00-0080/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Załęska Marzena 2019-04-02
244 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy w ul. Międzylas, w miejscowości Borowiczki Pieńki, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2019-04-02
243 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Mirosław, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2019-04-02
242 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Ramutowo - Sambórz, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2019-04-02
241 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki, w miejscowości Słupno, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2019-04-02
240 Usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu pn.„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w związku z realizacją przez Gminę Słupno projektu grantowego pn.„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” POPC.03.01.00-00-0080/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Załęska Marzena 2019-03-12
239 Świadczenie usług teleopieki dla 10 osób w ramach projektu "SmartCare" - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK Ulicki Tomasz 2019-02-22
238 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej z przyłączem i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem do budynku projektowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Gulczewo, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2019-02-22
237 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej o nr ewid. 145/10, ul. Rymarska, w miejscowości Liszyno, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2019-02-20
236 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej o nr ewid. 292/11, 293/3, w miejscowości Cekanowo, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2019-02-20
235 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej o nr ewid. 54/3, w miejscowości Miszewko Stefany, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2019-02-20
234 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej o nr ewid. 1410/9, 140/15, w miejscowości Słupno, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2019-02-20
233 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej o nr ewid. 290/26, 291/59, 292/55 w miejscowości Cekanowo, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2019-02-20
232 Budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Basztowej w Nowym Gulczewie Renata Sobolewska 2019-02-14
231 Budowa II etapu sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 209, 550/1 w Słupnie - sięgacz od ul. Pocztowej Renata Sobolewska 2019-02-14
230 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy w Bielinie Renata Sobolewska 2019-02-14
229 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna w Cekanowie Renata Sobolewska 2019-02-14
228 Budowa I etapu sieci wodociągowej w ul.Zamkowej w Cekanowie Renata Sobolewska 2019-02-14
227 1.Budowa II etapu sieci wodociągowej drodze o nr ewid. 166/15 - ulica Zbrojowa w Nowym Gulczewie 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej drodze o nr ewid. 166/15 - ulica Zbrojowa w Nowym Gulczewie Renata Sobolewska 2019-02-14
226 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 291209W w Szeligach Załęska Marzena 2019-02-11
225 Zapytania ofertowe dot. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Ewa Woźniak 2019-01-30
224 Zapytania ofertowe dot. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Ewa Woźniak 2019-01-23
223 Obsługa bankowa budżetu Gminy Słupno i jednostek finansowanych przez ten budżet. Załęska Marzena 2019-01-23
222 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Słupno Załęska Marzena 2018-10-04
221 Nabycie w 2018 roku na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Ewa Woźniak 2018-09-28
220 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 11/16 - ul. Wesoła w Liszynie w ramach zadania budżetowego pn.: "Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno". Załęska Marzena 2018-09-24
219 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w Szeligach w ramach zadania budżetowego pn.: "Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno". Załęska Marzena 2018-09-20
218 Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 6/4 i 7/6 w Nowym Gulczewie w ramach zadania budżetowego pn.: "Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno". Załęska Marzena 2018-09-19
216 Wykonanie robót budowlanych polegających na ułożeniu podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną z płyt gumowych na terenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Liszynie Załęska Marzena 2018-06-29
215 Wykonanie utwardzenia terenu polbrukiem przy terenie rekreacyjno - sportowym w miejscowości Cekanowo, gmina Słupno Załęska Marzena 2018-06-26
214 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy dróg gminnych w Cekanowie w ramach zadania budżetowego pn.: "Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą". Załęska Marzena 2018-06-14
213 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania budżetowego pn.: "PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa - FS Stare Gulczewo" Załęska Marzena 2018-06-08
212 Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej (wymiana nawierzchni z piasku na płyty gumowe) na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Liszynie i na placu zabaw przy ul. Topolowej w Słupnie Załęska Marzena 2018-06-06
211 Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 93/9 w Wykowie oraz budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 196/1 i 195 w Słupnie w ramach zadania budżetowego pn.: "Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno". Załęska Marzena 2018-06-04
210 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla sieci wodociągowej w Słupnie Załęska Marzena 2018-06-01
209 Budowa sieci wodociągowej w Miszewku - Stefany Załęska Marzena 2018-04-23
208 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w Bielinie Załęska Marzena 2018-04-11
207 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej - dz. nr ewid. 303/8, 303/9, 303/21 w Cekanowie Załęska Marzena 2018-04-11
206 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej - dz. nr ewid. 7/6 i 6/4 w Nowym Gulczewie Załęska Marzena 2018-04-05
205 Budowa nawierzchni boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu - dz. nr ewid. 46/5 Załęska Marzena 2018-03-26
204 Remont remizy strażackiej w Święcieńcu - dz. nr ewid. 46/5, gmina Słupno Załęska Marzena 2018-03-12
203 Budowa ul. Zaułek w Słupnie Załęska Marzena 2018-02-16
200 Budowa sieci wodociągowej w Mijakowie Załęska Marzena 2017-10-20
199 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla n/w zadania budżetowego pn.: "PT oraz budowa sieci wodociągowej - PGR Gulczewo" Załęska Marzena 2017-10-20
196 Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Do Grodziska w Słupnie Załęska Marzena 2017-09-22
195 Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Słupnie Załęska Marzena 2017-09-01
194 Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 183/25 (sięgacz od ul. Zbożowej) w Borowiczkach - Pieńkach Załęska Marzena 2017-09-01
193 Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Baśniowej w Słupnie - II etap Załęska Marzena 2017-09-01
190 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana III Sobieskiego w Nowym Gulczewie Załęska Marzena 2017-08-09
186 Opracowanie dwóch dokumentacji projektowych tj. zagospodarowanie terenu w Wykowie, dz. nr ewid. 194 w ramach zadania budżetowego pn."Zagospodarowanie terenu na park (skwerek) oraz zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Szeligach, dz. nr ewid. 51/2 w ramach zadania pn."Budowa nawierzchni pod plac zabaw i zakup urządzeń zabawowych" Załęska Marzena 2017-03-29
185 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Gminy w Słupnie oraz dzierżawa sprzętu Ewa Woźniak 2017-03-28
184 Zakup i dostawa nowej motopompy do wody zanieczyszczonej dla OSP Słupno. Ulicki Tomasz 2016-09-16
183 1. Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień w rodzinie dla 30 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Załęska Marzena 2016-05-05
181 Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Słupno w 2016r. Załęska Marzena 2015-12-07
180 "Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień w rodzinie dla 30 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych" Załęska Marzena 2015-06-24
179 "Obsługa bankowa budżetu Gminy Słupno i jednostek finansowanych poprzez ten budżet w latach 2015-2018". Załęska Marzena 2015-04-30
178 Podłączenie sygnału internetowego dla 91 stanowisk dla beneficjentów w ramach projektu www.e-slupno.eu w okresie utrzymania projektu Kroczewski Marek 2014-12-17
177 Zimowe utrzymanie gminnych dróg gruntowych w miesiącach zimowych w sezonie 2014-15 na terenie gminy Słupno Załęska Marzena 2014-12-04
176 Przedłużenie Licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET komputerów w ramach projektu www.e-slupno.eu Kroczewski Marek 2014-10-02
175 Modernizacja komputerów w ramach projektu www.e-slupno.eu Kroczewski Marek 2014-08-19
174 Usługi szkoleniowe – szkolenia z zakresu obsługi komputerów i korzystania z Internetu w ramach projektu www.e-slupno.eu Kroczewski Marek 2014-08-14
173 Dostawa pomocy dydaktycznych – doposażenie bazy dydaktycznej dwóch szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupno w ramach Projektu pn. „Chcemy osiągnąć sukces” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Załęska Marzena 2014-05-21
172 Dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukujących i kserokopiarek w okresie od 28.04.2014 do 31.05.2015 r. Ewa Woźniak 2014-04-16
171 Remont ul. Przesmyk na odcinku od ul. Husarskiej do ul. Rucianej wraz z drogami dojazdowymi do ul. Szlacheckiej w Nowym Gulczewie - ZI.7234.3.2013 Anna Kaźmierowska 2013-05-28
170 Oferta na wykonanie wyrównania nawierzchni gminnych dróg gruntowych na terenie Gminy Słupno- ZI.7234.2.2013 Ewa Woźniak 2013-04-30
169 Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 548/10, 548/19 w Słupnie (do dz. o nr ewid. 548/15 i 548/12). Załęska Marzena 2013-04-16
168 Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 272/3, 273/2, 274/6, 273/4, 274/7 - ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 273/6, 274/10) Ewa Woźniak 2013-04-16

[Liczba odsłon: 2638709]

przewiń do góry