Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
296 Dostawa wyposażenia w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK szkoły na terenie gminy Słupno Ulicki Tomasz 2020-12-17
222 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Słupno Renata Sobolewska 2020-06-15
266 Usługa przeprowadzenia szkoleń w trakcie realizacji zadania pn.: "Szkolenia dla nauczycieli w projekcie Kreatywnie i interaktywnie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Załęska Marzena 2020-05-11
283 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu pn" Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Słupno" współfinansowanego w ramach osi priorytetowej IV "przejście na gospodarkę niskoemisyjną". Działanie 4.s. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poddziałanie 4.3.1. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Ulicki Tomasz 2020-04-14
270 Sprzedaż samochodu ciężarowego Nissan pickup rok produkcji - 1999r. Załęska Marzena 2020-01-20
269 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie - Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupnie Ulicki Tomasz 2019-12-03
262 UNIEWAŻNIONE - Usługa przeprowadzenia szkoleń w trakcie realizacji zadania pn.: "Szkolenia dla nauczycieli w projekcie Kreatywnie i interaktywnie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Załęska Marzena 2019-09-26
257 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Słupno i jej jednostek organizacyjnych. Ewa Woźniak 2019-07-26
226 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 291209W w Szeligach Renata Sobolewska 2019-02-22
223 Obsługa bankowa budżetu Gminy Słupno i jednostek finansowanych przez ten budżet. Załęska Marzena 2019-02-01
217 Budowa Gminnego Systemu Monitoringu Wizyjnego na terenie gminy Słupno Ulicki Tomasz 2018-08-24
216 Wykonanie robót budowlanych polegających na ułożeniu podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną z płyt gumowych na terenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Liszynie Załęska Marzena 2018-07-06
215 Wykonanie utwardzenia terenu polbrukiem przy terenie rekreacyjno - sportowym w miejscowości Cekanowo, gmina Słupno Załęska Marzena 2018-07-03
212 Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej (wymiana nawierzchni z piasku na płyty gumowe) na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Liszynie i na placu zabaw przy ul. Topolowej w Słupnie Załęska Marzena 2018-06-12
208 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w Bielinie Załęska Marzena 2018-05-14
207 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej - dz. nr ewid. 303/8, 303/9, 303/21 w Cekanowie Załęska Marzena 2018-05-14
209 Budowa sieci wodociągowej w Miszewku - Stefany Załęska Marzena 2018-05-10
206 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w drodze gminnej - dz. nr ewid. 7/6 i 6/4 w Nowym Gulczewie Załęska Marzena 2018-04-30
204 Remont remizy strażackiej w Święcieńcu - dz. nr ewid. 46/5, gmina Słupno Załęska Marzena 2018-04-30
203 Budowa ul. Zaułek w Słupnie Ulicki Tomasz 2018-02-27
202 Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz modernizacja sieci LAN w budynku Urzędu Gminy w Słupnie Ewa Woźniak 2017-12-06
199 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla n/w zadania budżetowego pn.: "PT oraz budowa sieci wodociągowej - PGR Gulczewo" Załęska Marzena 2017-11-23
200 Budowa sieci wodociągowej w Mijakowie Załęska Marzena 2017-11-10
196 Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Do Grodziska w Słupnie Załęska Marzena 2017-10-25
201 Utwardzenie mieszanką asfaltową ulicy Stepowej w Nowym Gulczewie wraz z połączeniem ulic Bohuna i Kmicica z ul. Zagłoby Załęska Marzena 2017-10-23
198 Regulacja wysokości studni kanalizacyjnych na terenie Gminy Słupno Załęska Marzena 2017-10-12
197 Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi odchodzącej w bok drogi o nr 291238W, łączącej się z drogą dojazdową do PERN Załęska Marzena 2017-10-11
195 Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Słupnie Załęska Marzena 2017-09-12
194 Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 183/25 (sięgacz od ul. Zbożowej) w Borowiczkach - Pieńkach Załęska Marzena 2017-09-12
193 Wymiana kolektora sanitarnego w ul. Baśniowej w Słupnie - II etap Załęska Marzena 2017-09-12
190 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana III Sobieskiego w Nowym Gulczewie Załęska Marzena 2017-08-23
192 Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Słupnie Załęska Marzena 2017-08-18
191 Budowa chodnika przy ulicy Jesionowej na odcinku od ul. Topolowej do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2952W w Słupnie Załęska Marzena 2017-08-18
189 Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie Ulicki Tomasz 2017-07-25
188 Opracowanie dwóch dokumentacji projektowych wiat drewnianych: w Cekanowie w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie i montaż wiaty drewnianej na terenie rekreacyjno - sportowym wraz z utwardzeniem terenu pod wiatę” oraz przy świetlicy wiejskiej w Liszynie w ramach zadania pn.: „Zakup i montaż wiaty biesiadnej ze stołami biesiadnymi”. Załęska Marzena 2017-04-10
187 Opracowanie dokumentacji projektowej powiększenia kontenerowego budynku świetlicy wiejskiej w Rydzynie, dz. nr ewid. 184/4 w ramach zadania budżetowego pn.: „Zakup i montaż środkowej części kontenera w celu powiększenia istniejącej świetlicy”. Załęska Marzena 2017-03-29
182 1. Obsługa cateringowa podczas imprezy pn. Festyn rodzinny - Powitanie Lata w dniu 18 czerwca 2016 r. Załęska Marzena 2016-04-27
177 Zimowe utrzymanie gminnych dróg gruntowych w miesiącach zimowych w sezonie 2014-15 na terenie gminy Słupno Załęska Marzena 2014-12-09
173 Dostawa pomocy dydaktycznych – doposażenie bazy dydaktycznej dwóch szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupno w ramach Projektu pn. „Chcemy osiągnąć sukces” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Załęska Marzena 2014-05-21
172 Dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukujących i kserokopiarek w okresie od 28.04.2014 do 31.05.2015 r. Ewa Woźniak 2014-05-06
171 Remont ul. Przesmyk na odcinku od ul. Husarskiej do ul. Rucianej wraz z drogami dojazdowymi do ul. Szlacheckiej w Nowym Gulczewie - ZI.7234.3.2013 Anna Kaźmierowska 2013-06-12
170 Oferta na wykonanie wyrównania nawierzchni gminnych dróg gruntowych na terenie Gminy Słupno- ZI.7234.2.2013 Ewa Woźniak 2013-05-13
168 Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 272/3, 273/2, 274/6, 273/4, 274/7 - ul. Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 273/6, 274/10) Ewa Woźniak 2013-04-26
169 Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 548/10, 548/19 w Słupnie (do dz. o nr ewid. 548/15 i 548/12). Ewa Woźniak 2013-04-26
165 Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Huberta w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 228/4 ) Załęska Marzena 2013-04-16
167 Zakup wraz z dostawą w okresie od 10.01.2013 r. do 31.01.2014 r. wody mineralnej gazowanej i niegazowanej oraz napojów słodkich gazowanych do Urzędu Gminy w Słupnie Ewa Woźniak 2013-04-16
166 Budowa sieci wodociągowej w ul. Perłowej w Borowiczkach Pieńkach (do dz. o nr ewid. 330/3) Ewa Woźniak 2013-04-16

[Liczba odsłon: 2638642]

przewiń do góry