www.region-plocki.pl

Region płocki - regionem europejskim

O genezie projektu

Inicjatorem i realizatorem projektu "Region Płocki - regionem europejskim" jest Związek Gmin Regionu Płockiego (ZGRP) powstały w 1994 roku i mający m.in. za zadanie rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej o charakterze ponadgminnym oraz reprezentowanie wspólnych interesów gmin wchodzących w skład Związku. ZGRP ma bogate doświadczenie w realizacji projektów, w tym zwłaszcza projektów edukacyjnych.

Pomysł projektu narodził się w 2005 roku i we współpracy z firmą doradczą EUKON został opracowany w formie wniosku do właśnie uruchamianego programu wspierającego rozwój nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej o nazwie Norweski Mechanizm Finansowy / Mechanizm Finansowy EOG (NMF/EOG). Wniosek został złożony z końcem listopada 2005 roku. Procedura kwalifikacyjna była bardzo długa, bo trwała aż 21 miesięcy, co wynikało zarówno z problemów z uruchomieniem programu NMF/EOG w Polsce, jak i z olbrzymiego zainteresowania nim ze strony polskich beneficjentów. Ostatecznie umowa o dofinansowanie projektu została podpisana przez Zarząd ZGRP i Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej w dniu 4 września 2007 roku.

Realizacja projektu jest zamierzona na 39 miesięcy (od 1 lipca 2007 do września 2010). Budżet projektu wynosi 304.900 euro, z czego 254.016 euro (84%) stanowi dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Kto?

Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego w dniu 27 czerwca 2007 roku stosowną uchwałą zaakceptowało strukturę zarządzania projektem "Region Płocki - regionem europejskim". Zgodnie z postanowieniem Zgromadzenia Związku oraz zapisem w pkt. 4.5.2. "Struktury zarządzania podczas wdrażania projektu, w tym zarządzanie finansowe", a także wniosku o dofinansowanie w skład struktury Zarządzania Projektem wchodzą:

 1. Komitet Sterujący Projektem
 2. Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego
 3. Zespół Zarządzający.

W skład KSP weszli członkowie Zgromadzenia ZGRP, tj.:

 • Józef Jerzy Rozkosz - Wójt Gminy Bielsk
 • Jarosław Dorobek - Wójt Gminy Bodzanów
 • Henryk Kisielewski - Wójt Gminy Brudzeń Duży
 • Stanisław Sztendur - Wójt Gminy Bulkowo
 • Michał Walerysiak - Wójt Gminy Czerwińsk n. Wisłą
 • Sławomir Wiśniewski - Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
 • Krzysztof Jadczak - Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin
 • Zbigniew Białecki - Wójt Gminy Łąck
 • Wojciech Zmysłowski - Wójt Gminy Mała Wieś
 • Mirosław Krysiek - Wójt Gminy Nowy Duninów
 • Mirosław Milewski - Prezydent Miasta Płocka
 • Tadeusz Pokorski - Wójt Gminy Radzanowo
 • Stefan Jakubowski - Wójt Gminy Słupno
 • Sławomir Wawrzyński - Wójt Gminy Stara Biała
 • Józef Stradomski - Wójt Gminy Staroźreby
 • Henryk Klusiewicz - Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród.

Rolą Komitetu Sterującego jest ukierunkowywanie działań projektu z zgodzie z celami NMF/EOG i potrzebami gmin oraz zapewnienie pełnej współpracy gmin z realizatorami projektu (w tym jego współfinansowania).

Zarząd ZGRP, w którego skład wchodzą:

 • Mirosław Milewski - Prezydent Miasta Płocka
 • Krzysztof Jadczak- Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin
 • Sławomir Wawrzyński - Wójt Gminy Stara Biała.

Zarząd Związku jest stroną umowy z Instytucją Wdrażającą (Komitetem Integracji Europejskiej) i formalnie odpowiedzialny za realizację projektu, nadzoruje działania Zespołu Zarządzającego. Zarząd ZGRP będzie też monitorował realizację projektu pod kątem jego zgodności z wnioskiem i zapisami umowy o dofinansowanie. Ponadto będzie on łącznikiem między Zespołem Zarządzającym a Komitetem Sterującym Projektem (KSP).

W skład Zespołu Zarządzającego wchodzą:

 • Katarzyna Rogucka - Maciejowska - Kierownik Projektu, jednocześnie Dyrektor Biura Związku
  oraz pracownicy Biura ZGRP pełniący jednocześnie rolę koordynatorów poszczególnych działań, a mianowicie:
  • Katarzyna Konstantynowicz - szkolenia zawodowe i językowe
  • Joanna Imiela - szkolenia dla organizacji pozarządowych
  • Małgorzata Gronczewska - prowadzenie dokumentacji finansowej i rozliczanie projektu oraz szkolenia dla organizacji pozarządowych
  • Beata Łapiak - księgowość.

Zadania Zespołu Zarządzającego obejmują m.in.:

 • planowanie i koordynację działań projektu,
 • zarządzanie finansowe projektu,
 • zapewnienie realizatorów poszczególnych zadań (przetargi, rekrutacja i przygotowanie umów, nadzór nad ich realizacją),
 • promocję działań projektu,
 • zapewnienie (we współpracy z gminami) uczestników szkoleń,
 • pozyskiwanie partnerów,
 • bieżące, robocze kontakty z gminami itp.

Zespół Zarządzający będzie także przygotowywał raporty z realizacji projektu i wnioski o płatność do NMF/EOG, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

Dla kogo?

Projekt "Region Płocki - regionem europejskim" jest adresowany do administracji samorządowej i organizacji społecznych i jako taki bezpośrednio służy realizacji idei dialogu społecznego poprzez wspólne szkolenia dla obu grup prezentujące możliwości i specyfikę działalności każdej z nich pod kątem partnerstwa publiczno-prywatnego. Taki profil wynika z przeprowadzonej analizy, wskazującej na względną słabość takiego dialogu, mierzonego liczbą zadań zlecanych przez administrację organizacjom społecznym.

Co chcemy osiągnąć?

Projekt "Region Płocki - regionem europejskim" ma stanowić odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby samorządów, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych. Ma on lepiej przygotować administrację lokalną i organizacje obywatelskie do wspólnych działań na rzecz rozwoju lokalnego. Jako że projekt jest realizowany w ramach priorytetu Rozwój zasobów ludzkich Norweskiego Mechanizmu Finansowego, będzie on też realizował zbieżne z powyższymi cele tego priorytetu. Obejmują one:

 • wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności przedstawicieli administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym;
 • wzmocnienie instytucjonalne społeczeństwa obywatelskiego poprzez wsparcie działalności sektora pozarządowego, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zasady równego statusu kobiet i mężczyzn.

Projekt "Region Płocki - regionem europejskim" ma pośrednio (poprzez edukację grup docelowych) służyć wdrażaniu polityk Unii Europejskiej odnoszących się do takich zagadnień jak społeczeństwo informacyjne (e-Europe) oraz polityka równości szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Przez usprawnienie działań administracji, wsparcie organizacji społecznych na obszarach wiejskich i wykorzystanie europejskich doświadczeń będzie też pozytywnie oddziaływał na spójność społeczno-ekonomiczną Unii Europejskiej. Projekt będzie też promował zagadnienia dostępu obywateli do informacji publicznej i przejrzystości działania administracji.

Realizacja projektu będzie służyć zrównoważonemu rozwojowi środowiska naturalnego poprzez:

 • wsparcie potencjału realizacyjnego (szkolenia merytoryczne i w zakresie "good governance" organizacji społecznych działających na rzecz środowiska),
 • promowanie i inspirowanie współpracy samorządów i organizacji pozarządowych w tym obszarze, w tym realizacji "Strategii rozwoju powiatu płockiego do 2015 roku", "Planu rozwoju lokalnego powiatu płockiego na lata 2004-2015" oraz " Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w powiecie płockim do 2010 roku", a także "Strategii Rozwoju Miasta Płocka do 2012 roku".

Istotnym aspektem projektu będzie sięganie do doświadczeń innych państw w zakresie rozwoju zrównoważonego, partnerstwa publiczno-prywatnego, społecznej roli administracji, dobrego zarządzania w administracji samorządowej i organizacjach społecznych oraz modernizacji pracy urzędów.

Planujemy wykorzystanie doświadczeń zaprzyjaźnionych (Francja, Niemcy, Włochy, Grecja, Litwa i Wlk. Brytania) i innych gmin z obszaru EOG. Nie wyklucza się też promocji polskich osiągnięć z terenu Regionu Płockiego (np. w zakresie integracji społecznej) w tych krajach.

W jaki sposób?

Powyższe cele zostaną osiągnięte przez:

 • organizację i dofinansowanie szkoleń pracowników administracji o profilu zawodowym i językowym;
 • realizację szkoleń dla organizacji pozarządowych nt. zadań i sposobów funkcjonowania administracji, dla administracji nt. funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz dla organizacji pozarządowych i administracji nt. zasad realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego.
 • opracowanie i realizację programów szkoleniowych dotyczących wspomnianych problemów społecznych, (w tym o charakterze warsztatowym, grupujących zarówno przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych i mających za cel wspólne wypracowanie działań na rzecz ograniczenia tych problemów);
 • opracowanie i realizację szkoleń w obszarze dobrego zarządzania (good governance)
 • organizację Centrów Edukacji Społecznej (w 16 lokalizacjach)
 • przygotowanie administracji gmin i wdrożenie systemu ISO 9001-2000;
 • opracowanie i wdrożenie koncepcji e-Urzędu w gminach uczestniczących w projekcie.

W projekcie zamierza się wykorzystać doświadczenia partnerskich gmin zagranicznych dla opracowania ekspertyz obejmujących najlepsze praktyki w odniesieniu do współpracy administracji i organizacji pozarządowych, popularyzowania i wdrażania rozwiązań dla istotnych problemów społecznych oraz organizacji urzędów od strony technologicznej i procedur (w tym transparentności ich działań).

Zdefiniowane kluczowe etapy projektu to:

 1. Uruchomienie projektu oraz identyfikacja uczestników i zdefiniowanie ich potrzeb; Budżet: 11.000 €
  1. 1.07-31.08.2007 Uruchomienie projektu RPRE
  2. 1.08.-30.09.2007 Realizacja pogłębionej analizy potrzeb szkoleniowych administracji i organizacji pozarządowych (OP) w 16 gminach objętych projektem
 2. Opracowanie i wdrożenie systemu szkoleniowego dla administracji samorządowej i organizacji pozarządowych w regionie płockim; Budżet: 108.800 €
  1. 1.10.2007 - 30.09.2008 Organizacja i uruchomienie szkoleń zawodowych i językowych pracowników administracji 16 gmin
  2. 1.01.2008 - 30.06.2008Przygotowanie i organizacja szkoleń dla administracji i OP w obszarze PPP
  3. 1.04 - 30.09.2008 Przygotowanie i organizacja szkoleń dla administracji i organizacji pozarządowych w zakresie dobrego zarządzania;
  4. 1.04 -30.09.2008 Organizacja Centrów Edukacji Społecznej (CES) w 16 lokalizacjach
 3. Realizacja szkoleń zawodowych i językowych oraz opracowanie i pilotażowa realizacja programów edukacyjnych dot. problemów grup defaworyzowanych; Budżet: 51.850 €
  1. 1.10.2008 -30.09.2009 Realizacja szkoleń zawodowych i językowych pracowników administracji - faza I
  2. 1.10.2008 - 30.09.2009Opracowanie i pilotażowa realizacja programów szkoleniowych dot. wybranych problemów społecznych
 4. Modernizacja usług administracji samorządowej szczebla gminnego oraz poprawa wydajności i wdrażanie najlepszych praktyk przez wykorzystanie najnowszego oprogramowania i technologii informatycznych; Budżet: 133.250 €
  1. 1.10.2009 - 30.09.2010 Realizacja szkoleń zawodowych i językowych pracowników administracji - faza II
  2. 1.10.2009 - 30.09.2010 Przygotowanie administracji gmin do wdrożenia systemu ISO
  3. 1.10.2009 - 30.09.2010 Przygotowanie administracji gmin do wdrożenia koncepcji e-Urzędu

Zakładane cele, rezultaty i wskaźniki projektu

Cele/Rezultaty Opis celu/rezultatu Wskaźniki
Cel bezpośredni (efekty bezpośrednie i natychmiastowe) Dostarczenie szkoleń dla przedstawicieli administracji lokalnej i organizacji pozarządowych w regionie płockim oraz wzmocnienie ich współpracy Liczba ukończonych studiów wyższych
Nowe umowy współpracy z organizacjami pozarządowymi w uczestniczących gminach
Rezultaty (wytworzone dobra i usługi) Przeszkoleni urzędników administracji publicznej w zakresie języków obcych Liczba przeszkolonych urzędników administracji publicznej w zakresie języków obcych
Liczba zdanych egzaminów językowych na wyższym poziomie
Przeszkolenie urzędników administracji publicznej i organizacji pozarządowych w zakresie partnerstwa publiczno - prywatnego, dobrego zarządzania, poznanie i stosowanie dobrych praktyk Liczba urzędników administracji publicznej przeszkolonych w tym zakresie
Liczba ekspertów przeszkolonych w tym zakresie
Liczba organizacji pozarządowych przeszkolonych w tym zakresie
Przeszkolenie urzędników administracji publicznej w zakresie ISO, obsługi komputera oraz zastosowania procedur e-Urzędu Liczba urzędników administracji publicznej przeszkolonych w zakresie ISO
Liczba ekspertów przeszkolonych w zakresie stosowania dobrych praktyk zagranicznych
Liczba urzędników administracji publicznej przeszkolonych w zakresie obsługi komputera

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Nina Stańczak
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-22 11:46:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Nina Stańczak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-22 11:46:10
 • Liczba odsłon: 304
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352424]

przewiń do góry