Wybory ławników do kadencji 2020 - 2023


URZĄD  GMINY W SŁUPNIE INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2020-2023 TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW – 30 CZERWCA 2019  ROKU.

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Płocku i Sądzie Okręgowym w Płocku, Prezes Sądu Okręgowego w Płocku zwrócił się do Rady Gminy Słupno   z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

 

- Do Sądu Okręgowego w Płocku 3 ławników w tym 1 ławnik do orzekania z zakresu prawa pracy,
- Do Sądu Rejonowego w Płocku 1   ławnik.

 

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

  Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów , stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 357 z późn. zm. ), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019   roku.

 

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy w Słupnie   pok. 19B w godzinach.:

  poniedziałek 8.00-17.00,

wtorek - czwartek 8.00-16.00

piątek 8.00 -15.00Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy w Słupnie – www.slupno.eu oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
www.ms.gov.pl

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Emilia Adamkowska - tel. 24 2679588. 1) Karta zgłoszenia kandydata na ławnika karta.pdf, karta.docx
2) Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oświadczenie.pdf , oświadczenie.docx
3) Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona oświadczenie.pdf, oświadczenie.docx
4) Wzór zaświadczenia lekarskiego zaświadczenie.pdf
6) Informacja dotycząca zdjęć i ich wzoru informacja.pdf
7) Wzór listy osób popierających kandydata wzor_listy.pdf, wzor_listy.docx
8) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na ławników i ławników, dla których administratorami danych są Rada Gminy Słupno oraz Wójt Gminy Słupno klauzula.pdf

OPŁATY:

 • Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa ( 162 § 7 usp). Uwaga! W punkcie 11 Zapytania o udzielenie informacji o osobie należy powołać się na wskazany wyżej artykuł. Do Zapytania należy również załączyć zaświadczenie lub oświadczenie od podmiotu zgłaszającego kandydata na ławnika potwierdzające fakt, że dana osoba kandyduje na ławnika, a w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez grupę 50 obywateli – od osoby umieszczonej jako pierwsza na liście (art. 162 § 6 usp);
 • Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika;
 • Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRS albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publikacje Archiwalne


Informacja w sprawie naboru kandydatów na ławników Sądu Okręgowego w Płocku w wyborach uzupełniających na kadencję 2016- 2019– 3 ławników.

  Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 8. wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych – w przypadku orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa oraz radni dzielnic m.st. Warszawy.

Kandydatów na ławników zgłaszają:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku.

 

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia , do której należy dołączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia – koszt opłaty ponosi kandydat na ławnika;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie ( zobacz ) o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ( zobacz ),
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ( zobacz ), wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia – koszt opłaty ponosi kandydat na ławnika;
 5. 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie);
 6. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia – koszt opłaty ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie;
 7. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć  listę osób   zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Osoba umieszczona jako pierwsza na liście jest osobą uprawnioną do składania wyjaśnień
  w sprawie zgłoszenia kandydata.

Termin i miejsce składania zgłoszeń

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą do dnia 24 listopada 2017 r.  w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek od godz. 8.00 do 17.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w piątek od godz. 8.00 do 15.00, w sekretariacie Urzędu Gminy Słupno oraz za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Słupno, ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Przy przyjmowaniu zgłoszeń pracownicy nie dokonują ich weryfikacji.

24 listopada 2017 r. jest ostatecznym dniem na złożenie kompletnego zgłoszenia

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników Sądów Powszechnych w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019
2. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
3. Lista osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika
4. Oświadczenie kandydata na ławnika - postępowanie o przestępstwo
5. Oświadczenie kandydata na ławnika - spełnienie wymogów ustawowych
6. Oświadczenie kandydata na ławnika - władza rodzicielska
7. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika
8. Informacja na temat zdjęcia kandydata

 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników na kadencję 2016 - 2019 zobacz

Oświadczenie nr 1 pobierz
Oświadczenie nr 2 pobierz

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika pobierz

Lista poparcia pobierz

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposoby postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia zobacz
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dariusz Woźniak
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-11 11:42:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-03 12:00:49
 • Liczba odsłon: 1577
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2358765]

przewiń do góry