Zobacz podgałęzie

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W SŁUPNIE - 2016Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 170/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy wynikających z uchwały Nr 177/XXXII/16 Rady Gminy Słupno z 30 grudnia 2016 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 167/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2016-2024 zobacz

Zarządzenia Wójta Gminy Słupno Nr 166/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2016 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 165/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 164/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 163 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2016 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 162/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2016 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 158/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w drodze weryfikacji wykazanych w księgach rachunkowych stanów aktywów i pasywów zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 157/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 156/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2016 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 155/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2016 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 154/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy wynikających z uchwały Nr 170/XXXI/16 Rady Gminy Słupno z 12 grudnia 2016 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 153/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno n a2016 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 152/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie
Wójta Gminy Słupno Nr 151/2016  z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 150A/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Słupno w dniu 20 grudnia 2016r. zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 150/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego na realizację zadania pn: "Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Słupno w 2017 r." o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust8. Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 149/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 148/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Słupno przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 147/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 146/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku wprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia w ramach zadania pn. "Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Miszewskiej od ulicy Wiosennej do posesji 27 tj. do dz. nr ewid 2/5 w Słupnie" o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 145/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 144/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Arkadia Mazowiecka- Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą"- ETAP I o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 143/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2016 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 142/2016 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na 2016 rok zobacz

Zarządzenie
Wójta Gminy Słupno Nr 141/2016  z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 140/2016  z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury zobacz

Zarządzenie
Wójta Gminy Słupno Nr 139/2016  z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok zobacz

Zarządzenie
Wójta Gminy Słupno Nr 138/2016  z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Słupno oraz wolne stanowiska dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych" wprowadzonego Zarządzeniem Nr 9/2015 Wójta Gminy Słupno z dnia 17 lutego 2015r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 137/2016  z dnia 17 listopada 2016 r. o zmianie Zarządzenia Nr 66/2015 Wójta Gminy Słupno z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 136/2016  z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2016 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 135/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Gminy i jednostek  organizacyjnych gminy wynikających z uchwały NR 161/XXX/16 Rady Gminy Słupno z 14 listopada 2016 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 134/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017-2029 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 133/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie  projektu Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2017 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 132/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 131/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2016 rok zobacz

Zarządzenie
Wójta Gminy Słupno Nr 130/2016  z dnia 4 listopada 2016 r . w sprawie zmian w  planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok zobacz

Zarządzenie
Wójta Gminy Słupno Nr 129/2016  z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Słupno przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobacz