Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
293 Wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika w Słupnie w ramach zadania: Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno polegająca na budowie chodnika w miejscowości Słupno od km 24+271,92 do km 24+552,67 Renata Sobolewska 2020-12-17
288 11RS. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Kasztanowej i ul. Topolowej w Słupnie, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2020-10-20
289 Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2020/2021 do placówek oświatowych w gminie Słupno Renata Sobolewska 2020-09-14
287 10RS. Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Słupno Renata Sobolewska 2020-08-14
286 Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Gulczewie, gmina Słupno Ulicki Tomasz 2020-07-16
285 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji w ramach projektu pn. "Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Słupno" współfinansowanego w ramach osi priorytetowej IV "przejście na gospodarkę niskoemisyjną". Działanie 4.3. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poddziałanie 4.3.1. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Ulicki Tomasz 2020-04-24
279 Usługa opieki dziennej uczestników w ramach projektu „CENTRUM ROZWOJU SENIORA” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie Ewa Woźniak 2020-02-26
280 Usługa cateringowa- „Terapia zajęciowa – serwis kawowy” w ramach projektu „CENTRUM ROZWOJU SENIORA” prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie Ewa Woźniak 2020-02-26
281 9RS. Nr sprawy WIR.271.2.12.2020 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno. Renata Sobolewska 2020-02-26
278 8RS. Nr sprawy WIR.271.2.10.2020 - PT sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 321/3 - ul. Lokalna w Borowiczkach Pieńkach Renata Sobolewska 2020-02-21
277 7RS. Nr sprawy WIR.271.2.9.2020 - PT sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze - działka o nr ewid. 295/2 i 295/50 w Cekanowie (do działki o nr ewid. 29549 i 295/51. Renata Sobolewska 2020-02-21
276 6RS. Nr sprawy WIR.271.2.8.2020- -PT i budowa spinki sieci wodociągowej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (do działki o nr ewid. 55/6) Renata Sobolewska 2020-02-13
275 5RS. Nr sprawy WIR.271.2.7.2020 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Basztowej w Nowym Gulczewie. Renata Sobolewska 2020-02-12
274 4RS. Nr sprawy WIR.271.2.6.2020 - Budowa sieci wodociągowej z przepięciem przyłącza w Rydzynie. Renata Sobolewska 2020-02-11
273 3RS. Nr sprawy WIR.271.2.5.2020 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Ułańskiej w Nowym Gulczewie. Renata Sobolewska 2020-02-11
272 2RS. Nr sprawy WIR.271.2.4.2020 - Budowa sieci wodociągowej w Miszewku Stefany. Renata Sobolewska 2020-02-11
271 1RS. Nr sprawy: WIR.271.2.3.2020 - Budowa sieci wodociągowej ul. Sokola w Słupnie Renata Sobolewska 2020-02-11
267 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. wymiany urządzeń grzewczych w ramach współfinansowanego projektu pn: "Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Słupno". Ulicki Tomasz 2019-12-09
268 Dostawa fabrycznie nowego samochodu 7 osobowego na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie Ulicki Tomasz 2019-12-04
265 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą. Renata Sobolewska 2019-10-21
263 Budowa IV etapu sieci wodociągowej w ul. Calineczki w miejscowości Słupno, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2019-10-04
261 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejącego przyłącza wodociągowego w działce o nr ewid. 18/5 w miejscowości Rydzyno, gmina Słupno Renata Sobolewska 2019-09-17
260 Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2019/2020 do placówek oświatowych w gminie Słupno Iwona Bodal 2019-09-12
258 PT Modernizacja SUW Mijakowo wraz z połączeniem do systemu wodociągowego Mijakowo-Gulczewo-Słupno Renata Sobolewska 2019-08-23
259 Zagospodarowanie terenu na park (skwerek) w miejscowości Wykowo - etap II Renata Sobolewska 2019-08-23
254 Remont istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Liszyno, gmina Słupno Renata Sobolewska 2019-08-14
256 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej DN 315 poprzez wbudowanie studni rewizyjnej betonowej DN 1200 oraz zamontowaniu przepływomierza do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków, zasilanego z akumulatora umieszczonego w oddzielnej skrzynce, zlokalizowanej pod jezdnią ul. Szlacheckiej w miejscowości Nowe Gulczewo, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2019-08-05
253 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Gulczewo, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2019-07-12
252 Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dla zagospodarowania ternu parku rekreacji "Nad Słupianką" w miejscowości Słupno, gmina Słupno Iwona Bodal 2019-07-09
249 PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 255/6 - ul. Łamana i 255/13 - ul. Prosta w Miszewku Strzałkowskim (do dz. o nr ewid. 255/14). Renata Sobolewska 2019-06-10
248 PT Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej i w ul. Kościelnej w Słupnie (z dz. o nr ewid. 65/23, 66/12). Renata Sobolewska 2019-06-10
247 PT Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 73/21). Renata Sobolewska 2019-06-10
246 PT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hiacyntowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 118/10). Renata Sobolewska 2019-06-10
250 PT i budowa odcinka ca 230mb sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kasztanowa - ul. Topolowa w Słupnie (dz. o nr ewid. 109, 153). Renata Sobolewska 2019-06-10
244 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy w ul. Międzylas, w miejscowości Borowiczki Pieńki, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2019-05-08
243 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Mirosław, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2019-05-08
242 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Ramutowo - Sambórz, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2019-05-08
241 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki, w miejscowości Słupno, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2019-05-08
245 Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu pn.„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w związku z realizacją przez Gminę Słupno projektu grantowego pn.„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” POPC.03.01.00-00-0080/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Załęska Marzena 2019-04-15
240 Usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu pn.„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w związku z realizacją przez Gminę Słupno projektu grantowego pn.„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” POPC.03.01.00-00-0080/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Załęska Marzena 2019-03-27
237 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej o nr ewid. 145/10, ul. Rymarska, w miejscowości Liszyno, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2019-03-18
236 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej o nr ewid. 292/11, 293/3, w miejscowości Cekanowo, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2019-03-18
235 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej o nr ewid. 54/3, w miejscowości Miszewko Stefany, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2019-03-18
234 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej o nr ewid. 140/9, 140/15, w miejscowości Słupno, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2019-03-18
233 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej o nr ewid. 290/26, 291/59, 292/55 w miejscowości Cekanowo, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2019-03-18
238 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej z przyłączem i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem do budynku projektowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Gulczewo, gmina Słupno. Renata Sobolewska 2019-03-18
227 1.Budowa II etapu sieci wodociągowej drodze o nr ewid. 166/15 - ulica Zbrojowa w Nowym Gulczewie 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej drodze o nr ewid. 166/15 - ulica Zbrojowa w Nowym Gulczewie Renata Sobolewska 2019-03-07
239 Świadczenie usług teleopieki dla 10 osób w ramach projektu "SmartCare" - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK Ulicki Tomasz 2019-03-04
228 Budowa I etapu sieci wodociągowej w ul.Zamkowej w Cekanowie Renata Sobolewska 2019-03-01
232 Budowa II etapu sieci wodociągowej w ul. Basztowej w Nowym Gulczewie Renata Sobolewska 2019-03-01
231 Budowa II etapu sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 209, 550/1 w Słupnie - sięgacz od ul. Pocztowej Renata Sobolewska 2019-03-01
229 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna w Cekanowie Renata Sobolewska 2019-03-01
230 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy w Bielinie Renata Sobolewska 2019-03-01
225 Zapytania ofertowe dot. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Ewa Woźniak 2019-02-05
219 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w Szeligach w ramach zadania budżetowego pn.: "Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno". Załęska Marzena 2018-10-08
221 Nabycie w 2018 roku na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Ewa Woźniak 2018-10-05
220 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 11/16 - ul. Wesoła w Liszynie w ramach zadania budżetowego pn.: "Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno". Załęska Marzena 2018-10-05
218 Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 6/4 i 7/6 w Nowym Gulczewie w ramach zadania budżetowego pn.: "Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno". Załęska Marzena 2018-09-26
214 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy dróg gminnych w Cekanowie w ramach zadania budżetowego pn.: "Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą". Załęska Marzena 2018-07-13
210 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla sieci wodociągowej w Słupnie Załęska Marzena 2018-06-29
213 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania budżetowego pn.: "PT kanalizacji dla mieszkańców sołectwa - FS Stare Gulczewo" Załęska Marzena 2018-06-29
211 Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 93/9 w Wykowie oraz budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 196/1 i 195 w Słupnie w ramach zadania budżetowego pn.: "Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno". Załęska Marzena 2018-06-20
186 Opracowanie dwóch dokumentacji projektowych tj. zagospodarowanie terenu w Wykowie, dz. nr ewid. 194 w ramach zadania budżetowego pn."Zagospodarowanie terenu na park (skwerek) oraz zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Szeligach, dz. nr ewid. 51/2 w ramach zadania pn."Budowa nawierzchni pod plac zabaw i zakup urządzeń zabawowych" Załęska Marzena 2017-04-11
185 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Gminy w Słupnie oraz dzierżawa sprzętu Ewa Woźniak 2017-04-06
184 Zakup i dostawa nowej motopompy do wody zanieczyszczonej dla OSP Słupno. Ulicki Tomasz 2016-10-25
183 1. Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień w rodzinie dla 30 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Załęska Marzena 2016-06-01
181 Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Słupno w 2016r. Załęska Marzena 2015-12-17
180 "Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień w rodzinie dla 30 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych" Załęska Marzena 2015-07-03
179 "Obsługa bankowa budżetu Gminy Słupno i jednostek finansowanych poprzez ten budżet w latach 2015-2018". Załęska Marzena 2015-05-29
178 Podłączenie sygnału internetowego dla 91 stanowisk dla beneficjentów w ramach projektu www.e-slupno.eu w okresie utrzymania projektu Kroczewski Marek 2015-01-02
176 Przedłużenie Licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET komputerów w ramach projektu www.e-slupno.eu Kroczewski Marek 2014-10-07
174 Usługi szkoleniowe – szkolenia z zakresu obsługi komputerów i korzystania z Internetu w ramach projektu www.e-slupno.eu Ewa Woźniak 2014-08-28
175 Modernizacja komputerów w ramach projektu www.e-slupno.eu Kroczewski Marek 2014-08-25

[Liczba odsłon: 2356454]

przewiń do góry