Gospodarka odpadami

1. Przykładowo wypełniona deklaracja

nieruchomości zamieszkałe pobierz

nieruchomości rekreacyjne pobierz

2. Druk deklaracji nieruchomości zamieszkałe pobierz - word

3. Druk deklaracji nieruchomości rekreacyjne - pobierz

4. Druk załącznika dla współwłaścicieli nieruchomości pobierz

5. Druk pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobacz

6. Z głoszenie odbioru odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, budowlanych i rozbiórkowych pobierz-pdf , pobierz-doc

___________________________________________________________________________

Gospodarka wodno – kanalizacyjna

1. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków pobierz- doc  pobierz- pdf

2. Protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości pobierz-doc    pobierz-pdf

3. Zgłoszenie zmiany danych odbiorcy usług z tytułu zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków pobierz-doc   pobierz-pdf

4. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej pobierz-doc  pobierz-pdf  karta informacyjna zobacz

4a. Instrukcja postępowania – podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i/ lub kanalizacyjnej zobacz

5. Wniosek o wyrażenie zgody na montaż wodomierza ogrodowego i ustalenie warunków technicznych pobierz-doc  pobierz - pdf

6. Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków pobierz-pdf  pobierz-doc

7. Formularz wyrażenia zgody/odwołania zgody na przesyłanie faktura vat za pośrednictwem kanałów elektronicznych e-faktura pobierz-doc   pobierz-pdf

8. Regulamin przesyłania faktur Vat za pośrednictwem kanałów elektronicznych zobacz

___________________________________________________________________________

Nieczystości ciekłe

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia/zmianę zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych pobierz-docx    pobierz-pdf

2. Wniosek o potwierdzenie gotowości przyjęcia nieczystości ciekłych bytowych dowożonych do stacji zlewnej pojazdami asenizacyjnymi pobierz-docx    pobierz-pdf

3. Wniosek o zawarcie umowy na przyjmowanie nieczystości ciekłych bytowych dowożonych do stacji zlewnej pojazdami asenizacyjnymi pobierz-docx    pobierz-pdf

4. Ankieta informacyjna dotycząca ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych pobierz-doc   pobierz-pdf

___________________________________________________________________________

 

Ochrona przyrody

1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów   zobacz
karta informacyjna zobacz

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zobacz

3. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego zobacz
karta informacyjna zobacz

4. Zgłoszenie inwazyjnego gatunku obcego (IGO) stwarzającego zagrożenie dla Unii albo inwazyjnego gatunku obcego (IGO) stwarzającego zagrożenie dla Polski rozpowszechnionego na szeroką skalę pobierz

karta informacyjna z nazwami IGO zobacz

___________________________________________________________________________

Ochrona środowiska

1. Wniosek o wydanie/zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  pobierz-doc   pobierz-pdf
karta informacyjna pobierz

2. Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, na rzecz innego podmiotu  pobierz-doc   pobierz-pdf
karta informacyjna zobacz

3. Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku  pobierz-docx  pobierz-pdf
karta informacyjna zobacz

4. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków  pobierz-doc pobierz- pdf
karta informacyjna   zobacz

5. O świadczenie dotyczące opłaty retencyjnej pobierz-doc   pobierz-pdf

6. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych pobierz-doc   pobierz-pdf
karta informacyjna zobacz

7.  Druk deklaracji wymiany źródła ciepła - pobierz-doc
karta informacyjna - zobacz

8. Druk deklaracji dotyczący źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków zamieszkałych i lokali mieszkalnych pobierz.pdf
karta informacyjna - zobacz

9. Druk deklaracji dotyczący źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków niezamieszkałych i lokali niezamieszkałych pobierz.pdf
karta informacyjna - zobacz

___________________________________________________________________________

Ochrona zwierząt

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami  pobierz-doc   pobierz-pdf
karta informacyjna zobacz

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli / utrzymywanie psa/psów rasy uznawanej za agresywną pobierz-doc    pobierz-pdf
karta informacyjna zobacz

3. Wniosek o udzielenie zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części  pobierz-doc   pobierz-pdf
karta informacyjna zobacz

4. Wniosek o wydanie skierowania na zabieg sterylizacji lub kastracji zwierząt właścicielskich pobierz

___________________________________________________________________________

Rolnictwo

1. Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym zobacz
karta informacyjna zobacz

2. WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD pobierz - doc  pobierz- pdf

___________________________________________________________________________

Spółki wodne

1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Słupno dla spółek wodnych działających na terenie gminy Słupno pobierz
2. Formularz sprawozdania z wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji pobierz

___________________________________________________________________________

Rejestr działalności regulowanej

1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wniosek -pdf wniosek-doc
karta informacyjna procedura - zobacz
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dariusz Woźniak
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-24 11:34:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Ewelina Grabowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-09 11:30:59
  • Liczba odsłon: 9556
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3400163]

przewiń do góry