Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach 354/5,356/2, 358/2, 359/3, 14/23 obręb Cekanowo oraz Miszewko Strzałkowskie, gmina – Słupno – Pern Baza Miszewko Strzałkowskie”  - zobacz

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach 354/5,356/2, 358/2, 359/3, 14/23 obręb Cekanowo oraz Miszewko Strzałkowskie, gmina – Słupno – Pern Baza Miszewko Strzałkowskie” zobacz

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach 354/5,356/2, 358/2, 359/3, 14/23 obręb Cekanowo oraz Miszewko Strzałkowskie, gmina – Słupno – Pern Baza Miszewko Strzałkowskie” zobacz

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przeprowadzenie prac bagrowniczych w obrębie Zbiornika Włocławskiego w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarach przyległych. Lokalizacja: Gmury" zobacz

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach 354/5,356/2, 358/2, 359/3, 14/23 obręb Cekanowo oraz Miszewko Strzałkowskie, gmina – Słupno – Pern Baza Miszewko Strzałkowskie” zobacz

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Przeprowadzenie prac bagrowniczych w obrębie Zbiornika Włocławskiego w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarach przyległych. Lokalizacja: Gmury” zobacz

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przeprowadzenie prac bagrowniczych w obrębie Zbiornika Włocławskiego w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarach przyległych. Lokalizacja: Dobrzyków" zobacz

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przeprowadzenie prac bagrowniczych w obrębie Zbiornika Włocławskiego w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarach przyległych. Lokalizacja: Gmury" zobacz

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budynek warsztatu blacharsko lakierniczego z infrastrukturą techniczną”, zlokalizowanego w m. Cekanowo nr ewid. 328/8 obręb (0004) zobacz decyzja

Obwieszczenie zawiadamiające Strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach 354/5, 355/2, 356/2, 357/2, 358/2, 359/3, 14/23 obręb Cekanowo oraz Miszewko Strzałkowskie, gmina Słupno – PERN Baza Miszewko Strzałkowskie” zobacz

Obwieszczenie zawiadamiające Strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Przeprowadzenie prac bagrowniczych w obrębie Zbiornika Włocławskiego w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarach przyległych. Lokalizacja: Dobrzyków"zobacz

Obwieszczenie o zawiadomieniu Stron o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko w w ramach toczącego się postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budynek warsztatu blacharsko lakierniczego z infrastrukturą techniczną”, zlokalizowanego w m. Cekanowo nr ewid. 328/8 obręb (0004) zobacz

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przeprowadzenie prac bagrowniczych w obrębie Zbiornika Włocławskiego w celu poprawy bezpieczeństwa przeciw powodziowego na obszarach przyległych. Lokalizacja :Dobrzyków: zobacz

Obwieszczenie zawiadamiające Strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach 354/5, 355/2, 356/2, 357/2, 358/2, 359/3, 14/23 obręb Cekanowo oraz Miszewko Strzałkowskie, gmina Słupno – PERN Baza Miszewko Strzałkowskie zobacz

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie – Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupnozobacz decyzja

Obwieszczenie dla Stron zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach 354/5, 355/2, 356/2, 357/2, 358/2, 359/3, 14/23 obręb Cekanowo oraz Miszewko Strzałkowskie, gmina Słupno – PERN Baza Miszewko Strzałkowskie” zobacz

Obwieszczenie dot. przedłużenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budynek warsztatu blacharsko lakierniczego z infrastrukturą techniczną”, zlokalizowanego w m. Cekanowo nr ewid. 328/8 obręb (0004) zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie oraz pobór wód z otworu studziennego nr K-8 ujmującego kredowo-trzeciorzędowy poziom wodonośny na potrzeby zaopatrzenia w wodę miasta Płocka na działce o nr ewid. 119/2 obręb Borowiczki Pieńki, gm. Słupno" obwieszczenie decyzja

Obwieszczenie dla Stron dot. zebrania materiału dowodowego w ramach toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa ul. Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno". zobacz

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego w w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Wykonanie oraz pobór wód z otworu studziennego nr K-8 ujmującego kredowo-trzeciorzędowy poziom wodonośny na potrzeby zaopatrzenia w wodę miasta Płocka na działce o nr ewid. 119/2 obręb 0003 Borowiczki Pieńki, gm. Słupno. zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno" zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie oraz pobór wód z otworu studziennego nr K-8 ujmującego kredowo-trzeciorzędowy poziom wodonośny na potrzeby zaopatrzenia w wodę miasta Płocka na działce o nr ewid. 119/2 obręb Borowiczki Pieńki, gm. Słupno" zobacz

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia znak RDOŚ-Gd-WOO.420.75.2020.KSZ.AJM.35, o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 12.07.2021 r., znak RDOŚ-Gd.WOO.420.75.2020.KSZ.24 wydanej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi". zobacz

Obwieszczenie dot. rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budynek warsztatu blacharsko lakierniczego z infrastrukturą techniczną”, zlokalizowanego w m. Cekanowo nr ewid. 328/8 obręb (0004) zobacz

Obwieszczenie dla Stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budynek warsztatu blacharsko lakierniczego z infrastrukturą techniczną”,  zlokalizowanego w m. Cekanowo nr ewid. 328/8 obręb (0004) zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budynek warsztatu blacharskiego lakierniczego z infrastrukturą techniczną" Obwieszczenie
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno" Przebudowa od km: 0-009 do km: 0-828 - etap i rozbudowa od km: 0-854 do km: 1-547 - etap II ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie. Obwieszczenie
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  "Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi, Gmina Słupno - usuwanie skutków powodzi" Obwieszczenie
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie oraz pobór wód z otworu studziennego nr K-8 ujmującego kredowo-trzeciorzędowy poziom wodonośny na potrzeby zaopatrzenia w wodę miasta Płocka na działce o nr ewid. 119/2 obręb 0003 Borowiczki-Pieńki" Obwieszczenie
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno dot. możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi, Gmina Słupno - usuwanie skutków powodzi" Obwieszczenie
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno dot. uzupełnienia karty informacyjnej postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budynek warsztatu blacharskiego lakierniczego z infrastrukturą techniczną" Obwieszczenie
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno dot. przedłużenia terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi, Gmina Słupno - usuwanie skutków powodzi". Obwieszczenie
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno dot. przedłużenia terminu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budynek warsztatu blacharskiego lakierniczego z infrastrukturą techniczną"  Obwieszczenie
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla pn.: "Strategia Rozwoju Gminy Słupno do 2030 r."  Obwieszczenie
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budynek warsztatu blacharskiego lakierniczego z infrastrukturą techniczną" Obwieszczenie
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szeligi, Gmina Słupno - usuwanie skutków powodzi" Obwieszczenie
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obwieszczenie.pdf decyzja
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obwieszczenie.pdf decyzja
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obwieszczenie-pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obwieszczenie- doc  obwieszczenie-pdf
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno w sprawie wydania zezwolenia wodnoprawnego na  usługę wodną zobacz
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu Założeń do Planu Zaopatrywania w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Słupno" - zobacz    Projekt założeń  uchwala
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia zobacz
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania części hali magazynowej wysokiego składowania z budynkiem produkcyjno- biurowym na linię przygotowania powierzchni wraz z malarnią proszkową zlokalizowaną na działce o nr ewid. 265/8" w m. Cekanowo zobacz
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia zobacz
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn" Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Calineczki w miejscowości Słupno" zobacz
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zobacz
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o zawiadomieniu strony w postępowaniu o braku opinii organów uzgadniających na wydanie decyzji w postępowaniu zobacz
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zobacz
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko skutków realizacji postanowień zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz
Załączniki- pobierz
Prognoza oddziaływania- zobacz
Wniosek- Uwagi do projektu zmiany studium
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno z dnia 13 marca 2018 r. zmieniające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Instalacji- Produkcji Płyt Ognioodpornych w miejscowości Mirosław 26A na działkach o nr ewid. 19/4, 100, 138"  zobacz

Obwieszczenie o podjęciu uchwały w sprawie przygotowania przez Wójta Gminy Słupno projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Słupno zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno Nr 1/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie okresów rozliczeniowych obowiązujących w 2017 r. zobacz

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz.
Wniosek do obwieszczenia pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno Nr 1/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie okresów rozliczeniowych obowiązujących w 2016 r.  zobacz
 
Obwieszczenie z dnia 20 listopada 2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w Słupnie, Rydzynie, Szeligach, Cekanowie, Miszewku Strzałkowskim i Liszynie zobacz
Załączniki do projektu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Prognoza oddziaływania na środowisko zobacz

Obwieszczenie z dnia 20 listopada 2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Cekanowo - działki nr ew. 179/1, 181/2, 182/2, 183/2, 184 zobacz
Załączniki do projektu: 1

Prognoza oddziaływania na środowisko zobacz

Obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz
Załączniki do projektu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Prognoza oddziaływania na środowisko  zobacz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dariusz Woźniak
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-06 12:49:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Anna Włochowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-20 10:49:49
  • Liczba odsłon: 12812
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3406020]

przewiń do góry