ROK 2017

Sesja XXXVII z dnia 15 maja 2017 r.

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Gminy Słupno zobacz
2. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szeligi gm. Słupno zobacz
3. Uchwała w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Słupno gm. Słupno zobacz
4. Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie zobacz
5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słupno zobacz
6. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie, nadanego uchwałą Rady Gminy Słupno nr 227/XXV/2013 z dnia 1 marca 2013 r. zobacz

Sesja XXXVI z dnia 12 kwietnia 2017 r.

1. Uchwała w sprawie odwołania skarbnika Gminy Słupno zobacz
2. Uchwała w sprawie powołania skarbnika Gminy Słupno zobacz
3. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2017 zobacz

Sesja XXXV z dnia 20 marca 2017 r.

1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Słupno gruntu położonego w Słupnie zobacz
2. Uchwała w sprawie przeznaczenia do zbycia oraz ustalenia zasad sprzedaży i wysokości bonifikaty z tytułu nabycia lokalu przez najemcę dla lokali mieszkalnych przy ul. Topolowej 10 w Słupnie zobacz
3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu zobacz
4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017-2024 zobacz
5. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2017 rok zobacz
6. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie na pokrycie planowanego deficytu budżetu , na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie" zobacz
7. Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słupno na rok 2017" zobacz
8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Słupnie i nadania statutu zobacz
9. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok zobacz
10. Uchwała w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 za 2016 rok" zobacz
11. Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Słupno za 2016 rok zobacz
12. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziała Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Gminie Słupno na lata 2016-2020 za rok 2016 zobacz
13. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za 2016 rok zobacz
14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Słupno zobacz
15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. Współpracy z Wójtem Rady Gminy Słupno zobacz
16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Gminy Słupno zobacz


Sesja XXXIV z dnia 14 lutego 2017 r.

1. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej zobacz
2. Uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Słupno zobacz
3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017-2024 zobacz
4. Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupno na 2017 rok zobacz
5. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego zobacz


Sesja XXXIII z dnia 27 stycznia 2017r.

1. Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupno oraz warunków zwolnienia z tych opłat zobacz
2. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby inne niż Gmina Słupno zobacz
3. Uchwała w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno zobacz
4. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani na rok 2017 zobacz
5. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017-2024 zobacz
6. Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2017 rok zobacz
7. Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu  zobacz


ROK 2016


Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2017 zobacz

Sesja XXXII z dnia 30 grudnia 2016r.

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2016-2024 zobacz
2. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2016 rok zobacz
3. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków zobacz


Sesja XXXI z dnia 12 grudnia 2016 r.
1. Uchwała zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2016 r. zobacz
2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny mienia Gminy Słupno na rzecz Gminy Bodzanów zobacz
3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Słupno gruntów położonych w Cekanowie zobacz
4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Słupnie i nadania statutu zobacz
5. Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2017 rok zobacz
6. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017- 2029 zobacz
7. Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zobacz


Sesja XXX z dnia 14 listopada 2016 r.
1. Uchwała o odrzuceniu wniosku w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Słupno zobacz
2. Uchwała zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2016 r. zobacz
3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2016-2024 zobacz
4. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Słupno oraz zwolnień w tym podatku zobacz
5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2017 zobacz
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zobacz
7. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017 zobacz
8. Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017 zobacz
9. Uchwała w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty w Słupnie, utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Słupnie oraz nadania jej statutu zobacz
10. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Związkiem Gmin Regionu Płockiego a Gminą Słupno zobacz
 


Sesja XXIX z dnia 18 października 2016 r.

1. Uchwała zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2016 rok zobacz
2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia WPF Gminy Słupno na lata 2016-2024 zobacz
3. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy ZGRP a Gminą Słupno zobacz
4. Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gminy Słupno zobacz


Sesja XXVIII z dnia 21 września 2016 r.

1. Uchwała zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2016 rok
zobacz


Sesja XXVII z dnia 5 września 2016

1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Słupno na lata 2016-2024 zobacz

2. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2016 rok zobacz

3. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Słupno do realizacja przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie - w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków Finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM) Oś Priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - wspólnej realizacji projektu pt. "Poprawa efektywności energetycznej i działań pośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu systemów energii odnawialnej na terenie gmin partnerskich" zobacz

4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Liszyno i Słupno gm. Słupno zobacz

5. Podjecie uchwały w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Słupno do przygotowania projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów, z jakich mogą być wykonane zobacz

6. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Słupno za 2015 rok zobacz

7. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok zobacz

8. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 za 2015 rok zobacz  

9. Podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słupno zobacz

10. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Słupno zobacz


Sesja XXVI z dnia 25 lipca 2016

1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Słupno na lata 2016-2024 - zobacz

2. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2016 rok - zobacz

3. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rzeki Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II - zobacz

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie - zobacz


Sesja XXV z dnia 29 czerwca 2016


1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w zarządzanie drogę gminną nr 291687W na odcinku Wykowo – gr. gm. Bodzanów w m. Wykowo o długości ok. 1047 mb oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Bodzanów dotyczącej realizacji zadania pn.: pn.: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych relacji Wykowo – Białobrzegi” - zobacz

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2015 rok- zobacz

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupno absolutorium z tytułu wykonania  budżetu za 2015 rok- zobacz

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2016-2024 - zobacz

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2016 rok - zobacz

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rzeki Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II - zobacz

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Nowym Gulczewie - zobacz

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie- zobacz

9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso- zobacz

10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Słupno- zobacz

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Słupno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły- zobacz

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia oraz ustalenia zasad sprzedaży i wysokości bonifikaty z tytułu nabycia lokalu przez najemcę dla lokali mieszkalnych przy ul. Kościelnej w Słupnie- zobacz

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Słupno darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wykowie, gmina Słupno- zobacz

14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Słupnie- zobacz

15. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Słupno do przygotowania projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów, z jakich mogą być wykonane- zobacz

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno- zobacz

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok- zobacz

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Słupno za rok 2015- zobacz

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 za 2015 rok”- zobacz

20. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Słupno w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego- zobacz

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słupno- zobacz

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słupno- zobacz

23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słupno- zobacz

24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słupno-  zobacz

25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słupno- zobacz

26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słupno- zobacz

27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu- zobaczSesja XXIV z dnia 24 maja 2016

1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2016 rok - zobacz.


Sesja XXII z dnia 29 marca 2016


1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2016 – 2024 z uwzględnieniem przegłosowanych wniosków- zobacz

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2016 rok z uwzględnieniem przegłosowanych wniosków- zobacz

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu- zobacz

4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Płockiemu- zobacz
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupno na rok 2016 ”- zobacz

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Nowym Gulczewie, obręb Gulczewo Kolonia, przy ul. Wołodyjowskiego stanowiącej mienie Gminy Słupno- zobacz

7. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania  w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Słupnie- zobacz

8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno- zobacz

9. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno- zobacz

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Słupno na 2016 rok- zobacz

11. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych- zobacz

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie-  statut_gops.pdf
Sesja XXI z dnia 29 lutego 2016

1. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Ziemi Mazowieckie w Liszynie i w Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu, zobacz

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Słupno”  zobacz załącznik .


ROK 2015

Sesja XX z dnia 30 grudnia 2015

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015-2020,

2. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok,

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. zobacz

4. Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych. zobacz

5. Projekt uchwały w sprawie dopłat do taryf dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków oraz stawek opłat abonamentowych, zobacz

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno, zobacz

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok, zobacz

8. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, zobacz

9. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, zobacz

10. Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie, zobacz

11. Projekt uchwały w sprawie przekazania do korzystania sołectwom Gminy Słupno z nieruchomości Gminy Słupno oraz uchwalenia Regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Słupno, zobacz

12. Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 237/XXIII/09 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. zobacz

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2016-2024. zobacz

14. Projekt uchwały w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2016 rok. zobacz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-14 09:40:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-09 14:22:39
  • Liczba odsłon: 1350
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2353093]

przewiń do góry