Sesja XX z dnia 30 grudnia 2015r.

Uchwała nr 104 /XX/15 w sprawie przekazania do korzystania sołectwom Gminy Słupno z nieruchomości Gminy Słupno oraz uchwalenia Regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Słupno zobacz
Uchwała nr 103 /XX/15 w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno zobacz
Uchwała nr 102 /XX/15
w sprawie określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego zobacz Dziennik Urzędowy Województw Mazowieckiego
Uchwała nr 101 /XX/15 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zobacz
Uchwała nr 100 /XX/15
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2016 rok zobacz
Uchwała nr 99 /XX/15 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno zobacz
Uchwała nr 98 /XX/15
w sprawie dopłat do taryf dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz opłat abonamentowych zobacz
Uchwała nr 97 /XX/15 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Cekanowo na lata 2016-2022" zobacz
Uchwała nr 96 /XX/15
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków zobacz 
Uchwała nr 95 /XX/15 w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego zobacz Dziennik Urzędowy Województw Mazowieckiego
 
Sesja XVI z dnia 30 listopada 2015r.


Uchwała nr 94 /XVI/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz
Uchwała nr 93 /XVI/15
w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Słupno" zobacz
Uchwała nr 92 /XVI/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do informacji zobacz  
Uchwała nr 91 /XVI/15 
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016 zobacz
Uchwała nr 90 /XVI/15    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku zobacz
Uchwała nr 89 /XVI/15 
w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych zobacz
Uchwała nr 88 /XVI/15  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016r. zobacz


Sesja XV z dnia 20 listopada 2015r.
Uchwała nr 87 / XV/15
w sprawie zmiany udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu zobacz
Uchwała nr 86 /XV/15   w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2015 rok zobacz
Uchwała nr 85 /XV/15
  w sprawie zmiany przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015-2020
zobacz

 
Sesja XIV z dnia 26 października 2015r.
 
Uchwała nr 84/XIV/15
z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie powołania i określenia zakresu działań doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Słupno zobacz

Uchwała nr 83 /XIV/15  w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zobacz
Uchwała nr 82 /XIV/15  w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej zobacz
Uchwała nr 81 /XIV/15  w sprawie przyjęcia przez Gminę Słupno darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa zobacz
Uchwała nr 80 /XIV/15 w sprawie przyjęcia przez Gminę Słupno darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Płockiego zobacz
Uchwała nr 79 /XIV/15 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz
Uchwała nr 78 /XIV/15
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne  przejęcie przez Gminę Słupno infrastruktury technicznej - sieci wodociągowej zobacz
Uchwała nr 77 /XIV/15
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Słupno na lata 2016-2020 zobacz
Uchwała nr 76 /XIV/15
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Słupnie zobacz
Uchwała nr 75 /XIV/15
w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie których nauczycieli zobacz
 Uchwała nr 74 /XIV/15 w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku zebrania wiejskiego sołectwa Nowe Gulczewo dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2016 roku zobacz
 Uchwała nr 73 /XIV/15
w sprawie powołania Skarbnika Gminy - zobacz
 Uchwała nr 72 /XIV/15
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy - zobacz
 Uchwała nr 71 /XIV/15
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku - zobacz
 Uchwała nr 70 /XIV/15
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa - zobacz
 Uchwała nr 69 /XIV/15
w sprawie wyboru ławników do Sądów Powszechnych na kadencję 2016-2019 - zobacz

  Sesja XIII z dnia 7 września 2015r.


  Uchwała nr 68 /XIII/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno - zobacz
  Uchwała nr 67/XIII/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Słupno do LGD pn. "Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej" jako członka wspierającego - zobacz
  Uchwała nr 66/XIII/15 zmieniająca uchwałę nr 42/IX/15 Rady Gminy Słupno z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Słupno na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony albo, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal - zobacz
  Uchwała nr 65/XIII/15 w sprawie przyjęcia programów rozwoju opracowanych w ramach projektu pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu", współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 zobacz
 Uchwała nr 64/XIII/15 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej - zobacz
  Uchwała nr 63/XIII/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu - zobacz
 Uchwała nr 62/XIII/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok - zobacz
 Uchwała nr 61/XIII/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok - zobacz

 

  Sesja XI z dnia 26 czerwca 2015r.
  Uchwała nr 51/XI/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  
  wykonania budżetu Gminy Słupno za 2014 rok zobacz
  Uchwała nr 52/XI/15 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupno absolutorium z tytułu wykonania 
  budżetu za 2014 rok zobacz
  Uchwała nr 53/XI/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
  Słupno na lata 2015 - 2020 zobacz
  Uchwała nr 54/XI/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok.  zobacz
  Uchwała nr 55/XI/15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki 
  Publicznej w Słupnie za rok 2014 zobacz
  Uchwała nr 56/XI/15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego
  Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie za rok 2014 zobacz
  Uchwała nr 57/XI/15 w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w
  Słupnie zobacz
  Uchwała nr 58/XI/15 w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Wyborów Ławników do Sądów
  Powszechnych zobacz
  Uchwała nr 59/XI/15 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Słupnie
  zobacz
  Uchwała nr 60/XI/15 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Płockiemu 
  zobacz

  Sesja IX z dnia 1 czerwca 2015
  Uchwała nr 39/IX/15
w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Słupnie i nadania statutu zobacz
  Uchwała nr 40/IX/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 
  2015-2017  zobacz
  Uchwała nr 41/IX/15 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Słupno na 2014 
  roku zobacz
  Uchwała nr 42/IX/15 w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy
  Słupno na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony albo, gdy po umowie zawartej 
  na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal 
  zobacz
  Uchwała nr 43/IX/15 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
  zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku i ustalenia
  dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach - Pieńkach zobacz  rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego
  Uchwała nr 44/IX/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
  Gminy Słupno na lata 2015-2020 zobacz
  Uchwała nr 45/IX/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok zobacz
  Uchwała nr 46/IX/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Płockiego zobacz
  Uchwała nr 47/IX/15 w sprawie zarządzenia poboru podatników w drodze inkasa, określenia 
  inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso zobacz
 

  Sesja VIII z dnia 27 kwietnia 2015

Uchwała nr 38/VIII/15 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Słupno w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Płockiego zobacz

Sesja VII z dnia 27/30 marca 2015

Uchwała nr 31/VII/15 zmieniająca uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015-2020 zobacz

Uchwała nr 32/VII/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015r zobacz

Uchwała nr 33/VII/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu na realizację zadania pn."Budowa zatoki autobusowej oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2940W Słupno-Miszewko-Białkowo między skrzyżowaniem z ulicą Grzybową a skrzyżowaniem z ulicą Bałkańską" zobacz

Uchwała nr 34/VII/15 uchylająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Słupno zobacz

Uchwała nr 35/VII/15 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Słupno zobacz

Uchwała nr 36/VII/15 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobacz

Uchwała nr 37/VII/15 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupno w 2015r" zobacz

Sesja VI/15 z dnia 27 lutego 2015r


S tanowisko Nr 1 Rady Gminy Słupno w sprawie zachowania obecnych  granic administracyjnych zobacz

Uchwała Nr 23/VI/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na  lata 2015 - 2020 zobacz

Uchwała Nr 24/VI/15 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015r. zobacz

Uchwała Nr 25/VI/15 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki zobacz

Uchwała Nr 26/VI/15 w sprawie nadania ulicy nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno zobacz

Uchwała Nr 27/VI/15 zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz mapa1 mapa2 mapa3 mapa4 mapa5  

Uchwała Nr 28/VI/15 w sprawie przyjęcia przez Gminę Słupno darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Płockiego położonej w Borowiczkach - Pieńkach gmina Słupno  

Uchwała Nr 29/VI/15 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słupno drogi dojazdowej położonej w Słupnie oznaczonej jako działki nr 28/23 i 28/28 zobacz

Uchwała Nr 30/VI/15 w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi na terenie Gminy Słupno zobacz

Sesja V/15 z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 22/V/15  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok z przyjętymi zmianami ujętymi w trzech wnioskach i ze zmianami w poszczególnych załącznikach dotyczących zmian naniesionych przez wnioski zobacz

Uchwała Nr 21/V/15  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015- 2020 z przyjętymi zmianami ujętymi w trzech wioskach zobacz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-04 21:02:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-11 09:41:26
  • Liczba odsłon: 938
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2352303]

przewiń do góry