Przedmiot petycji

Petycje kieruje się do organu stanowiącego władzy publicznej, którym odpowiednio jest na szczeblu lokalnym Rada Gminy Słupno. Przedmiotem petycji jest prośba, jak i również żądanie, w szczególności zmiany istniejącego stanu prawnego, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Rady Gminy Słupno.

 

Podmiot uprawniony do złożenia petycji

Petycję może złożyć praktycznie każdy indywidualnie:

- osoba (która ukończyła 18 rok życia),

- przedsiębiorca,

bądź też za pośrednictwem reprezentanta:

- grupa obywateli,

- organizacje pozarządowe,

- stowarzyszenia,

- fundacje,

- grupa tych podmiotów.

 

Petycję można złożyć w dowolnej sprawie publicznej, interesie własnym, oraz w interesie osoby trzeciej lub instytucji za jej pisemną zgodą.

 

Forma składania petycji

Petycję można złożyć w dowolnej formie tradycyjnej papierowej, oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, e-puap).

 

Petycja powinna zawierać

Petycja powinna zawierać takie informacje jak:

- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,

- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adres do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,

- oznaczenie adresata petycji,

- wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

 

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu, w którym powinna być rozpatrzona.

 

Forma załatwienia sprawy

Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Miejsce złożenia i odebrania dokumentów

Osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 6 września 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195)

 

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek: 8.00 – 17.00

Wtorek – czwartek: 8.00 – 16.00

Piątek: 8.00 – 15.00

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-27 12:55:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-21 10:32:43
  • Liczba odsłon: 307
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356634]

przewiń do góry