ROK 2018


Sesja XVII z dnia 5 listopada 2018r. zobacz

Sesja XVI z dnia 24 października 2018r. zobacz

Sesja XV z dnia 18 września 2018r. zobacz

Sesja XIV z dnia 25 czerwca 2018r. zobacz

Sesja XIII z dnia 24 maja 2018r. zobacz

Sesja XII z dnia 16 kwietnia 2018r. zobacz

Sesja XI z dnia 27 marca 2018r.
1 Uchwała w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zmianę przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Słupno na 2018 zobacz
2 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018-2029 zobacz
3 Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2018 rok zobacz
4 Uchwała w sprawie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie za 2017 rok zobacz
5 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały nr 54/VI/11 podjętej przez Rade Gminy Słupno w dniu 27 kwietnia 2011 r. zobacz
6 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Słupno Gruntów położonych w Cekanowie zobacz
7 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Słupno zobacz
8 Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słupno na rok 2018" zobacz
9 Uchwala w sprawie podziału gminy Słupno na okręgi wyborcze zobacz
   Autopoprawka  Wójta Gminy do uchwały w sprawie podziału gminy Słupno na okręgi wyborcze przekazana  podczas posiedzenia sesji Rady Gminy Słupno w dniu 27 marca 2018 r. zobacz  
10 Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słupno  zobacz
11 Uchwała w sprawie powołania Komisji Statutowej do opracowania Statutu Sołectw Gminy Słupno  zobacz
Przyjecie sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie zobacz

Sesja X z dnia 12 marca 2018r.
1 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018-2029 zobacz
2 Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2018 rok zobacz
3 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  zobacz

Sesja IX z dnia 22 lutego 2018r.
1 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2017 rok zobacz
2 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Słupno na lata 2016-2020 za 2017 rok zobacz
3 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 za 2017 rok zobacz
4 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 zobacz
5 Uchwała w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego z pomocy społecznej zobacz
6 Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2018 rok zobacz
7 Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Słupno za pomocą innego instrumentu płatniczego zobacz
8 Uchwała w sprawie Wieloletniej programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupno na lata 2018-2022 zobacz
9 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Słupno gruntu położonego w Słupnie zobacz
10 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie zobacz
11 Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Wodociągów Płockich Sp. z o. o. na lata 2018-2022 zobacz
12 Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupno na lata 2017-2032" zobacz załącznik


Sesja VIII z dnia 6 lutego 2018 r.
1 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 41/IV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Nowym Gulczewie na okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku zobacz
2 Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie inkaso zobacz
3 Uchwała w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom zobacz


Sesja VII z dnia 18 stycznia 2018r.

1 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018-2029 zobacz
2 Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2018 rok zobacz
3 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie planowego deficytu budżetu 2018 roku, na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie" zobacz
4 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu w 2018 roku zobacz
5 Uchwała w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby inne niż Gmina Słupno zobacz
6 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno zobacz
7 uchwała w sprawie powołania Komisji do Spraw Współpracy z Wójtem Rady Gminy Słupno zobacz


ROK 2017


Sesja VI z dnia 29 grudnia 2017r.
1
Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków zobacz
2 Uchwała w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zobacz

3 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani na rok 2018 zobacz


Sesja V z dnia 19 grudnia 2017r.
1 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018-2029 zobacz
2 Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2018 rok zobacz
3 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017-2029 zobacz
4 Uchwała zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Słupno ma 2017 rok zobacz
5 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Słupno na 2018 rok zobacz
6 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie zobacz
7 Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby inne niż Gmina Słupno zobacz
8 Uchwała w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania zobacz
9 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Słupno na lato 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 zobacz załącznik


Sesja IV z dnia 9 listopada 2017r.
1 Uchwała zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2017 rok zobacz
2 Uchwała w sprawie przyjęcia przez Gminę Słupno darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Rydzynie gmina Słupno zobacz

3 Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Nowym Gulczewie na okres od stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku zobacz
4 Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słupno gruntu położonego w Rydzynie zobacz
5 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Słupno zobacz
6 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2018 zobacz

7 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie zobacz
8  Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 zobacz
9 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018 zobacz
10 Uchwała w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno zobacz
11 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zobacz
12 Uchwała w sprawie dopłat do taryf dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków oraz stawek opłat abonamentowych zobacz
13 Uchwała w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Miszewko Strzałkowskie gm. Słupno zobacz
14 Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Sambórz dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2018 roku zobacz
15 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017-2029 zobacz
16 uchwała w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego zobacz
17 Uchwała w sprawie zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Słupno zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno w sprawie przestawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupno, Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku zobacz
Raport z realizacji programu ochrony środowiska Gminy Słupno za lata 2012-2016 z perspektywą do roku 2019 zobacz
Sesja III z dnia 9 październik 2017r.

1 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017-2024 zobacz
2 Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2017 rok zobacz
3 Uchwała w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zobacz
4 Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Słupno oraz zwolnień dotyczących tego podatku zobacz
5 Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Słupno zobacz
6 Uchwała w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Słupno do przygotowania projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów, z jakich moga być wykonane zobacz
7 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami zobacz


Sesja II z dnia września 2017 r.


1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017-2024   zobacz
2. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2017 rok zobacz
3. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 195/XXXV2017 Rady Gminy Słupno z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie planowanego deficytu budżetu, na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie" zobacz
4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie zobacz
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Słupno gruntu położonego w Borowiczkach Pieńkach zobacz
6. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno zobacz
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Słupno gruntu położonego w Miszewku-Stefany zobacz
8. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu zobacz
9. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie zobacz
10. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie zobacz
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Mała Wieś realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającej na kierowaniu mieszkańców Gminy Słupno do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach zobacz
12. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Dbamy o Zdrowie-Zadbaj i Ty". który został dofinansowany ze środków programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji "FLZP Młodzi Razem" i Powiatu Płockiego zobacz
13. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Centrum Aktywizacji Seniorów" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zobacz

Sesja I z dnia 28 sierpnia 2017 r.

1. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Słupno zobacz
2. Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Słupno zobacz
3. Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zobacz
4. Uchwała w sprawie powołania Komisji ds. Współpracy z Wójtem Rady Gminy Słupno zobacz
5. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Słupno zobacz
6. Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Słupno i ustalenia liczby członków zobacz
7. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej zobacz
8. Uchwała w sprawie powołania Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Gminy Słupno zobacz
9. Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Słupno zobacz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-28 11:21:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-30 15:09:27
  • Liczba odsłon: 1695
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2353187]

przewiń do góry