Zobacz podgałęzie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie zobacz

Zawiadomienie Starost Płockiego o prowadzonym postepowaniu w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Rydzyno w jednostce ewidencyjnej gmina Słupno zawiadomienie 

Świadczenie dla sołtysów 300+

W Dzienniku Ustaw, z dnia 7 czerwca 2023 r., ogłoszono, pod pozycją 1073, ustawę, z dnia 26 maja 2023 r., o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Wysokość świadczenia ustalono na kwotę 300 zł miesięcznie.

Ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2023 r., natomiast decyzja w sprawie przyznania świadczenia będzie wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie przysługuje osobom, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat;
 2. osiągnęła wiek: 
  a. w przypadku kobiet – 60 lat,
  b. w przypadku mężczyzn – 65 lat.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Do okresu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Świadczenie będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej, który należy złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć m.in. zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa, wydane przez Wójta Gminy Słupno. W celu uzyskania ww. zaświadczenia osoby uprawnione do świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa proszone są o złożenie, w Urzędzie Gminy Słupno, wniosku o wydanie zaświadczenia, ze wskazaniem, w jakim okresie pełniły funkcję sołtysa w Gminie Słupno. Formularz wniosku można pobrać na stronie internetowej www.slupno.eu w zakładce, a także otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno (w Biurze Rady, pokój nr 19B).

Wniosek o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa

Klauzula informacyjna

 

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Słupno ogłasza aktualizację podstawowej kwoty dotacji w roku 2023 oraz statystyczną liczbę dzieci w publicznym przedszkolu zobacz

Postanowienie Nr 29/2023 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Słupno do stanu faktycznego zobacz

Postanowienie Nr 28/2023 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Słupno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych zobacz

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r. zobacz

Zawiadomienie Starosty Płockiego GGN-I.6622.1648.2023 że w dniu 23.03.2023 r. zostało wszczęte postepowanie z urzędu w sprawie aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych przedmiotowych i podmiotowych działki nr 331/5 o pow. 0,8269 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Borowiczki-Pieńki, gmina Słupno zobacz

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do użycia zobacz 

Informacja w sprawie możliwości pozyskania dotacji z budżetu Gminy Słupno przez Spółki Wodne zobacz

Ogłoszenie Starosty Płockiego nr GGN.272.9.2022 z dnia 03.03.2023 r. - w dniu 22.03.2023 r. w świetlicy wiejskiej w Rydzynie odbędzie się zebranie informacyjne w sprawie: wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Rydzyno jednostka ewidencyjna gmina Słupno zobacz

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - Koło Gospodyń Wiejskich w Borowiczkach - Pieńkach zobacz

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - Koło Gospodyń Wiejskich w Cekanowie zobacz

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy informacja wykaz

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w 2022 roku. zobacz 

Obwieszczenie Starosty Płockiego o wydaniu w dniu 23.01.2023 r. decyzji nr 1/2023, znak AB-II.6740.3.8.2022 o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku inwestora – Wójta Gminy Słupno o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej o nazwie: Budowa drogi publicznej – gminnej wraz z pełną infrastrukturą w miejsc. Mirosław odc. od km 0+871,5 do km 1+134,0, dług. 262,5mb, w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 291238W, w Mirosławiu wraz z brakującą infrastrukturą’’, na działkach o nr ewid.: 125, 139, 84, 63/8, 124, 116, 63/7, położonych w miejscowości Mirosław, w obrębie ewid. 0013 Mirosław, w gm. Słupno, w pow. płockim, w woj. mazowieckim zobacz

Obwieszczenie Starosty Płockiego o wydaniu w dniu 23.01.2023 r. decyzji nr 2/2023, znak AB-II.6740.3.9.2022 o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku inwestora – Wójta Gminy Słupno o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej o nazwie: Budowa drogi publicznej – gminnej nr 291238W w miejsc. Mirosław odc. od km 0+000 do km 0+871,50 oraz na działce nr 126 do działki nr 388, w ramach zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 291238W, wraz z brakującą infrastrukturą, w miejsc. Mirosław, Gmina Słupno. zobacz

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie kryteriów naboru do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 zobacz

Drugi nabór - Przyjmowanie wniosków osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania zwierząt do 23 stycznia 2023 r.

Wójt Gminy Słupno informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. Nr 142, poz. 1161) przyjmowane są wnioski osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania zwierząt. zobacz

 1. Oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi. zobacz
 2. Oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym. zobacz
 3.  Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009 r. nr 142, poz.1161). zobacz

Przyjmowanie wniosków osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania zwierząt.

Wójt Gminy Słupno informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. Nr 142, poz. 1161) przyjmowane są wnioski osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania zwierząt. zobacz

 1. Oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi. zobacz
 2. Oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym. zobacz
 3. Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009 r. nr 142, poz.1161). zobacz

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia znak RDOŚ-Gd-WOO.420.75.2020.KSZ.AJM.35, o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 12.07.2021 r., znak RDOŚ-Gd.WOO.420.75.2020.KSZ.24 wydanej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk - Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi". zobacz

Obwieszczenie dot. rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budynek warsztatu blacharsko lakierniczego z infrastrukturą techniczną”, zlokalizowanego w m. Cekanowo nr ewid. 328/8 obręb (0004) zobacz

Obwieszczenie dla Stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budynek warsztatu blacharsko lakierniczego z infrastrukturą techniczną”,  zlokalizowanego w m. Cekanowo nr ewid. 328/8 obręb (0004) zobacz

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia stanowiących własność gminy zobacz

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich w decyzji Nr 652/SAAB/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r., wydanej na wniosek inwestora: PERN Spółka Akcyjna, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock, o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą: inwestycja: „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” zobacz

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 652/SAAB/2022 o pozwoleniu na budowę inwestor: PERN Spółka Akcyjna ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z  infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" zobacz

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące , tj. pod dnem rzeki Rosicy, sieci kablowej DN metodą przewiertu sterowanego na głębokości minimum 1,5m realizowanego w m. Płock, gm. Płock oraz w m. Gulczewo Kolonia, gm. Słupno zobacz

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Słupno ogłasza aktualizację podstawowej kwoty dotacji w roku 2022 oraz statystyczną liczbę dzieci w publicznym przedszkolu zobacz

Obwieszczenie Starosty Płockiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zobacz

Obwieszczenie Starosty Płockiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zobacz

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 614/SAAB/2022 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa rurociągu ropy  naftowej  wraz z  infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie, w ramach realizacji strategicznej inwestycji pod nazwą „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" zobacz

II Edycja konkursu "Renowacja Roku Zabytków Mazowsza" zobacz

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę zobacz

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego- Koło Gospodyń Wiejskich w Borowiczkach-Pieńkach zobacz

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia 2023 na transport publiczny zobacz

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu  postępowania administracyjnego dotyczące wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla: PERN Spółka Akcyjna na inwestycję pn. „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”, na terenie działek ewidencyjnych zobacz

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej o nazwie 13364 Słupno” zobacz

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zobacz

Ogłoszenie o zmianie przepisów Uchwały Antysmogowej dla Mazowsza zobacz

Obwieszczenie Starosty Płockiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zobacz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Energa Operator S.A. zobacz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Energa Operator S.A zobacz

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę zobacz

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu postępowania ws.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej o nazwie 13364 Słupno” zobacz

Informacja w sprawie możliwości pozyskania dotacji z Budżetu Gminy przez Spółki Wodne zobacz

Obwieszczenie Starosty Płockiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zobacz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Nexera Sp. z o.o. zobacz zobacz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych- sieci drenarskiej zobacz

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie zobacz wykaz

Obwieszczenie Starosty Płockiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zobacz

Ogłoszenie o finansowaniu zadań oświatowych Gminy Słupno -aktualizacja kwoty dotacji w roku 2022 zobacz

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2022 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2022 r. zobacz

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologi zawiadamiające, że wydał decyzję z dnia 9 lutego 2022 r., znak: DLI-I.7620.7.2020.IM.1 (AN), utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 4/SPEC/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r., znak: WII.747.5.5.2020.MP, o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości zobacz

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie zobacz wykaz

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1902) – dalej specustawy, niniejszym zawiadamia się, że w dniu 15 lutego 2022 r. zostało wydane przez Wojewodę Mazowieckiego postanowienie Nr 194/SAAB/2022 o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich w treści postanowienia Nr 1868/SAAB/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich w treści decyzji Nr 116/SPEC/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym zobacz

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno w 2021r.  zobacz

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno z dnia 7 lutego 2022 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słupno zobacz oświadczenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie kryteriów naboru do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 zobacz

Obwieszczenie Starosty Płockiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zobacz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zobacz

Wójt Gminy Słupno działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Słupno zobacz mapa

Obwieszczenie Starosty Płockiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zobacz

Obwieszczenie Starosty Płockiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zobacz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zobacz

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące wydania decyzji Nr 116/SPEC/2021 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym pn."Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi"  zobacz

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Słupno ogłasza aktualizację podstawowej kwoty dotacji w roku 2021 oraz statystyczną liczbę dzieci w publicznym przedszkolu zobacz

Zawiadomienie  regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zobacz

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia z 14.04.2021r o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zobacz

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zawiadomienie o wydaniu decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o pozwoleniu wodno prawnym na odbudowę rowów na terenie powiatu płockiego zobacz

Obwieszczenie Starosty płockiego z dnia 1 października 2021 r. o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zobacz

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego zobacz

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia wejścia na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji zobacz

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2021 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2021 r. - zobacz

Obwieszczenie Starosty płockiego z dnia 15 lipca 2021 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zobacz-doc

Wójt Gminy Słupno działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Słupnie przy ulicy Miszewskiej 8a został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 16.07.2021 r. do dnia 09.08.2021 r. wykaz dotyczący oddania w najem części nieruchomości (lokali użytkowych) stanowiących własność Gminy Słupno.
Informacja w sprawie możliwości pozyskania dotacji z budżetu Gminy Słupno przez Spółki Wodne zobacz
 
Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Słupno ogłasza aktualizację podstawowej kwoty dotacji w roku 2021 oraz statystyczną liczbę dzieci w publicznym przedszkolu zobacz
 
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego zobacz
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Bodzanów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia zobacz
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - zobacz mapa
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno w 2020 r. zobacz
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 21/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku - zobacz 
 
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 4/SPEC/2021 o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac nie zbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji zobacz
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie kryteriów naboru do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 zobacz
 
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia wejścia na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji zobacz
 
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia wejścia na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji zobacz
 
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji Nr 121/SPEC/2020 o odmowie wydania zezwolenia wejścia na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji zobacz
 
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu wejścia na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji zobacz
 
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu wejścia na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji zobacz
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno o zmianie treści ogłoszenia z dnia 26.03.2020r o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego zobacz
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na podst. art. 35 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 65 z późn. zm.) -  wykaz-zobacz   mapa
 
Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Słupno ogłasza aktualizację podstawowej kwoty dotacji w roku 2020 oraz statystyczną liczbę dzieci w publicznym przedszkolu zobacz
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego zobacz
 
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego zobacz
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno w otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. ogłoszenie, zalaczniki_word.zip
Wezwanie do usunięcia braków zobacz
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu zobacz
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie kryteriów naboru do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 zobacz
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę zaproszenie, informacja, wykaz
 
Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Gmina Słupno ogłasza aktualizację podstawowej kwoty dotacji w roku 2019 oraz statystyczną liczbę dzieci w publicznym przedszkolu zobacz
 
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego zobacz
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę  informacja, wykaz
 
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zobacz
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i wydzierżawienia informacja, zobacz
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno w otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r. zobacz,   zalaczniki_word.zip
 
Zarządzenie Wójta Gminy Słupno w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.  zobacz
 
Komenda wojewódzka Policji z siedziba w Radomiu ogłosiła postępowanie przetargowe na zadanie remontowe pn. " KWP zs. w Radomiu oddział zamiejscowy Płock - remont Posadzek" szczegóły
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych pod najem informacja, wykaz
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Informacja , wykaz nieruchomości
 
Ogłoszenie informacji o aktualizacji  podstawowej kwoty dotacji w 2018 roku zobacz
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i wydzierżawienia zobacz
 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zobacz
 
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia przebiegu granic nieruchomości GDDKiA- zobacz
 
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia informacja wykaz nieruchomości
 
Wyniki przetargu ustnego nieograniczonego dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słupno położonej w Słupnie przy ulicy Młynarskiej zobacz
Wójt Gminy Słupno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słupno położonej w Słupnie przy ulicy Młynarskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 313/11 o pow. 0,0614ha zobacz 
 

Zarządzenie  77/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położnej w Słupnie przy ulicy Młynarskiej zobacz Regulamin do zarządzenia
 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transporty zbiorowego zobacz

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Wójt Gminy Słupno działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie   Urzędu Gminy w Słupnie przy ulicy Miszewskiej 8a został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 13.04.2018 roku do dnia 4.05.2018r. wykaz dotyczący oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słupno. Wykaz nieruchomosci

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Wójt Gminy Słupno działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Słupnie przy ulicy Miszewskiej 8a został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słupno, na okres 21 dni tj. od dnia 13.03.2018r. do dnia 4.04.2018 r. - Informacja o wywieszeniu wykazu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Słupno

Ogłoszenie Centrum Usług Wspólnych w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2018 Ogłoszenie

Rekrutacja 2018/2019 do szkół i przedszkola działających na terenie Gminy Słupno rekrutacja_dokumenty

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej zobacz

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury na terenie Gminy Słupno zobacz

Rozstrzygnięcie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert zobacz
Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych we wnioskach w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku DELTA, HOOPERS, WOPR
Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku zobacz
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. zobacz, załącznik PDF, załącznik WORD

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupno na lata 2017-2032” celem skierowania do konsultacji społecznych - zobacz
 
Urząd Gminy w Słupnie zaprasza do złożenia oferty na wymianę wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz modernizację sieci LAN w budynku Urzędu Gminy w Słupnie - zobacz

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Słupno zobacz

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek firmy "GAMIX" Artur Motylewski zobacz

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Słupno zobacz

Zaproszenie do złożenia oferty - "Remont dachu w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie- zaproszenie oraz OPZ  , formularz ofertowy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2017r. zobacz

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Urzędu Gminy w Słupnie oraz dzierżawa sprzętu" - zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami

Ogłoszenie Centrum Usług Wspólnych w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 Ogłoszenie

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie o otwartym naborze na Partnera w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Ogłoszenie, Załącznik_1 , Załącznik_2, Regulamin


Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego zobacz

Obwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 8 grudnia 2016 r. dla stron postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych zobacz

Ogłoszenie informacji o zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę kserokopiarki do Urzędu Gminy w Słupnie zobacz

Ogłoszenie informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w m. Borowiczki Pieńki, gm Słupno zobacz

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Słupno niezabudowanej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste zobacz

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno do udziału w otwartym konkursie na wybór brokera Ubezpieczeniowego Gminy Słupno więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2016r. zobacz

Ogłoszenie GOPS w Słupnie listy dzieci przyjętych do Gminnego Żłobka w Słupnie zobacz

Ogłoszenie GOPS w Słupnie o otwartym naborze partner zobacz

Ogłoszenie GOPS w Słupnie o wynikach otwartego naboru partnera zobacz

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno z dnia 4.01.2016 w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu płockiego w 2016 roku. Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zobacz

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno z dnia 29.12.2015r w sprawie zakupu w raz z dostawą środków czystości do Urzędu Gminy Słupno w okresie od 04.01.2016 do 31.12.2016r ZOBACZ

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno - ZOBACZ

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno z dnia 20.08.2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - zobacz

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno z dnia 10 września 2015r. w sprawie I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego będącego własnością Gminy Słupno zobacz

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - zobacz

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości - zobacz

Ogłoszenie o nieograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Słupnie przy ulicy Młynarskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie Słupno jako działka nr 313/11 o pow. 0.614ha. zobacz

Informacja Urzędu Gminy w Słupnie o wyborze dostawcy tuszy i tonerów - zobacz
Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 euro - zobacz

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zobacz

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej - zobacz

BUDOWA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH W PASACH DROGOWYCH- ZOBACZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego dla zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zobacz

Budowa pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie

Ogłoszenie o sposobie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dla zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zobacz

Wójt Gminy Słupno ogłasza z pominięciem otwartego konkursu ofert, że realizacja zadania publicznego o charakterze lokalnym w 2014 roku w zakresie "Letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Słupno" dnia 2 czerwca 2014 r. została dofinansowana kwotą 10 000,00 zł zobacz

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno - zobacz

Oferta realizacji zadania publicznego - Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Słupno - Obóz w Stanicy harcerskiej w Gorzewie zobacz

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadń publicznych Gminy Słupno w 2014 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 27 z dnia 24 kwietnia 2014 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2014 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Słupno przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  zobacz  załączniki do zarządzenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. - zobacz

Obwieszczenie Ministra Środowiska, że na wniosek Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000 arkusz Gąbin (482) reambulacja" przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Słupno, Gąbin, Sanniki, Szczawin Kościelny, Gostynin, Pacyna, Łąck, Nowy Duninów oraz miast: Płock, Gostynin i Gąbin w województwie mazowieckim .

Harmonogram zamówień publicznych powyżej 14 000 Euro planowanych do realizacji w 2014 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 11 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 10 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego zobacz

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2014 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 8 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 7 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 6 z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2014 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Słupno przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobacz  zalaczniki.rar

Biuletyn Witryny Wiejskiej zobacz

Zawiadomienie

Zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 7.01.2014 r. o uzgodnienie projektu planu transportowego przekazujemy informację o przeprowadzanych w terminie 7 - 28 stycznia 2014 r. konsultacjach społecznych w sprawie "Planu Zrównoważonego Transportu Publicznego dla miasta Płocka i gmin, z którymi zawarto porozumienie międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego" - Zawiadomienie 

Plan Zrównoważonego Transportu Publicznego-zobacz

UZUPEŁNIENIE DO OGŁOSZENIA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO - czytaj więcej...

Wójt Gminy Słupno zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy w roku 2014. Konsultacje trwają do 29 października 2013 roku - czytaj więcej...

W związku z realizacją projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, na podstawie art.28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia o wyłożeniu projektów planów zadań ochronnych, sporządzonych w formie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, dla następujących obszarów Natura 2000: Krogulec PLH140008, Pakosław PLH140015, Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052, Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049, Uroczyska Łąckie PLH140021, Dolina Kostrzynia PLB140009, Bagno Całowanie PLH140001, Bagno Całowanie PLB140011, Dolina Zwoleńki PLH140006, Puszcza Kozienicka PLH140035, Ostoja Kozienicka PLB140013, Puszcza Biała PLB140007, Forty Modlińskie PLH140020, oraz Dolina Środkowej Wisły PLB140004, dla którego projekt zarządzenia sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie, Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005, dla którego projekt zarządzenia sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie i Dolina Pilicy PLB14000 i Dolina Dolnej Pilicy PLH140016, dla których projekt zarządzenia sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi-   OBWIESZCZENIE-czytaj

Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Spółki Auto Forum 2 Sp. z o.o. - zobacz

Wójt Gminy Słupno ogłasza z pominięciem otwartego konkursu ofert, że realizacja zadania publicznego o charakterze lokalnym w 2013 roku w zakresie: Profilaktyki w placówkach oświatowych i kulturalnych oraz podczas imprez gminnych nt. bezpiecznego przebywania na akwenach wodnych w trakcie aktywnego wypoczynku i uprawiania sportów wodnych oraz zajęcia praktyczne na basenie dla dzieci i młodzieży - zobacz

Ogłoszenie: Profilaktyka w placówkach oświatowych i kulturalnych  zobacz

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
zobacz

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2013 roku w zakresie: wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno w 2013 r. ogłoszonego przez Wójta Gminy Słupno 9 maja 2013r. - zobacz  

03-06-2013 - Oferta organizacji pozarządowej - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- "profilaktyka w placówkach oświatowych i kulturalnych oraz podczas imprez gminnych nt. bezpiecznego przebywania na akwenach w trakcie aktywnego wypoczynku i uprawiania sportów wodnych oraz zajęcia na basenie dla dzieci i młodzieży - zobacz

Oferta organizacji pozarządowej - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- "profilaktyka w placówkach oświatowych i kulturalnych oraz podczas imprez gminnych nt. bezpiecznego przebywania na akwenach w trakcie aktywnego wypoczynku i uprawiania sportów wodnych oraz zajęcia na basenie dla dzieci i młodzieży- zobacz

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Słupno w 2013 roku pt. Gminny Bieg Wiosny ogłoszonego przez Wójta Gminy Słupno 8 kwietnia 2013 roku - zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 3 4 z dnia 9 maja 2013 r. w spraw ie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizac j ę zada nia publicznego Gminy Słupno w 2013 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Słupno przez organizację pozarządowe oraz inne pod mioty wymienione w art. 3 ust.3 ustaw y z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zobacz , zał1. do zarządzenia , zał2. do zarządzenia , zał.1 , zał. 2 , zał.3, zał.4 , zał .5 , zał. 6 , zał.7, zał.8  

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 26 z dnia 13 kwietnia 2013 r. w sprawie zbyc ia zbędnych i zużytyc h składników majątku ruchomego - sprzedaż złomu użytkowego ciągnik rolniczy URSUS 5 34 o przeznaczeniu koparko- ładowarka, nr rej. WPL 2A33 wraz z oprzyrządowaniem , nr identyfikacyjny pojazdu- 71946 , rok produkcji 1994,masa całkowita - 6 800 kg, będący składnikiem majątku ruchomego Gminy Słupno, które nie nadają się do dalszej eksploatacji. - zarządzenie,   zał. 1 ,  zał. 2 ,  zał. 3 zał. 4 , zał. 5

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2013 roku - zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 20 z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie zbycia samochodu marki Ford TRANSIT Model 350 – autobus, nr rejestracyjny WPL 21 KP, rok produkcji 2005 stanowiący własność Gminy Słupno- zarządzenie, załącznik do zarządzenia, ogłoszenie o przetargu, załącznik nr3, załącznik nr4, załącznik nr 5. 

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 22 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Słupno w 2013 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Słupno przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wy mienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobacz, zal-nr_1.pdf , zal-nr_2.pdf , zal-nr_3.doc , zal-nr_4.doc , zal-nr_5.pdf , zal-nr_6.doc , zal-nr_8.doc

Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Słupno z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie zbycia samochodu marki Ford TRANSIT Model 350 - autobus, nr rejestracyjny WPL 21KP, rok produkcji 2005 stanowiący własność Gminy Słupno.

zarzadzenie_transit.pdf   , regulamin_transit.pdf , zalacznik2_transit.pdf , zalacznik3_transit.pdf , zalacznik4_transit.pdf , zalacznik5_transit.pdf

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2013 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania Kultury fizycznej t sportu na terenie gminy Słupno- zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 15 z dnia 5 marca  2013 r. w sprawie pow oł a nia Kom i sji Konkursowej   zobacz

Ogłoszenie w sprawie wyboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2013 roku- zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 8 z dnia 1 1 lutego   201 3 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2013r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Słupno przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. zarządzenie   załącznik do zarządzenia zalacznik_nr_1.pdf ; zalacznik_nr_2.pdf ; zalacznik_nr_3.pdf ; zalacznik_nr_4.pdf ; zalacznik_nr_5.pdf ; zalacznik_nr_6_.pdf ; zalacznik_nr__7.pdf ; zalacznik_nr_8.pdf ; zalacznik_nr_9.pdf .

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu - Usługi opiekuńcze dla mieszkańców z terenu gminy Słupno na 2013 rok zobacz

Wójt Gminy Słupno Ogłasza II nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Słupnie przy ulicy Młynarskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obrębie Słupno jako działki nr 313/9  o pow. 0,0621ha i 313/11 o pow. 0,0614ha. zobacz

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi opiekuńcze dla mieszkańców z terenu gminy Słupno w 2013 roku Zobacz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia- Przetarg nieograniczony-zobacz

Informujemy, iż w dniach 10 i 12 grudnia br. odbyły się wybory uzupełniające Sołtysów sołectw: Szeligi i Mijakowo.
W wyniku głosowania Sołtysem Sołectwa Szeligi wybrany został Pan Bogdan Falkowski, natomiast w Sołectwie Mijakowo Sołtysem wybrany został Pan Marcin Gorzelany.
Dodatkowo w Szeligach zebranie sołeckie zdecydowało o uzupełnieniu składu Rady Sołeckiej, w wyniku czego do Rady Sołeckiej Sołectwa Szeligi wybrany został Pan Krzysztof Kwiatkowski.

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno w sprawie wyboru sołtysa na terenie gminy Słupno w sołectwie Szeligi  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno w sprawie wyboru sołtysa na terenie gminy Słupno w sołectwie Mijakowo zobacz

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy na 2013 rok". Zobacz

Ogłoszenie dla mieszkańców Gminy Słupno  zobacz

Ogłoszenie o przetargu na  "Dostawę nowego samochodu typu minibus do przewozu osób w ilości 16 + 1" dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie  ogłoszenie    siwz   załączniki  umowa   ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu : "Rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy , działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy w roku 2013". zobacz

 Formularz konsultacji zobacz

Program NGO na 2013 zobacz

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno  Zobacz-1  , Zobacz-2 .

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Słupno w 2012 roku pt. Gminny Bieg Jesieni połączony z piknikiem rodzinnym ogłoszonego przez Wójta Gminy Słupno 13 lipca 2012 roku. zobacz

Ogłoszenie o przetargu zobacz

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno w sprawie udziału w komisji konkursowej z dnia 23 lipca 2012 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 58 z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Słupno w 2012 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Słupno przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie  , załącznik , załącznik1  , załącznik2 , załącznik3 , załącznik4 , załącznik5 , załącznik6 , załącznik7 , załącznik8

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LISZYNIE
Wójt Gminy Słupno  Stefan Jakubowski informuje, iż dnia 18 lipca 2012 roku odbył się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Liszynie.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Liszynie wygrała Pani Wanda Urbaniak.

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. zobacz

Podział Gminy Słupno  na okręgi i obwody wyborcze Wytyczne zobacz  zobacz

Projekty Uchwał Rady Gminy w Słupnie w sprawie podziału Gminy Słupno na okręgi wyborcze i obwody zobacz zobacz  

Ogłoszenie w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Słupno zobacz    uchwała

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno o konkursie  na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Liszynie ul. Wawrzyńca Sikory 19, 09-408 Płock zobacz

Informacja o wynikach konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły zobacz

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Słupno w 2012 roku zobacz

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2012 r. w zakresie: wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Słupno w 2012 r. ogłoszonego przez Wójta Gminy Słupno 30 maja 2012 r.  zobacz

Ogłoszenie w sprawie udziału w komisji konkursowej zobacz

Ogłoszenie konkursu nas realizację zadania publicznego Gminy Słupno w 2012 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Słupno przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. zobacz

załącznik Nr 1 zobacz
załącznik nr 2 zobacz
Załącznik nr 1 do ogłoszenia zobacz
Załącznik nr 2 do ogłoszenia zobacz
Załącznik nr 3 do ogłoszenia zobacz
Załącznik nr 4 do ogłoszenia zobacz
Załącznik nr 5  do ogłoszenia zobacz
Załącznik nr 6 do ogłoszenia zobacz
Załącznik nr 7 do ogłoszenia zobacz
Załącznik nr 8 do ogłoszenia zobacz

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Słupno w 2012 r. pt. Gminny Bieg Wiosny ogłoszonego przez Wójta Gminy Słupno 26 marca 2012 r. zobacz

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Słupno w 2012 roku pt. Gminny Bieg Wiosny . zobacz  

Załącznik nr 1 zobacz
Załącznik nr 2 zobacz
Załącznik nr 3 zobacz
Załącznik nr 4 zobacz
Załącznik nr 5 zobacz
Załącznik nr 6  zobacz
Załącznik nr 7 zobacz
Załącznik nr 8 zobacz

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2012 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Słupno przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. zobacz

Załącznik nr 1 zobacz
Załącznik nr 2 zobacz
Załącznik nr 3 zobacz
Załącznik nr 4 zobacz
Załącznik nr 5 zobacz
Załącznik nr 6 zobacz
Załącznik nr 7 zobacz
Załącznik nr 8 zobacz
Załącznik nr 9 zobacz

Zmiana w składzie Rady Powiatu zobacz

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupno rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż na własność nieruchomości zabudowanej położonej w Barcikowie. zobacz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Usługi opiekuńcze dla mieszkańców z terenu gminy Słupno w 2012 roku" zobacz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania : "Usługi opiekuńcze dla mieszkańców z terenu gminy Słupno w 2012 roku" . zobacz       zobacz

Wójt Gminy Słupno zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe , do wzię zalacznik_nr_02.doc cia udziału w konsultacjach  projektu rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy w roku 2012” zobacz    

Program  współpracy zobacz

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2011 r.  w zakresie : Gminnego Biegu Jesieni połączonego z piknikiem rodzinnym ogłoszonego przez Wójta Gminy Słupno 04.08.2011 r. zobacz

Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP sporządzoną w alfabecie Braille’a zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania i ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP  i Senatu RP. zobacz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Słupno za I półrocze 2011 roku. zobacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. zobacz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu - Usługi opiekuńcze dla mieszkańców z terenu gminy Słupno zobacz

Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego zobacz

Ogłoszenie przetargu - Usługi opiekuńcze dla mieszkańców z terenu gminy Słupno. zobacz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zobacz

Zawiadomienie o obradach IX Sesji Rady Gminy w Słupnie zobacz

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZOBACZ

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2011 r. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno ogłoszonego przez Wójta Gminy Słupno w dniu 24 maja 2011 r. zobacz

Ogłoszenie o konkursie  Wójta Gminy Słupno na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Słupnie zobacz

Zaproszenie do składania ofert na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Słupnie i jednostkach organizacyjnych Gminy Słupno zobacz  

Formularz oferty zobacz

wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia prowadzących usługę audytu wewnętrznego zobacz

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2012 - 2015 zobacz

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika zobacz

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika zobacz

Oświadczenie zobacz

Oświadczenie zobacz

Oświadczenie zobacz

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie zobacz

Urząd Gminy w Słupnie informuje, że można składać wnioski o koncesję na jednorazową sprzedaż alkoholu (piwo) podczas festynu Gminnego i zawodów strażackich w Wykowie w dniu 03 lipca 2011 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy Słupno w 2011
roku w zakresie: wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Słupno
1. Ogłoszenie - zobacz
2. Regulamin - zobacz
3. Wzór oferty - zobacz
4. Wzór sprawozdania - zobacz
5. Wzór oświadczenia dla kościelnych osób prawnych - zobacz
6. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z prawa otrzymania dotacji ze środków publicznych - zobacz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programów zdrowotnych w 2011 r. dla mieszkańców  Gminy Słupno zobacz

Partner do projektu - wyniki zobacz

Partner do projektu zobacz

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”  zobacz %0

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maciej Kowalski
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-10-21 14:36:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-14 21:38:44
 • Liczba odsłon: 125438
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3405891]

przewiń do góry